(18.10 hodin)
(pokračuje Pelikán)

Pro nás je z toho relevantní oblast rozhodcovská, protože porotní soudy, pánbůh zaplať, nemáme. Náš právní řád je již v souladu s těmito požadavky. To znamená, naše skutkové podstaty postihují toto chování těchto osob, takže jde spíše o vyjádření obecné podpory této myšlenky na mezinárodněprávní úrovni. Prosím o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi spravedlnosti Robertu Pelikánovi a žádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jiřího Strýčka, aby odůvodnil usnesení výboru, které nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 43/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Strýček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru z 6. schůze ze dne 31. ledna 2018 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Trestně právní úmluvě o korupci, Štrasburk 15. 5. 2003, sněmovní tisk číslo 43.

Po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti pana magistra Petra Jägera, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Strýčka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dodatkového protokolu k Trestně právní úmluvě o korupci, Štrasburk 15. 5. 2003;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Paní kolegyně Balcarová se hlásí s faktickou poznámkou? Ne. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, mohu rozpravu ukončit. O závěrečná slova není zájem.

 

Za těchto okolností přikročíme k hlasování o navrženém usnesení zahraničního výboru, které vám zpravodaj přečetl.

Zahájil jsem hlasování číslo 196 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 196, z přítomných 173 pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a tedy i ratifikace dodatkového protokolu.

 

Končím bod 51. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.

 

Pokračujeme bodem číslo 52, kterým je

 

52.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou
České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené,
podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017
/sněmovní tisk 44/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr životního prostředí, kolega Rakušan je na svém místě, takže pan ministr Brabec má slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, milé kolegyně, já se tady budu pokoušet zastoupit pana ministra zahraničí Martina Stropnického, který je nemocen, a opravdu ve zkratce bych vám opět představil Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, která byla podepsána loni v červnu v Tokiu. Ministr Stropnický tady o ní hovořil v lednu.

Dohoda bude především zajímavá pro mladé občany České republiky ve věku 18 až 30 let, neboť rozšíří okruh mimounijních států, do kterých mohou vycestovat, a nejen uskutečnit až roční poznávací pobyt, ale v jeho průběhu si také přivydělat na náklady s tím spojené. Dohody tohoto druhu má Česká republika sjednány s Novým Zélandem, s Kanadou, s Korejskou republikou, s Izraelem a s Chile a v praxi jsou tyto pobyty velmi oblíbené. Na nesmluvní bázi pak takový program funguje třeba ve vztahu k Tchaj-wanu a k Austrálii. Věřím proto, že vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací dohody podpoříte.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru životního prostředí a místopředsedovi vlády Richardu Brabcovi a požádám pana poslance Víta Rakušana, který je zpravodajem zahraničního výboru, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 44/1. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tedy usnesení k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017.

Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí pana dr. Martina Smolka, zpravodajské zprávě poslance Víta Rakušana a po následné rozpravě zahraniční výbor doporučuje následující:

I. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsané v Tokiu dne 27. června 2017;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Tolik usnesení našeho výboru k dané materii.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím a také rozpravu končím. O závěrečná slova není zájem.

 Můžeme podle navrženého usnesení hlasovat v hlasování 197, kdo je pro ratifikaci této dohody.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 197, z přítomných 173 pro 140, proti nikdo. Návrh byl schválen. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády Richardu Brabcovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 52.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 54, kterým je

 

54.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti,
podepsaná dne 23. listopadu 2017 v Astaně
/sněmovní tisk 53/ - druhé čtení

Pan ministr Metnar je na místě, pan kolega Krejza, zpravodaj zahraničního výboru, je také na svém místě a já požádám pana ministra vnitra, aby měl úvodní slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, i tato předkládaná smlouva je standardní úpravou v oblasti policejní spolupráce s nesousedními státy. Samozřejmě tato smlouva rovněž upravuje spolupráci při předcházení a odhalování trestné činnosti, při pátrání po osobách a věcech, při pátrání po odcizených dokladech, vysílání expertů jako poradců v konkrétních případech. Tato smlouva nahrazuje smlouvu, resp. Dohodu mezi vládou České republiky a vládou republiky Kazachstán v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorismu a dalším nebezpečným druhům trestné činnosti z 9. dubna 1998, neboť tato smlouva už samozřejmě nevyhovuje bezpečnostním potřebám.

Smlouva je na výslovnou žádost kazašské strany smlouvou navenek sjednanou jako mezivládní, z hlediska vnitrostátního právního řádu se jedná o smlouvu prezidentské kategorie, která je po podpisu předkládaná oběma komorám Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací a následně bude předložena k ratifikaci prezidentu republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Lubomíru Metnarovi a připomínám, že usnesení výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 53/1. Požádám pana zpravodaje zahraničního výboru Karla Krejzu, aby zpravodajskou zprávu odůvodnil. Máte slovo, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP