(15.10 hodin)
(pokračuje Fiala)

Opět vás seznámím s návrhem usnesení. Zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 98."

Než zahájíme hlasování, tak je zde žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím, což jsem nyní udělal. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Nyní budeme hlasovat o usnesení, se kterým jsem vás seznámil. Ano, zdá se, že jsou všichni poslanci a poslankyně přihlášeni, takže mohu zahájit hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 128, přihlášeno 140 poslanců, pro 137, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání končím.

 

Otevírám bod

 

36.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy
o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky
a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017
/sněmovní tisk 11/ - druhé čtení

Dávám slovo panu místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí Richardu Brabcovi. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, budu velmi stručný, protože jsem tento bod obsáhleji uváděl v rámci prvního čtení. Dovolte mi tedy jenom skutečně ve stručnosti připomenout, že předmětem změny Rotterdamské úmluvy je zařazení nových nebezpečných chemických látek do přílohy této úmluvy. Konkrétně se jedná o průmyslové chemické látky chlorované parafíny s krátkým řetězcem a veškeré sloučeniny tributylcínu a dále pak pesticidy karbofuran a trichlorfon. Zařazením těchto látek do přílohy III Rotterdamské úmluvy se na ně bude vztahovat postup předchozího souhlasu, což v praxi znamená, že pověřený orgán dovážejícího státu rozhoduje, zda povolí dovoz takové látky, nebo jej zakáže, či pro takový dovoz stanoví určité podmínky.

Z pohledu ČR je nutno zdůraznit, že všechny tyto látky je na území ČR už řadu let zakázáno vyrábět i používat, takže skutečně my jako ČR tím, že potvrdíme změnu Rotterdamské úmluvy, konkrétně přílohy číslo III, vlastně neměníme žádný režim na území ČR, ale podpoříme tak, aby tyto látky samozřejmě bylo možno omezeně používat i v ostatních státech, které jsou členy a účastníky Rotterdamské úmluvy. Asi vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. A prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jiřího Miholu, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 11/1. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Všechno podstatné, co se týká návrhu, tady zaznělo z úst pana ministra. Myslím, že to není potřeba dál doplňovat. Takže bych si dovolil přejít ke konstatování, že zahraniční výbor projednal tady tento návrh 12. 12. 2017. A podstatné je také to, že doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dává souhlas k ratifikaci změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijatých v Ženevě dne 5. května 2017. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen. Hlásí se prosím někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Ptám se pana ministra, pana zpravodaje. Zájem o závěrečná slova není.

 

Takže můžeme přikročit k hlasování o navrženém usnesení. Je potřeba, abych znovu četl usnesení, se kterým vás seznámil pan zpravodaj? Není. Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 129, přihlášeno 147 poslanců, pro 131, proti nebyl žádný. Konstatuji tedy, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a projednávání tohoto bodu končím.

 

Zahajuji bod

 

37.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013
/sněmovní tisk 52/ - prvé čtení

Dámy a pánové, já vás ještě jednou prosím o klid, abychom mohli řádně a regulérně projednávat body, kterými se zde zabýváme.

Nyní prosím paní ministryni financí Alenu Schillerovou, aby nám předložený návrh uvedla. Máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, k projednání si dovoluji předložit smluvní dokument, který souvisí s mezinárodním zdaňováním. Uzavření této mezinárodní daňové smlouvy sleduje záměr omezit daňové zatížení podnikatelských subjektů při vyloučení nežádoucího mezinárodního dvojího zdanění, k němuž bez existence daňové smlouvy v mezinárodních hospodářských vztazích s Kosovem běžně dochází.

Přestože má ČR s Republikou Kosovo v platnosti nyní již více než 15 bilaterálních mezinárodních smluv, ve vzájemných daňových vztazích mezi oběma zeměmi se v současné době žádná takováto mezinárodní komplexní daňová smlouva neuplatňuje. Neuplatňuje se ani daňová smlouva s bývalou Jugoslávií, ani daňová smlouva se Srbskem a Černou Horou.

Tato smlouva má ryze ekonomický charakter a její neexistence je českými subjekty označována za velký nedostatek pro rozvoj vzájemných vztahů s touto balkánskou zemí, která pro ně nabízí mnohé možnosti.

Pro vaši informaci uvádím, že Poslanecká sněmovna bohužel nestihla v průběhu minulého volebního období tuto významnou smlouvu projednat ve druhém čtení, a tudíž je nutné celou tuto část legislativního procesu zopakovat. Senát tuto smlouvu již také jednou projednával, a to v dubnu 2014, kdy vyslovil souhlas s její ratifikací. Nicméně s ohledem na legislativní proces musí být i tento postup zopakován. V této souvislosti je třeba uvést, že v současné době zahraniční i hospodářský výbor Senátu tuto smlouvu na svém zasedání 14. února 2018 projednaly a ve svém usnesení znovu doporučily dát souhlas s její ratifikací.

Tato komplexní daňová smlouva nejen že upravuje zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů, ale rovněž umožňuje koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků. V neposlední řadě umožňuje i relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států, která se týká daní všeho druhu a pojmenování. Smlouva je tak důležitá i z pohledu české daňové správy.

Smlouva byla sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN a standardně vychází z daňových zákonů obou států, přičemž nestanoví daňovým subjektům žádné další povinnosti než ty, které již jsou v těchto zákonech obsaženy.

Dovoluji si tedy navrhnout, abyste posoudili tento návrh a přikázali ho sněmovním výborům k detailnímu projednání. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP