(15.50 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Agrární vývoz se přitom v roce 2016 mírně zvýšil oproti roku 2015 o 0,4 % a agrární dovoz vzrostl o 1,9 %. Následkem toho se bilanční schodek agrárního zahraničního obchodu v roce 2016 bohužel meziročně zvýšil o 3 363 mil. korun na celkovou úroveň 22,7 mld. korun. Stupeň krytí agrárních dovozů i vývozů se meziročně mírně snížil na úroveň 90 %.

Součástí souhrnu ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2016 je také přehled nezbytných opatření ze zprávy vyplývajících.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky projednal Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2016 dne 7. 12. 2017 a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk číslo 7/1.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Já bych tedy sdělil dále, že tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 7/1, jak už bylo řečeno. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka zemědělského výboru paní poslankyně Veronika Vrecionová a informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, než vám přečtu usnesení zemědělského výboru, tak bych vás ráda informovala o diskusi, která proběhla na zemědělském výboru k tomuto materiálu. Také pan ministr přečetl, myslím, vše podstatné, podobně tak jako na zemědělském výboru pan náměstek Šír. Já bych si jenom dovolila podobně jako na zemědělském výboru dvě doplnění, která tato zpráva říká a která považuji za problém našeho zemědělství.

Jde o to, že ve vývozu z České republiky se nadále stále více prosazují zemědělské suroviny na úkor výrobků s vyšší přidanou hodnotou. V českém zemědělství nadále přetrvává převaha velkých podniků právnických osob, které obhospodařují téměř 70 % zemědělské půdy. Zbylých 30 % obhospodařují podniky fyzických osob.

Ve zprávě je také zmíněný další problém, a to že přes pokračující agro-envi opatření a různé podpory přetrvávají dle této zprávy problémy ve vztahu zemědělství k životnímu prostředí, zejména pokud jde o kvalitu půdy a její vodní režim. Já to tady zmiňuji proto, že jsem přesvědčená, že těmto problémům bychom se měli do budoucna věnovat.

Nicméně na závěr si dovolím přečíst návrh usnesení zemědělského výboru ze dne 6. prosince ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2016, kdy zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně zprávu o stavu zemědělství vzít na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní zpravodajce Veronice Vrecionové a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Takže končím všeobecnou rozpravu.

Ptám se na závěrečné slovo - pan ministr? Ano. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Já bych jen stručně chtěl říci, že samozřejmě ta zpráva je poměrně obsáhlá. K těm tématům, která tady nadnesla paní poslankyně Vrecionová, jenom chci říci, že oblast, která se týká právě ochrany životního prostředí, biodiverzity, ochrany půdy a vody, tak jsou to určitým způsobem sdílené kompetence mezi resorty Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Nicméně troufnu si říci, že za poslední tři roky se v této oblasti udělalo docela dost konkrétních kroků, kdy se snažíme zemědělce jak edukovat, tak také motivovat v rámci společné zemědělské politiky k tomu, aby v těchto opatřeních byli daleko zodpovědnější a chovali se podle tzv. zásad správné zemědělské praxe. Je k tomu mnoho nástrojů včetně tzv. demonstračních farem apod., kde se snažíme zemědělce učit v praxi. A samozřejmě jsme také udělali i úpravy, které se týkají restriktivních opatření legislativního charakteru, které už jsou schváleny, nebo budou schváleny, a je plánovaná jejich účinnost od 1 ledna 2018. Takže i v této věci dochází k určitému posunu. Ale samozřejmě ještě mnoho práce tam bude potřeba vykonat.

Protože je to můj poslední bod jako končícího ministra zemědělství v demisi, a byť je tady nová Sněmovna, tak mnoho z nás bylo členy té Sněmovny minulé, dovolte mi, abych za sebe a za své kolegy poděkoval, poděkoval panu předsedovi zemědělského výboru. Myslím si, že se podařilo české zemědělství po dlouhých letech zastabilizovat navzdory velkým krizím, kterými jsme si procházeli v posledních čtyřech letech - dvakrát sucho, dvakrát mrazy, obrovský propad tržních cen u prasat a u mléka. Přesto ty stavy zemědělské produkce se lepší. Takže děkuji a budu se těšit na věcnou konstruktivní spolupráci v budoucnu. Díky vám za to.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu ministrovi. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podobné. Nemám také žádnou přihlášku, končím podrobnou rozpravu.

 

Takže bychom hlasovali o návrhu usnesení, tak jak bylo předloženo. Přistoupíme k hlasování.

Vážené dámy a pánové, já zahajuji hlasování o předloženém usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má číslo 25. Přihlášeno 179 poslanců, pro 120, proti nula, zdržuje se 59. Usnesení, tak jak bylo předloženo, bylo schváleno. Končím tento bod.

 

Před zahájením dalšího bodu mi dovolte přečíst omluvu. Mám tady omluvu pana poslance Iva Vondráka z jednání schůze Poslanecké sněmovny, a to z důvodu jednání ve volebním kraji.

 

Přikročíme tedy k projednávání dalšího bodu. Dalším bodem jsou

 

27.
Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven
za rok 2016 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením,
hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2016
jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami
/sněmovní tisk 10/ - prvé čtení

Předložený materiál uvede ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji, pane předsedající. Já už jsem minule myslel, že mám derniéru, ale dostane se i na tento tisk, který obvykle neměl šanci na některých předchozích zasedáních nebo v předchozích volebních obdobích projednán. Tohle je jedna z prvních příležitostí, jsem tomu rád.

Takže dámy a pánové, předkládám k vašemu projednání materiál Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2016 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek jednotlivých zdravotních pojišťoven za rok 2016 a s tabulkovými přílohami. Všechny návrhy výročních zpráv a účetní závěrky za rok 2016 byly schváleny samosprávnými orgány zdravotních pojišťoven a ověřeny auditoru do 28. dubna 2017. Následným ověřením Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí nebyly v návrzích výročních zpráv a účetních závěrkách zjištěny žádné zásadní nedostatky.

Souhrnné hodnocení systému veřejného zdravotního pojištění vychází z dat získaných sumarizací údajů tabulkových příloh jednotlivých výročních zpráv za rok 2016.

Vývoj hospodaření zdravotních pojišťoven v daném roce ovlivnilo od 1. ledna 2016 za prvé zvýšení platby za státní pojištěnce o 25 korun na 870 korun, zvýšení minimální mzdy o 700 korun na částku 9 900 korun, měsíční pojistné osob bez zdanitelných příjmů tak činilo 1 337 korun. Začlenění zdravotních pojišťoven pod souhrnný účet státní pokladny a povinnost vést bankovní účty u České národní banky na základě změny zákona o rozpočtových pravidlech. Výrazný meziroční růst české ekonomiky, který zvýšil příjmy z vlastního výběru pojistného a přinesl do systému veřejného zdravotního pojištění v meziročním porovnání od cca 10,8 mld. korun navíc. A dále meziroční navýšení nákladů na zdravotní služby, například segmentů lůžkové péče o 5,5 mld. korun, které tam bylo dodáno za účelem deklarovaného navýšení platů zdravotnického personálu.

Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění za rok 2016 činily 264 mld. 900 mil. korun s meziročním nárůstem o 4,9 %. Celkové výdaje systému veřejného zdravotního pojištění na rok 2016 činily 258,9 mld. korun s meziročním nárůstem o 2,8 %. Já bych chtěl zdůraznit - tady se jedná o výdaje systému veřejného zdravotního pojištění, nejsou to celkové zdravotnické výdaje, protože do toho nejsou započítány jak výdaje kapitoly 335 státního rozpočtu, tak i výdaje krajů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP