(15.50 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Na základě těchto skutečností jsme podali návrh novely zákona, který říká, že do těchto majetkových přiznání by bylo možné nahlížet, ale až po podání žádosti, tedy přes přihlašovací údaje. Nicméně Sdružení místních samospráv a Svaz měst a obcí navštívilo pana premiéra a vysvětlilo mu důsledky, ke kterým vedla poslední novela zákona o střetu zájmů, a vývoj je jaksi překotný. A proto bych se více, než abych odůvodňovala tento návrh, chtěla spíše vyjádřit k tomu, čeho bylo dosaženo včera na pracovní skupině, kde došlo ke kompromisu.

Starostové a nezávislí vítají vznik kompromisního pozměňovacího návrhu k novele zákona o střetu zájmů, ke kterému včera dospěla právě ona pracovní skupina, kde byli přítomni zástupci jednotlivých poslaneckých klubů, a připojujeme se k přijetí této novely. STAN považuje za dobrý onen dosažený kompromis a za příznivý signál jak pro současné komunální politiky, tak pro jednotlivce, kteří vstup do komunální politiky před podzimními obecními volbami zvažovali.

Nový kompromisní návrh míří na § 13 zákona o střetu zájmů, když upravuje okruh informací, které budou veřejnosti dostupné k nahlížení, a těch, které zůstanou neveřejné a dostupné pouze pro některé státní orgány, jako je Finanční správa, policie či zpravodajské služby. Toto rozlišování se ale nebude týkat představitelů statutárních měst. Na rozdíl od menších samospráv zde nehrozí obava z nedostatku kandidátů.

Starostové a nezávislí chtějí podtrhnout, že cílem novelizace zákona o střetu zájmů v žádném případě není snížení transparentnosti, ale nezbytné vyvážení práva na informace a práva na soukromí, a oceňují, že se na absurdnosti požadavku na zveřejňování veškerého rodinného majetku v případech, kdy komunální politici mnohdy pobírají odměny v řádu jednotek tisíc korun za náročnou a odpovědnou práci, vykonávanou ve volném čase po večerech a víkendech, poslanecké kluby dokázaly rychle shodnout. A já za tento vstřícný a konstruktivní přístup všem zúčastněným děkuji.

Na závěr mi dovolte poděkovat za spolupráci a podporu Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova a také Dobrovolnému svazku obcí Severo-Lanškrounsko, který nám poskytl řádné informace z území. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Také v případě tohoto sněmovního tisku je zpravodajem pro prvé čtení pan poslanec Petr Sadovský, tedy mu předávám slovo.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji. Jak zde bylo řečeno, cílem předloženého návrhu je novelizace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, do podoby před novelou provedenou zákonem č. 14/2017 Sb., a to v otázce přístupu veřejnosti k vybraným informacím o veřejných funkcionářích a povinně poskytovaným podle zákona. Je navrhováno, aby oznámení uvedená v § 7 zákona byla i v případě osob uvedených v § 2 odst. 1 zpřístupněna veřejnosti za stejných podmínek jako v případě osob uvedených v § 2 odst. 2, tedy pouze na základě individualizované žádosti, a nikoliv prostřednictvím volného přístupu do veřejné datové sítě. Dále se navrhuje sjednocení rozsahu skutečností, které mohou být každému zpřístupněny, tedy zúžením okruhu těchto skutečností pro veřejné funkcionáře podle § 2 odst. 1 zákona.

Já jako neuvolněný místostarosta i přesto, že stanovisko vlády, Ministerstva vnitra i spravedlnosti je nesouhlasné, bych doporučoval, aby tento zákon prošel do dalšího čtení a o tomto problému se jednalo, protože vím, že to je opravdu problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny zahajuji sloučenou rozpravu.

 


Sloučená rozprava k bodům 8 a 9
/sněmovní tisky 33 a 34/

Jenom prosím paní poslankyně a pány poslance, aby v případě, že budou navrhovat něco, co bude vyžadovat hlasování, ať už je to vrácení, zamítnutí nebo zkrácení či prodloužení lhůty, aby vždy specifikovali, ke kterému sněmovnímu tisku se jejich návrh vztahuje, protože po skončení sloučené debaty se budeme muset opět vyrovnat s každým sněmovním tiskem zvlášť. Tolik úvodní poznámka.

Do sloučené rozpravy je přihlášen pan poslanec Výborný. Dávám mu slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo. Já bych rád uvedl sněmovní tisk č. 34, který se vztahuje ke stejné předmětné věci, a to je novela zákona o střetu zájmů. Ta věc je skutečně velmi akutní a přiznám se, že diskuse v rámci celé Poslanecké sněmovny napříč poslaneckými kluby byla zahájena v zásadě ihned po ustavení Sněmovny, protože to, co nás skutečně tlačí a proč ty věci možná na jeden pohled se zdají býti hektické, je to, že se v říjnu budou konat komunální volby a všichni, jak tady sedíme, dobře víme, že ty kandidátky se sestavují právě v těchto dnech, v těchto týdnech, a mnozí kandidáti, zvláště na těch malých obcích, ti, kteří působí ve svých funkcích jako neuvolnění, velmi zvažují, anebo přímo odmítají to, že by v komunálních volbách kandidovali. Tady skutečně hrozí - a to není nějaký výmysl nebo nějaká dojmologie, je to skutečně opřené o tvrdá fakta z regionů - destabilizace komunální sféry. Já myslím, že si to nikdo z nás tady nepřeje. Protože na těch právě malých obcích je ta disproporce skutečně velmi závažná.

Když vezmeme dnešní zákon o střetu zájmů - a všichni víme, jak ten zákon vznikal, v jaké atmosféře minulého volebního období -, tak ten zákon vlastně staví na stejnou roveň nás poslance, ministry vlády, senátory, ale také starostu obce, která má 150 obyvatel, nebo člena rady v případě malé obce nebo městyse, 1 800, 1 300 obyvatel. Myslím, že ta disproporce tady skutečně je zjevná. Naším návrhem nejde o popření nějaké transparentnosti, zcela jistě ne. Jde nám spíše o to, abychom tuto disproporci, která tady vznikla a která vede k tomu, že by veřejná správa, samospráva na obcích byla ohrožena v tom smyslu, že by ti kvalitní, zkušení, kteří ve svých funkcích jsou už léta, mají zkušenost ze svých profesí, prostě odmítli kandidovat. Možná že někde by ty kandidátky vznikly a zcela jistě by se to negativně promítlo na kvalitě správy obcí a měst a to si nikdo z nás nepřeje.

Já jsem velmi rád - a tady musím ocenit opravdu vstřícný přístup napříč politickými kluby, že na tomto zákonu je myslím vidět, že se dokážeme shodnout a podpořit to, co je potřebné a rozumné pro naše občany a pro naše města a obce. Došlo tady k nějakému konsenzu, který, jak věřím, potom následně ve druhém a třetím čtení bude schválen a bude to ten signál pro starosty, místostarosty, členy rad na obcích, že to myslíme vážně a že nechceme tady dospět k situaci, kdy potom ve finále by celá ta věc mohla mít dopad i na státní rozpočet, protože nucená správa, kterou by bylo nuceno zavádět Ministerstvo vnitra na těch obcích, samozřejmě s sebou nese nějaké finanční náklady směrem ke státnímu rozpočtu a to myslím, že si nikdo z nás nepřeje.

Já si dovolím jenom říct tvrdá data. V České republice je v současné době 6 258 samospráv a z toho jich je 4 863, čili 77 %, do jednoho tisíce obyvatel a 89 % do dvou tisíc obyvatel. Na většině těchto obcí působí starostové a místostarostové ve svých funkcích neuvolněně, tzn. při svém zaměstnání na úkor často rodiny, koníčků apod., a to je meritum té věci, o které tady hovořím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP