(16.10 hodin)
(pokračuje Krutáková)

S ohledem na zcela neregulovaný přístup do dat zveřejňovaných registrem oznámení je nutné zmínit, že jeden z mnoha absurdních nároků na rozsah majetkových přiznání je povinnost uvádět v registru oznámení cenné věci movité s hodnotou nad 500 tisíc korun, které povinná osoba získala před výkonem veřejné funkce. Veřejný zájem takového zveřejnění a jeho souvislost s případnou identifikací střetu zájmů je zcela nejasný a jediný dosud prokázaný důsledek tohoto opatření je akutní ohrožení povinných osob (upozornění na čas) a jejich rodin ze strany zločineckých skupin lupičů.

Pane ministře, mám dvě otázky. Kdy plánujete -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás budu muset přerušit. Omlouvám se. Prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Obtížně se mi odpovídá na otázky, které jsem neslyšel, ale nějak si je snad umím domyslet a předpokládám, že paní poslankyně se chtěla zeptat, kdy už to zrušíme. Odpověď je, že zatím se k tomu rozhodně nechystáme.

Já bych chtěl zdůraznit, že tady přece nejde jenom o starosty, že tady jde také o nás, o poslance, o ministry, že jsme na tom všichni stejně. Všichni jsme se museli, jak vy říkáte, vysvléknout donaha, naštěstí pro vás všechny zůstávám oblečený. Ale všichni jsme museli podat ta majetková přiznání. A já myslím, že to tak je dobře, protože prostě všichni nějakým způsobem rozhodujeme o veřejných věcech a existuje nebezpečí, že této své moci budeme zneužívat ke svému obohacení. Považuji za správné, abychom transparentností našich majetkových poměrů ukazovali, že k žádnému takovému zneužití nedošlo. A připadá mi zvláštní tvrdit, že když někdo musí uvést svoje movité věci v hodnotě vyšší než půl milionu korun na jednu věc, tak je tím nějak zásadně poškozován. Dámy a pánové, o jaké věci se jedná? To je auto. Autem člověk většinou jezdí. Když jím jezdí, bývá viděn a každý ví, že je jeho. Pak už to jsou snad jen nějaké drahé obrazy, a buď máme mimořádně uměnímilovné starosty, anebo to nebude zas tak velký problém.

Takže já se přiznám, ačkoliv ten zákon se nepsal na našem ministerstvu, ten se psal tehdy na Úřadu vlády a z úplně jiných důvodů jsme s ním tady ve Sněmovně měli dost velké potíže, že s touto jeho částí já jsem spokojen a nevidím žádný důvod na něm cokoliv měnit. Děkuji. A to jsem tedy také jeho adresát, zdůrazňuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za vysvětlení. Paní poslankyně - jestli chce doplnit svoje otázky?

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji. Já jenom tedy opravdu doplňující otázku. Jestli plánuje ministerstvo vyhodnotit dopady novely zákona o střetu zájmů. Pokud ano, v jakém časovém termínu. A opravdu není možné zajistit přístup do registru oznámení jen k adresné žádosti?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Tak my u všech zákonů, které máme v naší gesci, kontinuálně vyhodnocujeme jejich efekty a pozorně sledujeme, zda fungují tak, jak si zákonodárce představoval, zda v nich nejsou nějaké nechtěné, nečekané efekty, problémy. Takže pochopitelně to bude stejně - nebo je to stejně i u tohoto zákona. Zatím uplynula velmi krátká doba, ten systém se teprve rozbíhá, takže určitě si budeme muset nějakou dobu počkat, než uvidíme, co nám reálně přinesl.

A druhou otázku jsem zapomněl, já se omlouvám. (Nápověda.) Promiňte, já se opravdu omlouvám, ty adresné žádosti. Upřímně řečeno ti, co si od toho něco slibují, tak by stejně ničeho nedosáhli, protože my to tam dnes máme pro tu jinou kategorii osob, to jsou většinou státní úředníci. Jediný efekt je ten, že naši úředníci tráví mnoho času tím, že rozdávají loginy k těm individuálním žádostem, a těch individuálních žádostí je stejně tolik, že se to stává anonymním. Nemluvě o tom, že ten, kdo se jednou k těm informacím dostane, tak je může volně postoupit dalším osobám. Takže to by určitě nikomu, kdo chce více chránit svoje soukromí, nepomohlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tady mám pana poslance Jakuba Michálka, který bude interpelovat paní ministryni Dostálovou ve věci zrychlení stavebního řízení a zlevnění bydlení.

 

Poslanec Jakub Michálek: Dobrý den. Děkuji, pane předsedající. Já to vezmu jako takový videovzkaz pro paní ministryni, protože paní ministryně je omluvena.

Já bych se chtěl dostat k problému, který máme v hlavním městě Praze, kde jsem byl zvolen poslancem, a to je, že z důvodu současného nastavení legislativy zejména ve stavebním řízení tady stojí byty a nájmy obrovské částky. Když se podíváte na mapičku, která je i veřejně dostupná na webu, tak v hlavním městě Praze, když vydělím cenu bytu průměrným ročním příjmem, dostanu index patnáct. To znamená, kdybych patnáct let dával všechny své vydělané peníze a měl průměrný příjem, tak vydělám na průměrný byt v Praze, pokud tedy samozřejmě nebudu jíst a dělat cokoliv dalšího. Tento index v Brně - jenom pro srovnání - je deset, v německých městech je kolem deseti, v Holandsku atd. je kolem deseti. V Praze je to patnáct. Je to podstatně více a jednou z těch příčin je, že je tady velmi špatná situace na trhu se stavebnictvím, s novými byty, a podle dat, která máme k dispozici, ceny bytů za poslední dva roky vyrostly o 30 %. My si myslíme, že to je velký problém.

Já bych se chtěl paní ministryně zeptat, co s tím bude dělat. Já osobně bych jí chtěl doporučit, aby na úrovni třeba vládního návrhu zjednodušili postup pro stavební řízení, aby bylo zavedeno jedno kontaktní místo pro stavaře, digitální oběh spisů, jednotné stavební řízení a předjednání s veřejností a příspěvek developera na rozvoj obce. Můžeme se srovnat třeba s Dánskem, kde mají sedm procedur v rámci stavebního řízení a trvá to průměrně 64 dní, zatímco v České republice máme 21 procedur, čili třikrát tolik, a trvá to 247 dní. Čili vytváříme prostředí (upozornění na čas), které nedokáže reagovat na poptávku po nových stavbách.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní ministryně tu není, tudíž bude odpověď doručena písemně.

Nyní poprosím paní poslankyni Věru Kovářovou, která bude interpelovat ministra Šmída ve věci dodržování novely autorského zákona ze strany kolektivních správců.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, v loňském roce přijatý zákon č. 102/2017 Sb., který novelizuje autorský zákon, přináší řadu prospěšných změn v autorském zákoně, které prospějí nejenom obcím a městům, ale i dalším uživatelům autorských děl. Mnozí starostové protestovali proti razantnímu růstu autorských poplatků ze strany OSA. Schválení zákona je významným milníkem pro vztahy mezi nositeli autorských práv a uživateli děl, neboť narovnává hospodářskou soutěž a umožňuje uživatelům autorských děl i obcím a spolkům žádat, aby poplatky nebyly skokově navyšovány. Zákon také zprůhledňuje činnost kolektivních správců a poskytuje široké veřejnosti právo na zásadní informace.

Dovoluji si vám položit dvě konkrétní otázky. Za prvé, zkontrolovalo Ministerstvo kultury splnění zákonných povinností u kolektivních správců stran dodržení pravidla nezvyšovat sazby odměn kolektivními správci nad zákonné limit? A za druhé, spolupracuje ministerstvo s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže při dodržování pravidel hospodářské soutěže? Mám na mysli především zneužívání - pardon, nezneužívání dominantního postavení kolektivních správců zejména ze strany OSA. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Poprosím pana ministra.

 

Ministr kultury ČR Ilja Šmíd Vážená paní poslankyně, milé dámy, vážení pánové, když jsem nastoupil na Ministerstvo kultury, byla problematika autorského zákona jednou z priorit a je jednou z priorit. Víte, že připravujeme novely autorského zákona, a věřím, že s vámi budu v budoucnosti v tom následujícím roce o těchto novelách hovořit. Ale nyní k tomu dotazu.

Ministerstvo kultury si po účinnosti novely autorského zákona v rámci dohledových pravomocí vyžádalo od všech kolektivních správců informaci, zda právě v jejich případě nenastala situace podle bodu 8 přechodných ustanovení, tedy zda zveřejnili přede dnem nabytí účinnosti návrh sazebníku platný pro období po nabytí účinnosti zákona. Z jejich odpovědi vyplynulo, že ustanovení se týká kolektivních správců Intergram, OSA a OOA-S. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP