(9.10 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Tady vláda připravuje zákon o sociálním bydlení. Je to v podstatě investiční zákon, který řeší skutečně problém lidí, kteří mají aktuálně nějaký bytový problém, ale my stále nemáme odpověď na otázku, jakým způsobem bude tento návrh synchronizovaný se sociální prací v daném regionu, kde se toto řeší, jak toto bude fungovat. My jsme zaznamenali debaty ohledně stavebního zákona. Tady vstoupila v platnost novela od začátku roku, která má usnadnit územní řízení, umožnila přesun kompetencí na obce s rozšířenou působností, aniž by jim k tomu poskytla příslušný personální aparát. A takovéto změny se dějí.

My teď přes sebou máme, a kvůli tomu je svolaná dnešní schůze, návrh, že stát nějakým způsobem bude zasahovat do příspěvku a doplatku na bydlení. Já jsem chtěl říci, že to je velmi citlivá věc. V podstatě v tuto chvíli je to jediný způsob, jakým stát může intervenovat nějakým způsobem do složité bytové situace. Tady zaznívají různá čísla. Tento nástroj skutečně není věc, jakou můžeme řešit obchod s chudobou, řešit to, že někdo parazituje na těchto dvou dávkách ve smyslu, že poskytuje předražené ubytování lidem, kteří jsou v nouzi, a stát to vlastně platí.

Příspěvek na bydlení má sloužit jako prevence pádu do chudoby a pobírá jej v tuto chvíli 279 tisíc domácností. Tu druhou dávku, doplatek na bydlení, pobírá 52 tisíc těch nejchudších domácností. To je důležitá věc, kterou stát může pomoci normálně dvoučlenným pracujícím rodinám k tomu, aby mohly důstojně bydlet, protože ceny komerčního trhu stát ovlivňovat nemůže.

My bychom prosili, když se tady připravuje návrh sociálního bydlení, aby toto byla ta platforma, na které se ponesou další návrhy, jakým způsobem ovlivnit tyto dvě dávky, aby nevznikaly nějaké ad hoc reakce na základě toho, že vláda vyrazí do regionů a vidí, jaké jsou problémy v sociálně vyloučených oblastech.

Pro mě je samozřejmě super, když slyším, že vláda maká do roztrhání těla, ale už naše babičky věděly, že práce kvapná je málo platná. Ty novely novel a navazující zákony, ty agendy, jsou nepropojené. Jsou tady nějaké dočasné změny, jsou tady nějaké rychlé záplaty na tu situaci.

My bychom skutečně chtěli poprosit vládu a dotčená ministerstva, aby k tomuto problému přistupovaly komplexně, aby ten nový zákon od paní ministryně Dostálové z jejího ministerstva byl připraven v souladu s MPSV a s Ministerstvem financí, a v rámci této schůze bychom chtěli vyzdvihnout následující témata a požádat vládu, aby předložila ucelený návrh opatření, a to v jednom balíčku, pro oblast dostupného bydlení, nikoliv pouze sociálního, který bude zahrnovat kromě toho nového zákona o sociálním bydlení i návrh změn zákona o sociálních službách a změn stavebního zákona. Předložení návrhu financování výstavby sociálního bydlení, poskytnutí informací o řešení problémů v oblasti IT a jejich připravenost na chystané změny, protože i my jsme... V tomto roce byly zahlceny úřady práce. Prostě pokud se mění agenda, tak samozřejmě práce narůstá a ty úřady to nezvládají.

Pro nás je velmi důležitá věc a my jsme na grémiu viděli zástupce dalších ministerstev, abychom byli ujištěni, že zde probíhá koordinace, protože ministerstva mají své rozpočty, a pokud Ministerstvo pro místní rozvoj uvolní peníze a nebude k tomu zároveň zajištěno financování sociálních služeb, budeme pokračovat v trendu, kdy se buduje nějaké bydlení pro sociálně slabší občany, tito se tam odsouvají, ale jakýkoliv program na to, aby se oni z té situace dostali, nebude fungovat, protože to je holt jiný zákon, to je holt jiný balíček peněz a musí také projít Sněmovnou.

Prosíme nejvíce - a já doufám, že se k tomu dobereme - o zastavení nesmyslných, překotných a z kontextu vytržených novelizací zákonů. To my považujeme, že se momentálně děje ve věci dávek, které stát vyplácí na dostupné bydlení normálním rodinám v České republice. Týká se to zhruba 300 tisíc domácností. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostními právy jsou nyní přihlášeni páni předsedové Chvojka, Kováčik, Bartošek, Faltýnek, v tomto pořadí. Pan předseda Chvojka má slovo. Pan předseda Chvojka dává přednost panu předsedovi Kováčikovi. To určitě můžeme akceptovat. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, děkuji panu předsedovi Chvojkovi. Ostatně člověk to může brát ze dvou směrů, jako že dává třeba přednost staršímu třeba, ale ne.

Přeji vám hezký dobrý den, vážená vládo, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Já bych rád reagoval na pana kolegu Bartoše s onou sebereflexí. Já vítám sebereflexi u kohokoliv. Já jsem ji včera projevil předem, protože celý ten můj příspěvek byl o tom, že jestli jsem špatně slyšel pro hluk v sále, tak mě omluvte, ale zdálo se mi atd. atd. Jo? Čili ta sebereflexe tam byla předem, ta omluva tam byla již předem, takže pane kolego Bartoši, jestli takto jste schopen to vzít jako omluvu, a pane kolego Pikale, jste-li tu, jestli jste takto schopni to vzít jako omluvu, předem byla dána a myslím, že bychom měli nastavit korektnější vztahy mezi námi, ne pouze na sebe útočit. Já odjakživa, a jsem tady dlouho, si myslím, že osobní útoky, osobní napadání nebo nějaké osobní invektivy sem prostě nepatří. Také jsem se jich nikdy vědomě nedopouštěl.

Co se týká bydlení, KSČM hovoří ve svých programových dokumentech a prosazuje reálně i tady v Poslanecké sněmovně, ale i v krajských, obecních a městských zastupitelstvech dostupné bydlení, sociální bydlení, malometrážní bydlení. Hlavně, víte, my jsme na to, a dost často nám kdekoli kdokoli vyčítá naši hlubokou minulost, kdy se stavěly ony králíkárny a byly dostupné doopravdy všem, dneska ta králíkárna stojí až několik milionů a nestaví se jich příliš mnoho. Takže navrátí-li se zpátky do rukou obecních výstavba bytů státem, tedy námi všemi, dotovaná tak, aby ten, kdo nedosáhne svými příjmy, protože není každý schopen zaplatit několik milionů, aby ten, kdo nedosáhne na vlastnické bydlení, na vlastní byt, na vlastní dům, tak aby měl rozumnou šanci získat bydlení, protože podle našeho soudu je bydlení základním právem. Dostupné důstojné bydlení v 21. století ve střední Evropě je základním lidským právem. Prosím pěkně, to je náš přístup.

Co se týká tady toho konkrétního tématu, podrobněji se stanoviskem klubu vystoupí kolegyně Aulická Jírovcová, místopředsedkyně poslaneckého klubu. Já jsem přesvědčen o tom, že ten, kdo se tím tématem zabývá, má k němu mluvit. Můj osobní názor je, že jestliže připravovaný, ještě ne ani tady ve Sněmovně jsoucí zákon má postihnout hlavně ty obchodníky s tím lidským neštěstím a s tou bídou, ale nechť tedy se naplno rozvine debata.

My ten program nepodpoříme. A já si dovolím teď se tady omluvit z jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Slovo má pan předseda Chvojka, po něm pan předseda Bartošek a po něm pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Tak děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem dal přednost panu předsedovi Kováčikovi z toho důvodu, aby reagoval na to, co říkal pan předseda Bartoš. Nechtěl jsem, abych do toho nějak vstoupil já, aby se nějakým způsobem namixovala ta debata. Chtěl jsem mu dát ten prostor k té omluvě, po které volal pan předseda Bartoš.

Co se týče nynější schůze, nebo resp. návrhu na schůzi, tak si myslím, že tento problém má dvě roviny. Ta první rovina je samozřejmě věcná a druhá rovina je politická a dejme tomu i legislativní nebo legislativně technická.

Pokud jde o tu věcnou rovinu, o tu rovinu první, tak já si pamatuji jako tehdejší ministr, který spolupracoval na zákoně o sociálním bydlení spolu s tehdejší ministryní práce a sociálních věcí a ministryní pro místní rozvoj, my jsme předložili tehdy velmi komplexní a dlouho diskutovaný návrh zákona o sociálním bydlení. Já si myslím, že sociální bydlení není úplně šťastný název, že by bylo lepší tento institut pojmenovat dejme tomu dostupným bydlením nebo slušným bydlením nebo nějakým jiným, ale ne sociálním, ale to je jedno. Tady jde o obsah, ne o název. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP