(9.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře, a otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem vystoupit v rozpravě v rámci třetího čtení k tomuto bodu. Nikoho nevidím, takže jestliže se nikdo nepřihlásí, rozpravu končím. Dal jsem všem rovnou příležitost.

Přistoupíme tedy rovnou k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, garanční výbor se mezi druhým a třetím čtením touto novelou nezabýval. Bylo to na základě rozhodnutí Sněmovny. Takže navrhnu proceduru sama.

V rámci druhého čtení nebyly podány žádné pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy byly jenom ve výboru pro životní prostředí, což byl garanční výbor, a byly to dva pozměňovací návrhy, které jsou v tisku 15/4 označeny jako A1 a A2. Vzhledem k tomu, že tyto pozměňovací návrhy spolu souvisí, tak je nezbytné o nich hlasovat společně. Potom bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, já vám děkuji. Vzhledem k tomu, že nemáme usnesení garančního výboru, přestože je ta procedura extrémně jednoduchá, tak navrhuji, že bychom si tu proceduru schválili hlasováním. To považuji za vhodné. Takže já vás poprosím.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru. Kdo je proti?

Hlasování číslo 125, přihlášeno 144, pro 136. Paní zpravodajko, vaše procedura měla velký úspěch a návrh byl přijat. Prosím, přistoupíme k hlasování.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji, pane předsedo, za ocenění, a budeme tedy pokračovat. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích A1 a A2.

Návrh A1 se týká zrušení věty v § 3 odst. 1 od slova "v listinné podobě nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Podá-li uživatel prohlášení v listinné podobě, je povinen do 5 dnů od jeho podání je předložit ministerstvu i v elektronické podobě."

Návrh dvě se týká zrušení druhé věty v § 3 odst. 2, která se týká užití odstavce 2 podobně jako odstavce 1.

Stanovisko výboru je k oběma pozměňovacím návrhům souhlasné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tyto dva pozměňovací návrhy. Kdo je proti?

Hlasování číslo 126, přihlášeno je 145 poslanců, pro 138, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu, podle sněmovního tisku 15, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 127, přihlášeno 146, pro 141, proti jeden. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji a končím tento bod.

 

Otevírám bod

 

51.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 33/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů, jak se už stalo, zaujala za navrhovatele paní poslankyně Věra Kovářová a pan poslanec Petr Sadovský. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 33/4, který byl doručen dne 10. dubna 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 33/5.

Paní navrhovatelka vypadá, že má zájem na vystoupení před rozpravou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte na úvod, abych shrnula dění okolo sněmovního tisku číslo 33, což je novela zákona o střetu zájmů.

Starostové a nezávislí podali jednu z novel. Ta novela říkala, že nahlížení do majetkových přiznání bude možné pouze po žádosti. Také se zde objevila druhá novela KDU-ČSL, která vymezovala ty veřejné funkcionáře, kteří by byli z povinnosti vyňati. Během projednávání došlo k jednání mezi jednotlivými kluby a došlo se ke kompromisnímu návrhu, který říkal, že neveřejné informace budou, co se týče movitých věcí a závazků, kromě toho ještě u neuvolněných budou neveřejné údaje o příjmech, a to vyjma statutárních měst. Veřejnými údaji by tedy byly věci nemovité, cenné papíry, zaknihované akcie a podíly v obchodních korporacích. Znamená to tedy, že tento kompromisní návrh byl i řešen na ústavněprávním výboru a o tom vás bude informovat kolega zpravodaj.

Dále se objevily ještě další pozměňovací návrhy, se kterými jako předkladatelé souhlasíme. A zaujal nás jeden z pozměňovacích návrhů, který říká, že na některé údaje bude možno nahlédnout až po žádosti.

Na závěr bych si dovolila říci, že tato novela se netýká zákonodárců, tedy poslanců a senátorů. Ti půjdou zcela ve veřejném režimu. Za druhé bych chtěla říci, že majetková přiznání budou vyplňovat všichni, jen některé údaje by byly neveřejné.

Zároveň bych chtěla poděkovat také Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova, panu starostovi Helekalovi a ostatním, kteří se podíleli na tom, že jsme došli k nějakému kompromisnímu řešení.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní navrhovatelko. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem. Takže jako první je přihlášen v tuto chvíli pan poslanec Výborný, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, nechci tady hovořit dlouho, protože po té půlroční diskusi asi bezmála tady na půdě Poslanecké sněmovny napříč poslaneckými kluby vše podstatné už zaznělo. Jsem rád, že skutečně se ve finále ukázalo, že ta věc nemá mít nějaké politické pozadí, ale že nám tady jde o komunální politiky, že nám jde o to, aby veřejná správa a samospráva fungovala na co nejvyšší úrovni, a že nechceme přijít o ty kvalitní starosty, místostarosty, členy rad, kteří vcelku oprávněně vznášeli námitky, že jsou ve zcela jiné pozici než my poslanci, senátoři, hejtmani, ministři a podobně. Považuji to několikaměsíční jednání tady za ukázku toho, jak má vypadat politika. To znamená, že máme hledat nějaký kompromis, který se podařilo nalézt. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP