(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, máme tady už dostatek členů vlády, po přestávce na poradu klubu hnutí ANO můžeme pokračovat.

Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body, a to bodem 54, volba předsedy stálé komise Generální inspekce bezpečnostních sborů, a bodem číslo 18, což je sněmovní tisk číslo 54, prvé čtení. Dále bychom pokračovali podle schváleného pořadu schůze. Ale protože je ještě pořád před půl desátou, můžeme se bavit o programu. Vidím předsedu klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Pane předsedo, až se to trochu uklidní, já vám dám hned slovo. Mezitím požádám kolegy a kolegyně, kteří vedou jiné debaty, než je pořad schůze, aby je vedli mimo sál, abychom mohli v pořádku jednat. Děkuji.

Slova se ujme pan předseda Faltýnek s návrhem na změnu pořadu schůze. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové. Za prvé se omlouvám, že jsme si vzali těch patnáct dvacet minut přestávku, protože je před námi zásadní hlasování, aspoň z našeho pohledu, a proto jsme se potřebovali v té věci poradit jako náš poslanecký klub.

A nyní mi dovolte, abych, a je to i po debatě s předsedy poslaneckých klubů, navrhl pevné zařazení v pořadu schůze dnes, v pátek 2. 3., a sice již po pevně zařazených bodech, což jsou body 54 a 18, ještě dva, to znamená bod číslo 21, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 247 o volbách. Týká se to voleb do Senátu. V této věci diskutovala v rámci jednotlivých klubů kolegyně Vildumetzová. A potom bod číslo 29. Tam se jedná o poslanecký návrh zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jedná se o sněmovní tisk 76. I v této věci bylo hovořeno se všemi kluby ze strany kolegy Martina Kolovratníka. Čili bych vás chtěl poprosit o pevné zařazení těchto dvou bodů na dnešek po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Takže bychom měli čtyři pevně zařazené body. Ale ještě tady mám přihlášku k pořadu schůze pana předsedy volební komise Martina Kolovratníka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji za slovo. Přeji dobré dopoledne kolegyně a kolegové. Já prosím jménem volební komise o pevné zařazení již bodů, které máme v programu schůze, a odvolávám se na výsledek předevčírem středečního bloku volebních bodů a směřuji k příštímu týdnu ke středě. Prosil bych tedy bod číslo 52, volební bod, Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře, to je to druhé kolo. A dále bod číslo 53, Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky, to byla ta volba, kterou jsme na žádost kolegů z klubu ODS o týden přesunuli, aby tu byl přítomen pan ministr kultury. Takže prosím tyto dva volební body zařadit pevně na středu 7. března od 12.30 do standardního bloku volebních bodů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To je k pořadu schůze. Ještě konstatuji, že s náhradní kartou číslo 1 bude hlasovat pan poslanec Volný a s náhradní kartou číslo 4 pan poslanec Pražák.

Pokud není žádný návrh na změnu pořadu schůze, budeme hlasovat pravděpodobně nejdřív o změně dnešního pořadu, tedy o návrhu kolegy Faltýnka, a potom bychom druhým hlasováním hlasovali o návrhu pana kolegy Kolovratníka. Myslím si, že takhle to je logické.

 

O tom prvním návrhu, to znamená doplnit do dnešních pevně zařazených bodů za bod 54 a 18 bod 21 a 29.

Zahájil jsem hlasování číslo 42 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 42 z přítomných 159 pro 146, proti 1. Tyto dva body jsme zařadili jako pevně zařazené body jako body 3 a 4 dnešního dopoledního jednání.

 

Pokud jde o návrhy pod bodem 52 a 53, volbu ČTK, volbu Rady Státního fondu kultury, na středu před polední přestávkou, rozhodneme v hlasování 43, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 159 pro 154, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Takto jsme pozměnili náš program schůze.

 

Paní poslankyně Melková má náhradní kartu číslo 6.

 

Protože jsme rozhodli o pořadu schůze, nikdo jiný se nehlásí, budeme pokračovat podle pevně zařazeného bodu. Tímto bodem je bod číslo

 

54.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Na lavice vám bylo k tomuto bodu rozdáno usnesení volební komise číslo 57 ze dne 28. února letošního roku. Prosím, aby se ujal slova předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník, a potom otevřu rozpravu. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak už jsme tady znovu. Ještě jednou dobré dopoledne a děkuji za slovo i za to zařazení volebních bodů na příští týden, a to jménem volební komise.

Nyní tedy volební bod číslo 54, Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Dnes provedeme první kolo druhé volby. V jedné větě připomenu, že ta první volba dvoukolová odstartovala v minulém roce v úterý 19. prosince. Nakonec po dohodě předsedů poslaneckých klubů předseda Sněmovny prohlásil kolo tajné volby za zmatečné. My jsme ho opakovali na lednové schůzi a předseda této stálé komise Poslanecké sněmovny nebyl zvolen. My ve volební komisi jsme tedy vyhlásili novou lhůtu poslaneckým klubům na doručení nominací na předsedu, to bylo předevčírem, do středy 28. února do 18 hodin.

Pan předseda už zmínil usnesení volební komise číslo 57, které vám bylo rozdáno. Pro stenozáznam ho v rychlosti a zkráceně přečtu. Volební komise pověřuje předsedu, aby seznámil Sněmovnu za prvé s návrhem poslaneckých klubů na volbu předsedy stálé komise GIBS, a to takto: první navržený v abecedním pořadí Mikuláš Ferjenčík, navrhují Piráti, druhá Zuzana Majerová Zahradníková, navrhuje ODS, a třetím navrženým kandidátem je Zdeněk Ondráček za KSČM s tím, že v souladu s volebním řádem se jedná o volbu tajnou. Nyní, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise a otevírám rozpravu. Mám do ní přihlášeno nejdříve pana poslance Víta Rakušana a poté pan poslanec Ferjenčík. Pan poslanec Rakušan už kráčí. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Rakušan: Dobrý den. Děkuji vám, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já bych jenom zopakoval názor, který už tady zazněl opakovaně, a vlastně se za tu dobu nic nezměnilo. My se tady pokoušíme zvolit už nějakou dobu předsedu komise pro kontrolu práce GIBS a stále se objevuje jedno a to samé jméno a to je pan kolega Ondráček z klubu KSČM. My jsme několikrát vyzývali, zda by se pan kolega Ondráček byl alespoň schopen, ochoten, připraven vyjádřit sám, osobně tady u řečnického pultíku k tomu svému škraloupu z minulosti, který je prostě objektivní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP