(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Skopečkovi za dodržení času. Ale paní kolegyni Válkové nedám slovo ani k faktické poznámce, ani k řádnému vystoupení, protože je 17.59 a já musím nejméně organizačně řešit došlou omluvu pana poslance Martina Kolovratníka od 17.45 do konce jednacího dne a prohlásit, že přerušuji bod číslo 61, tedy tento vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii.

Je 18.00. Děkuji paní ministryni financí, děkuji panu zpravodaji a přerušuji bod 61, a tím také přerušuji jednací body, které se týkaly zákonů v prvém čtení, případně smluv v prvém čtení.

 

Budeme se zabývat blokem smluv ve druhém a prvním čtení, a to podle pořadí, jak byly předloženy. Začínáme bodem číslo

 

50.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci
v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. června 2017 v Hanoji
/sněmovní tisk 37/ - druhé čtení

Jsme ve druhém čtení, tzn. že budeme hlasovat už o přijetí té smlouvy. U stolku zpravodajů už je pan ministr vnitra Lubomír Metnar, pana kolegu Králíčka také vidím, a můžeme tedy začít. Ptám se pana ministra, jestli chce úvodní slovo ve druhém čtení. Ano, je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, oblast policejní spolupráce není v současné době ve vzájemných vztazích s Vietnamem smluvně upravena. Účelem předkládané smlouvy je poskytnout bezpečnostním orgánům potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci v boji proti nejzávažnějším formám trestné činnosti, stanovit základní pravidla pro jejich kontakty a zásady nakládání s předávanými informacemi.

Smlouva obsahuje standardní ustanovení o rozsahu a formách spolupráce v orgánech příslušných k jejímu provádění, náležitostech žádostí o spolupráci, možnostech odmítnutí spolupráce, možnostech vysílání styčných důstojníků, předávání a ochraně osobních údajů a utajovaných informací a hrazení nákladů za výměnu těchto informací. V neposlední řadě dává české straně možnost sdílet tyto informace poskytnuté vietnamskou stranou dalšími členskými státy EU nebo v rámci schengenského prostoru bez dodatečného souhlasu.

Smlouva je na výslovnou žádost vietnamské strany navenek sjednávána jako mezivládní. Z hlediska vnitrostátního právního řádu se jedná o smlouvu prezidentské kategorie, která byla po podpisu předložena oběma komorám Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací a následně bude předložena k ratifikaci prezidentu republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru vnitra Lubomíru Metnarovi a žádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Roberta Králíčka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 37/1. Pane zpravodaji... Já vám udělím slovo ale za chvilku, protože požádám sněmovnu o klid! Vážení kolegové, kolegyně, prosím diskuse mimo jednací bod zásadně v předsálí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Robert Králíček: Takže dobrý večer všem.

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra JUDr. Ing. Jiřího Nováčka, zpravodajské zprávě poslance Roberta Králíčka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsané dne 7. června 2017 v Hanoji;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pana poslance Jurečku vidím? Ne? Hlásíte se, pane poslanče? Prosím. Pan poslanec Marian Jurečka v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já chci využít příležitosti, že tady máme tuto smlouvu, protože jsou české firmy - minimálně vím o jedné konkrétní z mého regionu, z Olomouckého kraje, z Přerova, která dlouhodobě má problém s ochranou své investice ve Vietnamu při těžbě kamene. Ten problém se táhne několik let. Nejenom já, ale i někteří další poslanci, kteří jsou v této Poslanecké sněmovně, třeba právě za KSČM, byli u toho případu několikrát a snažili jsme se této firmě pomoci. Nicméně ten případ, pokud je mi známo, ještě v nedávné době k žádnému pozitivnímu výsledku nevedl. Tak bych chtěl tady z tohoto místa apelovat, aby se současná vláda zasadila o to, aby pokud už tady máme ratifikovat takovouto smlouvu, zároveň ty věci byly naplňovány v praxi, aby české firmy, které tam investují v řádu milionů korun, měly své investice opravdu chráněny a aby v okamžiku, kdy se soudí, tak aby místní soudy opravdu ten soud a ten proces vedly transparentně a nestranně. Takže děkuji za to. A jsem připraven dodat podrobnější informace k tomu případu, nechci tady tu firmu přímo konkrétně jmenovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji panu poslanci Jurečkovi. Ještě někdo v rozpravě? Pokud nikdo, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem, tedy k té části, která je pro Poslaneckou sněmovnu. Žádá někdo o opakování návrhu na usnesení, tedy že ratifikujeme tu smlouvu? Nežádá.

 

Můžeme tedy přistoupit k hlasování o navrženém usnesení.

Zahájil jsem hlasování číslo 195 a ptám se, kdo je pro uzavření této smlouvy. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 195, z přítomných 173 poslanců pro 144, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 50. Zároveň konstatuji omluvu pana poslance Jiřího Miholy od 18 hodin do konce jednacího dne z dnešního jednání, případně jeho náhrada ve zpravodajské zprávě bude včas zaznamenána.

 

Budeme pokračovat bodem

 

51.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol
k Trestněprávní úmluvě o korupci (Štrasburk, 15. 5. 2003)
/sněmovní tisk 43/ - druhé čtení

Pan ministr Robert Pelikán je na svém místě, pan kolega Jiří Strýček je také na svém místě. A prosím pana ministra Pelikána, aby se ujal slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás ještě jednou nerad přeruším, ale musím. Znovu opakuji, že diskuse mimo téma prosím zásadně v předsálí. Když už si nevážíte jeden druhého, tak alespoň respektujte, že stenografky mají při tomhle hluku strašlivě těžkou práci. Děkuji.

Můžete mluvit, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Pravdu má pan předsedající.

Dámy a pánové, předkládaný návrh k ratifikaci Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci je poměrně jednoduchá věc. Je to skutečně jenom dodatek k trestněprávní úmluvě, u které se ukázalo, že nepokrývá všechny případy korupce, protože se nevztahuje na rozhodce a porotce, a proto bylo třeba ta původní pravidla, která postihují korupci v oblasti souzení řekněme, rozšířit tímto dodatkem právě i do těchto oblastí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP