(15.00 hodin)
(pokračuje Elfmark)

Konkrétně ve Zlínském kraji bylo ovšem vedení kraje rozhodnuto aplikovat opatření elektrickým ohradníkem či pachovými zradidly, což, jak se nyní ukazuje, nebylo správné řešení. Dle informací odborníka na zemědělství pana Františka Havláta, který se celou problematikou zabývá, je potřeba celou nakaženou zónu co nejrychleji oplotit a okamžitě zamezit dalšímu šíření nebezpečné nákazy. Tuto variantu nicméně navrhoval i ministru Jurečkovi, ústřednímu řediteli Státní veterinární správy panu Semerádovi i radním Zlínského kraje. Nevím, zda vedení kraje se obávalo takové investice (upozornění na čas), nebo pouze naivně věřilo, že divočáci zůstanou v rámci kraje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Pane premiére, máte pět minut na odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Tak ve věci africký mor prasat ve Zlínském kraji - myslím, že ta situace se permanentně sleduje, řeší, operativně jsou ze strany Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy a Zlínského kraje přijímána potřebná opatření k zabránění dalšího šíření této nebezpečné nákazy. V pondělí 22. ledna 2018 se uskuteční výjezd pana ministra do Zlínského kraje a další možná opatření budou diskutována se všemi zainteresovanými subjekty. Nadále probíhá intenzivní e-mailová diskuse s Evropskou komisí, jsou předkládány materiály dokládající dostatečnou míru dozoru a diagnostiky na území.

V České republice byl potvrzen historicky první výskyt afrického moru prasat v populaci prasat divokých dne 26. června 2017 u dvou kusů uhynulých divokých prasat nalezených v katastrálním území Příluky u Zlína. Ke dni 12. ledna 2018 lze vývoj situace a sled událostí a opatření souvisejících s výskytem afrického moru prasat shrnout do následujících bodů.

Za prvé, nákaza se vyskytuje nadále pouze v populaci prasat divokých, k zavlečení do chovu domácích prasat nedošlo. Všechna divoká prasata pozitivní na AMP pocházejí stále pouze ze zamořené oblasti stanovené mimořádnými veterinárními opatřeními, to znamená z okresu Zlín. V této oblasti probíhá jako zásadní opatření aktivní vyhledávání uhynulých divokých prasat a jejich laboratorní vyšetřování.

Aktivní vyhledávání a vyšetřování uhynulých divokých prasat ze zamořené zóny bylo podpořeno vyplácením nálezného ve výši tři až čtyři tisíce korun. Od 19. ledna 2018 bude výše zastřeleného výrazně navýšena, a to na 8 tisíc korun za kus. Současně je navýšeno nálezné v celé České republice i v oblastech s rizikem výskytu afrického moru prasat s cílem podpořit provádění aktivního vyhledávání uhynulých divokých prasat, které umožní jejich laboratorní vyšetřování a poskytne nezbytné informace o aktuální nákazové situaci a jejích změnách a trendech.

K výše uvedenému datu, to je 12. ledna 2018, bylo v zamořené oblasti vyšetřeno 384 nalezených uhynulých divokých prasat, 191 z nich bylo pozitivních na AMP. Všechna pozitivní divoká prasata pocházejí z relativně malého území dvanácti sousedících katastrů.

Současně pokračuje pasivní monitoring uhynulých i autem sražených divokých prasat na celém území České republiky zavedený v roce 2014, v rámci kterého je vypláceno nálezné tisíc korun. Celoplošný monitoring AMP byl klíčovým prvkem při včasné detekci výskytu AMP na našem území a umožnil okamžitou účinnou reakci Státní veterinární správy. Ihned po potvrzení prvních pozitivních nálezů AMP byla vymezena zamořená oblast okres Zlín, ve které byl vydán zákaz lovu. Výjimky z tohoto zákazu platí v zamořené oblasti pouze pro lovce, kteří byli proškoleni o pravidlech bezpečného lovu zaručujících prevenci šíření nákazy při lovu a transportu uloveného kusu. Výjimky ze zákazu lovu umožnily individuální lov až po získání dostatečného množství údajů o rozšíření nákazy, to je nejprve v oblasti s nižším rizikem, přibližně měsíc po prvních nálezech, a od září 2017 i v oblasti s vyšším rizikem.

Všechna divoká prasata ulovená v zamořené oblasti jsou neškodně odstraněna v asanačním podniku a vyšetřena na AMP. K výše uvedenému datu bylo v zamořené oblasti uloveno 2 200 divokých prasat, z nichž bylo 15 pozitivních. Kolem zamořené oblasti byla vymezena oblast s intenzivním odlovem, takzvaná nárazníková oblast. Odlov v této oblasti je podpořen vyplácením zástřelného ve výši tisíc korun za každé zastřelené divoké prase. Všechny odlovené kusy jsou vyšetřovány na AMP. V oblasti s intenzivním odlovem bylo k 12. 1. 2018 odloveno celkem 11 554 divokých prasat. Všechna odlovená divoká prasata byla vyšetřena se negativním výsledkem na AMP.

Nákazu se daří udržet na malém území díky kombinaci řady opatření pružně reagujících na vývoj situace. Na jejich realizaci spolupracuje kromě Státní veterinární správy řada dalších subjektů, kraj, místní samosprávy, myslivecká sdružení. Mezi tato opatření v zamořené oblasti patří například instalace pachových a elektrických ohradníků či zákaz sklizně části zemědělských plodin na určených pozemcích. Státní veterinární správa za účinné spolupráce se Zlínským krajem přijala řadu opatření k prevenci šíření a tlumení nákazy. Na celém území České republiky bylo zakázáno přikrmování divokých prasat s výjimkou vnadění za účelem lovu. Všem chovatelům domácích prasat bylo zakázáno zkrmování kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení.

Státní veterinární správa se současně zaměřuje i na prevenci zavlečení AMP do chovu domácích prasat. V druhé polovině roku 2017 byly realizovány mimořádné kontroly biologické bezpečnosti v chovech domácích prasat. Pro chovatele domácích prasat v zamořené oblasti platí povinnost bezpečného spolehlivého zabránění jakýchkoliv kontaktů -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane premiére, čas.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: No, dobře, tak ještě je tu půl strany. (Ukazuje písemné podklady. Smích v jednací síni.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže děkuji panu předsedovi vlády a táži se pana poslance Elfmarka, chce-li položit předsedovi vlády doplňující otázku. Ano. Prosím, pane poslanče. Mezitím mi dovolte přečíst omluvu. Pan poslanec Juříček se omlouvá od 15.30 hodin do konce dnešního jednání. Prosím, pane poslanče, máte minutu.

 

Poslanec František Elfmark: Tak já děkuji, pane premiére, za velmi rozsáhlou odpověď. Já bych se chtěl tedy jenom utvrdit, zdali je situace důkladně zmapovaná, zdali celoplošné oplocování nehrozí a nehrozí šíření nákazy do dalších oblastí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a slovo má předseda vlády, Andrej Babiš. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Nehrozí. V pondělí tam jede pan ministr a je myslivec, takže určitě to zvládne. Děkuji. (Smích v jednací síni.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S další interpelací vystoupí pan poslanec Jan Čižinský, který byl vylosovaný na šestém místě. Je to poslední interpelace na pana premiéra. Pan poslanče, máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, interpelujeme vás společně s mým kolegou Vítem Kaňkovským, ale zajímá to celý klub KDU-ČSL. Dokonce po vyhlášení té interpelace se přihlásili i poslanci za TOP 09 a za Piráty, že je tato situace také zajímá. Jde o věc stavu žádosti čínských křesťanů o udělení azylu.

Ta žádost byla podána před dvěma roky, ale zatím nebyl azyl žadatelům udělen. Přitom ze zákona je nejdelší možná lhůta 18 měsíců. Máme podezření na neoprávněné průtahy ze strany Ministerstva vnitra na požadavky na doplnění dokumentace, které z povahy věci nelze doplnit. Pokud je uváděno pronásledování politické a náboženské, tak z povahy věci se velmi těžko dokumentuje. Žadatelé se v naší zemi integrují, učí se česky, účastní se života ve společenství křesťanů. S ohledem na nestandardní délku azylového řízení trpí také obraz České republiky v zahraničí - pochopitelně ne v Číně, ale v demokratických zemích určitě.

Žádáme vás tedy o vyjádření, jaký je aktuální stav projednávání žádosti čínských křesťanů o udělení mezinárodní ochrany v České republice. Naše žádost o tuto informaci je o to naléhavější, že perzekuce křesťanů v Číně nabírá na obrátkách. V posledních dnech vyšla zpráva o tom, že jsou dokonce i vyhazovány kostely do povětří, což se dělo v Rusku za bolševiků a za Stalina.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane poslanče, děkuji a slovo má předseda vláda Andrej Babiš. Pane premiére, máte pět minut na odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. No tak ty žádosti o mezinárodní ochranu, azyl čínských křesťanů... Správní řízení ve věci mezinárodní ochrany skupiny žadatelů čínské státní příslušnosti, které vede Ministerstvo vnitra, je v současnosti ve fázi před vydáním rozhodnutí. Podle informací Ministerstva vnitra byly již shromážděny veškeré zákonem požadované podklady a aktuálně se připravují jednotlivá správní rozhodnutí, která však s ohledem na značný rozsah jednotlivých spisových materiálů vyžadují dostatek času. Není pravdou, že by byly překročeny příslušné lhůty, jak bylo uvedeno v interpelaci. Zákon o azylu umožňuje u složitých případů prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí.

Ministerstvo vnitro, či dokonce předseda vlády se nikdy nevyjadřují k individuálním případům o řízení o mezinárodní ochraně, ostatně ani nemohou s ohledem na závazky vyplývající z mezinárodního práva, konkrétně Ženevské úmluvy o uprchlících.***
Přihlásit/registrovat se do ISP