(17.30 hodin)
(pokračuje Volný)

Snad nikdy nikdo z nich neprovede v Evropě nic, co by posléze vedlo ke vzniku podobné komise. A snad medializace i této komise o OKD povede k tomu, že už si nikdy jakýkoliv ministr jakékoliv vlády nedovolí takto drze za zády občanů konkrétního regionu ohrožovat jejich bezpečnost.

Také doufám, že ustavení této komise zabrání tomu, abychom museli v budoucnu zřizovat komisi na vyšetřování vytunelování zásob lithia či zdůvodňování, proč vyplácíme miliardy odškodnění nějaké nadnárodní společnosti, protože se nám opět rýsuje vazba mezi ČSSD a panem Bakalou a onou australskou firmou s globálním kapitálem, která si může kdykoliv otevřít pobočku v Kanadě nebo být kanadskou firmou koupena a posléze nás vydírat podle smlouvy CETA. Jsem si prakticky jist tím, že podobný scénář nedokáže spolehlivě vyvrátit žádný slovutný člen této Poslanecké sněmovny, ani člen vlády, ani současný či budoucí premiér. Podpisem CETA jsme otevřeli Pandořinu skříňku a dnes můžeme pouze čekat, kdy a jak budeme za tuto chybu platit.

Nezbývá mi než doufat, že naše BIS bedlivě sleduje, analyzuje, a zodpovědné osoby budou konat. Dnes jsme těmito zodpovědnými osobami my. A já nás všechny žádám o podporu zřízení vyšetřovací komise pro OKD. Je to správná věc sama o sobě a může nám ušetřit spoustu problémů do budoucna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím pan - faktická? Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Já bych měl faktickou poznámku k vystoupení pana kolegy. Rozumím tomu, že je potřeba rozkrýt všechny ty věci, které jste tady říkal a po kterých je poptávka ve společnosti i v politice. Tomu já naprosto rozumím. Jsem ze sociální demokracie a nemám sebemenší chuť kohokoli bránit. Jenom nerozumím jedné věci. Vy jste tady zmiňoval smlouvu CETA. Ta je podepsána mezi Českou republikou a Kanadou. A ta firma, co měla těžit to lithium, je z Austrálie. To je kousek vedle.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Další faktická? Ne, tak prosím s řádnou pan předseda Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi tady na mikrofon říci, že klub KSČM podpoří zřízení vyšetřovací komise k OKD z jednoho prostého důvodu, že OKD se dlouhodobě zabýváme a není to první vystoupení na tento mikrofon, které k OKD řešíme a o kterém tady mluvíme. Já bych si dovolil kolegům z pirátské strany připomenout části usnesení, které tato Sněmovna přijala v minulém volebním období, řekl bych že drtivou většinou hlasů napříč politickým spektrem. To usnesení, když ho silně zkrátím, v rámci těch trestněprávních výzev hovoří v článku 3:

Žádá vládu, aby úkolovala příslušné výkonné orgány k objasnění činností, které vedly k majetkovým ztrátám českého státu při privatizaci OKD, a dle zjištění podala trestní oznámení. K tomuto nutno objasnit:

a) kdo rozhodl a úkoloval zástupce státu v orgánech podniku, aby hlasovali o snížení základního jmění OKD v neprospěch Fondu národního majetku, který ve svém důsledku znamenal ztrátu vlivu státu ve společnosti,

b) kdo rozhodl a následně realizoval převod akciových podílů v podniku OKD na obce, aby se po čase opětovně tyto akcie snažil získat, a to prostřednictvím firmy v podezření, že jedná proti zájmům státu,

c) kdo zodpovídal za nevyšetřování podezření z nelegálních finančních operací při privatizaci OKD,

d) kdo zapříčinil časové prodlevy a nečinnost státu, když na nelegální finanční operace upozornily zahraniční vyšetřující a bankovní orgány,

e) kdo zapříčinil neplnění oprávněných očekávání nájemníků týkajících se bytového fondu OKD.

Bod 4. Požaduje po vládě zabezpečit zmapování finančních toků na účtech zainteresovaných osob, příbuzných těchto osob a firem spojených s těmito osobami, které se podílely přímo nebo nepřímo na privatizaci OKD.

5. Konstatuje, že privatizace OKD byla pro občany České republiky nevýhodná v oblasti ekonomické i v oblasti sociální.

6. V souvislosti s těmito zjištěními ukládá vládě, aby se Česká republika připojila k podanému trestnímu oznámení ve věci podezření na neoprávněnou výplatu dividend ve společnosti OKD a připojila se jako poškozená s návrhem na náhradu škody a s návrhem na zajištění majetku dle trestního řádu, protože státu vznikla škoda průběžně tím, že stát musí finančně sanovat ztráty OKD, zejména řešit výplaty horníků místo zadlužené firmy, kterou majitel přivedl do insolvence.

Tolik v krátkosti schválené usnesení, na které vláda Bohuslava Sobotky reagovala. Jednotliví ministři, kteří dostali úkoly, vypracovali elaboráty na základě tohoto usnesení Poslanecké sněmovny.

Zde ale také odpovídám vaším prostřednictvím, pane předsedající, na kolegu Kalouska, který reagoval, že vlastně bychom neměli zasahovat do té činnosti, která již je v běhu, pokud nemáme podezření, že orgány, které jsou pověřeny, nečiní tak, jak by činit měly. Z odpovědi, kterou zaslal poslancům předseda vlády prostřednictvím vypracované odpovědi jednotlivých ministerstev, kterou zaslal předseda vlády poslancům na základě tohoto platného usnesení, vyplývá, že například Ministerstvo spravedlnosti se přetahuje s Ministerstvem vnitra, kdo jakou zodpovědnost má vůči tomto šetření a těmto úkolům. Například Ministerstvo financí, které disponuje úřady typu FAÚ a dalšími, nečinilo vůbec a v té odpovědi se nepřihlásilo vůbec k nějakému řešení těchto problémů.

Čili je namístě se ptát, jak dalece na tyto konkrétní otázky, které Poslanecká sněmovna uložila vládě, aby reagovala, bylo reagováno. Proto se také přihlásíme k této vyšetřovací komisi a samozřejmě se budeme ptát, proč a jak vláda reagovala na platné usnesení této Sněmovny a jak naplnila text tohoto usnesení, které jsem vám přečetl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Volný, pak pan poslanec Birke.

 

Poslanec Lubomír Volný: My už jsme si to tady s panem kolegou vyjasnili. Ta moje poznámka byla o tom, že pokud onu australskou společnost s globálním nadnárodním kapitálem koupí jakákoli společnost, která má sídlo v Kanadě, nebo pokud si ta společnost v této Kanadě otevře své zastoupení, tak dnes v tomto okamžiku nikdo z nás tady ani netuší, jaké nároky ta firma, která buď koupí tu australskou společnost, nebo ta australská společnost sama o sobě, pokud si otevře pobočku v Kanadě, jaké nároky tato společnost bude moci uplatňovat vůči České republice, protože tady objektivně oprávněně očekává nějaký zisk. Takže já jsem věděl, že je to smlouva mezi Českou republikou a Kanadou, protože to je naše poměrně velké téma v SPD, a myslím si a jsem si naprosto jistý, že tady dnes v této Poslanecké sněmovně není nikdo, kdo by mohl zodpovědně tvrdit, že České republice tady při tomto potenciálním vývoji nehrozí riziko miliardových arbitráží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní prosím pan poslanec Birke dvě minuty.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající, já jsem byl teď svědkem toho, že - já bych se chtěl panu poslanci Volnému představit prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem starosta a jsem zvyklý na ledacos. Jinými slovy, to je ta nová politika, kterou teď pravděpodobně asi vy tady budete říkat, to znamená, vystoupíte, všechny pošpiníte. Protože ve vašem vystoupení nebylo ani slovo pravdy. Všechno byla spekulace, vyspekulováno, možná, jedna paní povídala. Pokud to tak není, ukažte jeden jediný důkaz. Pokud to tak není, tak se omluvte, protože to není pravda. Od toho tady vznikne vyšetřovací komise. My ji bezesporu také podpoříme, vaším prostřednictvím, ale tohle se přece nedá takhle dělat. Jinými slovy, je to vaše právo, bezesporu. Je to vaše právo, vaše odpovědnost - moment, já jsem ještě nedomluvil - vaše právo a odpovědnost, takto vystupovat.

Já vám nemluvím do svědomí. Jak chcete. Na druhou stranu, je to opravdu otázka svědomí. Já bych si nikdy nedovolil vystoupit a kohokoliv z vás tady takto osočit!

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Ještě prosím faktickou. Dvě minuty.

 

Poslanec Lubomír Volný: Drahý kolego, já vůbec nevím, koho jsem měl osočit. Já, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, nevím, koho jsem měl osočit. Já jsem ve svém vystoupení řekl, že považuji privatizaci OKD za zločineckou. To je jedna věc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP