(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hezké odpoledne. Budeme pokračovat v přerušené schůzi. Vítám vás všechny a věřím, že jsme připraveni náš odpolední program zvládnout, s tím, že nejdříve načtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvám pana místopředsedu vlády, ministra vnitra a zahraničních věcí pana Jana Hamáčka z dnešního odpoledního jednání od 12.20 do konce jednacího dne a paní poslankyni Ilonu Mauritzovou z jednání od 17 hodin do konce jednacího dne.

 

Dnešním prvním bodem našeho odpoledního jednání je podle schváleného pořadu schůze pevně zařazený bod a tím je

 

5.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 104/ - druhé čtení

Vítám mezi námi pana senátora Vladimíra Plačka... a pan senátor Vosecký je tady také přítomen. To je vynikající. Takže oba za zástupce navrhovatelů. Dovolím si připomenout, že při druhém čtení... je jasné, že jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku tento tisk jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru rozpočtovému. A já požádám paní poslankyni Pekarovou Adamovou, která je zpravodajkou garančního výboru, aby nás informovala o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Požádám o to, aby byl připraven pan poslanec Jiří Dolejš, který je zpravodajem rozpočtového výboru. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s opravdu krátkou zpravodajskou zprávou ke sněmovnímu tisku číslo 104, respektive tedy s usnesením výboru pro sociální politiku, který předlohu projednal na své 13. schůzi 21. června tohoto roku. V rámci výboru nebyl podán žádný pozměňovací návrh a bylo tedy přijato následující usnesení: "Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 329/211 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 104; za druhé zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce výboru pro sociální politiku a požádám pana zpravodaje rozpočtového výboru poslance Jiřího Dolejše, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pana kolegu Dolejše ale nevidím. Paní předsedkyni také ne, tak jedině někdo z místopředsedů, jestli se chce ujmout informace. Pokud ne, můžeme samozřejmě bez té informace, protože informace garančního výboru byla oznámena.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa k této věci.? Nikdo se z místa nehlásí. V tom případě obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, pokud ta rozprava byla... Není tomu tak.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy musí být odůvodněny. Ale také nevidím nikoho, kdo by se hlásil z místa, protože písemnou přihlášku také nemám. V tom případě končím... a vidím, paní poslankyně Dražíková. Dražilová, omlouvám se. Paní poslankyně, omlouvám se ještě jednou. Máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo. Já bych přece jenom ráda vystoupila ještě tady k tomuto bodu. Zopakovala bych, že zde už v prvním čtení zaznělo, že předmětná novela usiluje o sjednocení podmínek, za kterých je zdravotně postiženým poskytován příspěvek na mobilitu.

Jenom pro vysvětlení. Osobám, kterým není poskytována pobytová sociální služba, je tento příspěvek poskytován na základě čestného prohlášení. A těm osobám, které jsou klienty pobytových služeb, je tento příspěvek poskytován na základě prokázání skutečnosti, že se skutečně pravidelně dopravují. A právě v těchto rozdílných podmínkách spatřuje předkladatel nespravedlnost a zjevnou diskriminaci. Je třeba zdůraznit, že situace osob využívajících pobytovou sociální službu je opravdu zcela rozdílná od situace osob, které jsou v domácím prostředí. Osobám v pobytových službách je poskytována celodenní komplexní péče. A protože jsem z praxe, tak skutečně mohu zodpovědně říct, že jejich potřeba opakovaně - zdůrazňuji opakovaně - se dopravovat mimo tato zařízení je opravdu spíše výjimečná. Naopak osoby, které pobytovou sociální službu nevyužívají, si veškeré své potřeby a aktivity musí zajišťovat sami. Tento rozdílný způsob prokázání nároku, jak jsem zmiňovala, na přiznání příspěvku však neznamená, že osobám pobývajícím v zařízení sociálních služeb má být příspěvek na mobilitu automaticky odnímán. Současná právní úprava, jak jsem zmínila, umožňuje těmto osobám příspěvek čerpat v případě, že existují důvody hodné zvláštního zřetele.

Předkladatel poukazuje na to, že ačkoliv současná právní úprava připouští i výplatu příspěvku osobám, které jsou v pobytových zařízeních, tak ve skutečnosti k tomu v praxi nedochází, nebo dochází velmi výjimečně. My jsme tuto problematiku, jak už bylo řečeno, projednávali i na výboru pro sociální politiku a spíše jsme se shodli na tom, že je různá praxe. A je možné, že na úřadech práce v jednotlivých krajích dochází ke špatné aplikaci metodického pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí, komu příspěvky v pobytových službách vyplácet. Já jsem si znovu prověřovala situaci ve svém volebním kraji, tedy v Jihomoravském kraji, a opravdu, pokud jsou k tomu dány důvody, tak příspěvek na mobilitu je vyplácen.

Jaké jsou důvody v těchto zařízeních? Je to tak, že je to jízda do zaměstnání například u osob zdravotně postižených. Jsou to pravidelné návštěvy manžela v jiném zařízení. Jsou to pravidelné návštěvy v rodinách. Pokud si třeba rodina bere každý týden svého rodinného příslušníka domů, tak je to zohledňováno a je jim vyplácen příspěvek na mobilitu. Je to pravidelná návštěva hřbitova, pravidelná návštěva bohoslužeb. Takže opravdu to vypláceno je.

Asi není nepodstatné, že jsme také slyšeli, že navrhovaná změna by stála navýšení 400 milionů ročně. Tak jak jsem jednala v těch zařízeních, věřte tomu, že sociální pracovnice pracují dobře, a pokud se někdo opravdu pravidelně dopravuje, tak tuto skutečnost na úřad práce hlásí. Musím ale říct, že v praxi se dějí i opačné situace, kdy rodina tlačí na sociální pracovnice, aby jim toto potvrzení daly i bez toho, že tomu tak ve skutečnosti je. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP