(15.40 hodin)

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Naznačil jsem, že limit pro odměny je 540 tis. korun. Mluvil jsem i o tom, že rozhodně se členové kontrolní rady Grantové agentury neulívali. A my jsme tedy na základě toho dospěli potom k závěru, tedy přesněji k usnesení, ve kterém se říká:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přijala toto usnesení: "Poslanecká sněmovna stanoví dle § 36 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění, výši odměn členům kontrolní rady Grantové agentury ČR takto - ve zkrácené podobě: profesorka Jana Geršlová 75 tisíc, profesor Rostislav Drochytka 60 tisíc, profesor Ladislav Jakl 26 tisíc, profesor Libor Jan 32 tisíc, profesorka Věra Kalvodová 32 tisíc, profesor Petr Konvalinka 60 tisíc, profesorka Mária Režňáková 125 tisíc, profesor Jan Roda 56 tisíc, doc. Omar Šerý 18 tisíc, Ing. Mirka Wildmannová 56 tisíc.

To je všechno, pokud se týká bodu I. A přichází bod druhý:

II. pověřuje předsedu výboru poslance Václava Klause, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

III. pověřuje zpravodaje výboru poslance Miroslava Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny.

Hlavní aktéři, kteří podepisovali tento protokol, opět jsou v té sestavě, kterou jsem tady před chvílí prezentoval. Všechno.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže pane zpravodaji, je to vše. Děkuji. Končím podrobnou rozpravu. A můžeme přistoupit k hlasování... Pardon. Ano, omlouvám se, přehlédl jsem vás. Faktickou poznámku má pan poslanec Ivan Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já možná... je to má neznalost, nebo slyším to tady poprvé, že tady na mikrofon čteme konkrétní výši odměn jednotlivým členům, funkcionářům. Mně to připadá trochu nedůstojné. Samozřejmě pokud nám zákon neumožní chovat se jinak, tak přesto bych dal ke zvážení, jestli příště by takovýto návrh nemohl být rozdán poslancům ke zhlédnutí s tím, že se to tady na mikrofon nebude číst. Připadá mi to opravdu velmi nedůstojné, že ti pracovníci, členové té komise, jsou prostě tady jmenováni s konkrétními částkami. Je to jenom z mé strany nabídka k tomu, abychom se nad tím zamysleli, jestli by to takhle mělo být i do budoucnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Adamcovi. Pan zpravodaj Miroslav Grebeníček s faktickou. Ještě můžeme.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Třeba je to zajímavý námět, který určitě posoudíme v příslušném výboru, ale týká se to asi i jiných výborů za jiných okolností. Já pro tuto chvíli mám jenom pocit, že lidé, kteří takto za svoji práci budou odměněni, je netrápí, jestli to tu bylo prezentováno, nebo ne. Oni budou rádi, že to dostanou ještě před Vánocemi, protože v loňském roce se to protáhlo o šest dalších měsíců a to jsem považoval za větší trapas než to, že se tady uvedlo, kolik kdo dostane. Všechno.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu zpravodaji a táži se - nemáme nikoho do rozpravy. Takže pojďme hlasovat o návrzích usnesení v pořadí, tak jak bylo navrženo zpravodajem panem poslancem Miroslavem Grebeníčkem.

 

Takže navrhuji hlasovat o návrhu usnesení obsaženém ve sněmovním tisku 6/1.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 23. Přihlášeno 180 poslanců, pro 134, proti nula, zdržuje se 46. Usnesení ve sněmovním tisku 6/1 bylo přijato.

 

Máme tady druhé hlasování - návrhu usnesení obsaženém ve sněmovním tisku 53.

Zahajuji hlasování. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 24. Přihlášeno 178 poslanců, pro 133, proti nula, zdrželo se 45. Usnesení bylo přijato.

 

Návrhy usnesení byly schváleny. Končím tedy projednávání tohoto tisku.

 

Dalším bodem našeho programu je

 

26.
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016
/sněmovní tisk 7/ - prvé čtení

Zprávu uvede ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a plánů nelegislativních úkolů vlády ČR na první pololetí roku 2017, kde je předkládána zpráva o stavu zemědělství za rok 2016, uvedl tady tuto zprávu vám, členům Poslanecké sněmovny.

Zpráva o stavu zemědělství České republiky, která je vydávána od roku 1994, je statisticko-informační materiál představující dění v rezortu v uplynulém roce. Je to takovýto materiál, poměrně podrobný.

Odvětví zemědělství se podílelo podle statistiky národních účtů v roce 2016 na celkové tvorbě hrubé přidané hodnoty v základních běžných cenách 1,78 %, což představuje meziroční pokles o 0,03 procentního bodu.

Podle ekonomických výsledků lze odvětví zemědělství za rok 2016 z údajů souhrnného zemědělského účtu hodnotit jako poměrně úspěšné. V meziročním srovnání jsou výsledky roku 2016 podle hlavních ukazatelů souhrnného zemědělského účtu téměř vždy lepší než v roce předchozím. Meziroční změny se týkají nárůstu produkce odvětví zemědělství o 2,1 %, z toho rostlinné produkce o 3,5 %; poklesu mezispotřeby o 3,2 %; zvýšení hrubé přidané hodnoty o 14,8 % a čisté přidané hodnoty o téměř 23 %. Ceny zemědělských výrobců v roce 2016 vykázaly meziroční pokles o 4,9 %, což je větší pokles, než jaký zaznamenaly ceny vstupů do zemědělství, které byly minus 3,2 %.

Podíl zemědělství na výdajích státního rozpočtu se v roce 2016 zvýšil o 0,68 procentního bodu na 4,27 %. Zatímco celkové výdaje státního rozpočtu se v roce 2016 meziročně snížily o 7,1 %, výdaje státu do odvětví zemědělství se zvýšily ve srovnání s rokem 2015 o 12,1 % a představovaly v souhrnu i s prostředky z EU 52,1 mld. korun.

Snižování zaměstnanosti v zemědělství pokračuje stále mírnějším tempem. Průměrný evidenční počet pracovníků v zemědělství meziročně poklesl o 0,7 % a v roce 2016 činil 100 tis. pracovníků. Průměrná mzda v zemědělství vzrostla o 4,2 %, což je stejný nárůst jako v národním hospodářství, celkem tedy 4,2 %, a obdobný jako v průmyslu - 4 %. Relativně tak růst mezd v zemědělství sice nezaostával, v obou porovnáních však došlo k dalšímu nárůstu absolutního schodku ve mzdách.

Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu se v roce 2016 meziročně mírně snížil a činil 5,09 %. Podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu se naopak mírně zvýšil, a to na 6,45 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP