(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu předsedovi Faltýnkovi. Konstatuji, že byla doručena omluva předsedovi Poslanecké sněmovny od pana poslance Václava Klause mezi 15.30 a 19.00 z pracovních důvodů.

Pokud není nikdo s přednostním právem, můžeme se zabývat návrhem na zamítnutí, který padl v obecné rozpravě 30. května letošního roku nejméně od poslance Adama Kalouse a dalších. O tom návrhu rozhodneme v hlasování číslo třicet tři, ale já vás předtím všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přihlášených, já ještě zagonguji, o návrhu rozhodneme v hlasování. (Chvíli čeká.) Počet přihlášených se ustálil.

 

Zahajuji hlasování číslo 33 a ptám se, kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu zákona. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 33, z přítomných 140 pro 92, proti 33. Návrh byl přijat. Návrh zákona byl zamítnut a tím projednávání končí.

 

Děkuji navrhovatelům, děkuji zpravodaji a končím bod 16.

 

Pokračovat budeme bodem

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb.,
o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 136/ - prvé čtení

Já bych požádal, aby z pověření vlády předložený návrh uvedla ministryně spravedlnosti Taťána Malá. Než se ujme slova, požádám, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jakub Michálek.

Prosím, paní ministryně, máte slovo. (V sále je rušno.)

 

Ministryně spravedlnosti ČR Taťána Malá Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych přednesla úvodní -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás přeruším, paní ministryně, a požádám sněmovnu o klid. Myslím si, že je důležité, aby odůvodnění vládního návrhu zákona probíhalo v důstojné atmosféře. Pokud máte jiný program jednání, prosím v předsálí. Děkuji vám.

Pokračujte, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Taťána Malá Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych přednesla úvodní slovo k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona je předkládán z důvodu potřeby adaptace přímo použitelné právní úpravy Evropské unie. Hlavním cílem tohoto návrhu je uvést českou právní úpravu do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení číslo 1024/2012, a zajistit tak řádnou adaptaci tohoto nařízení. Lhůta pro adaptaci nařízení je stanovena do 16. února 2019.

Citované nařízení zavádí vícejazyčné formuláře, které mají usnadnit volný pohyb osob v rámci Evropské unie odstraněním některých formalit, které se týkají pořizování překladů a nejčastěji používaných veřejných listin. V resortu Ministerstva spravedlnosti se povinnost nařízení v specifikovaných případech přiložit k veřejným listinám vícejazyčný standardní formulář týká konkrétně výpisu z evidence rejstříku trestů. Tyto formuláře se mají používat jako pomůcka pro překlad, to znamená, pokud orgán, jemuž je veřejná listina předkládána, považuje informace obsažené ve vícejazyčném standardním formuláři za dostatečné pro její zpracování, neměl by dále požadovat překlad veřejné listiny.

Přestože je nařízení přímo použitelným právním předpisem, klade určité nároky na adaptaci národního právního řádu a vyžaduje provedení organizačně technických změn. Stávající úprava nevyhovuje požadavkům nařízení, neboť neumožňuje o vydání tohoto formuláře při podání žádosti o výpis z evidence rejstříku trestů požádat, neupravuje formu, v jaké bude formulář vydáván, a je potřebné upravit postup, jakým budou řešeny případy, kdy nebude možné vydat výpis z evidence rejstříku trestů na počkání s ohledem na potíže s vyhotovením vícejazyčného standardního formuláře. Pro řádnou aplikaci tohoto přímo použitelného nařízení je třeba zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, adaptovat.

Děkuji za pozornost a prosím o podporu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni za úvodní slovo a požádám zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Jakuba Michálka, aby přednesl zpravodajskou zprávu k tomuto tisku. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Skutečně jde o implementační tisk. Sněmovní tisk 136 se tedy zabývá zavedením standardních vícejazyčných formulářů u výpisu z rejstříku trestů, implementuje evropskou legislativu, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady 216/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii, zavádí vícejazyčné formuláře, čímž omezuje nutnost úředních překladů, zjednodušuje mobilitu občanů Evropské unie a přístupnost české státní správy pro tyto občany a díky němu už nebude nutné opatřovat veřejné listiny vydané orgánem členského státu Evropské unie apostilou, ale takový dokument bude uznán napříč Evropskou unií.

Doporučuji, abychom tento návrh pustili do dalšího čtení.

Nyní bych si dovolil ještě jednu reakci, kde už vystupuji z role zpravodaje a poprosím vlastně o přednostní právo. (Obrací se na předsedajícího.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, tak já tedy nejdříve ukončím tuto část a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Nyní se tedy hlásí pan předseda Michálek, ale v rozpravě.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem jenom chtěl říci v návaznosti na projev pana Faltýnka, že já paní ministryni poslouchám. Poslouchám i to, co říká pan Faltýnek. Myslím si, že demokracie je diskuse a že bychom se navzájem poslouchat měli, i když zrovna jsou důležitější věci na vašem mobilním telefonu. Myslím si, že demokracie je diskuse, a z toho bychom měli vycházet. Vzhledem k tomu, že my ostatní posloucháme, tak to je i ten důvod, proč vás v příštích volbách porazíme. (Smích a potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já budu striktně dodržovat jednací řád, a protože nemohu být vystřídán, nemám tady žádného ze svých kolegů, tak se samozřejmě zdržím dalších komentářů. Až budu nahrazen v řízení schůze, tak odpovím na zcela nemístné invektivy některých kolegů.

Do rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Paní ministryně? Není tomu tak. Pane zpravodaji? Není tomu tak.

Nemáme tedy žádné hlasování o vrácení nebo na zamítnutí. Budeme se zabývat pouze návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl, aby tento tisk byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat tento tisk jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 34, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru ústavněprávnímu jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 34, z přítomných 146 pro 126, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh k projednání dalším výborům Poslanecké sněmovny. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Nikoho nevidím, není tedy o čem hlasovat. Můžeme tedy konstatovat, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Dalšímu výboru návrh přikázán nebyl. Lhůta k projednání zůstává podle zákona 60 dnů. Děkuji paní navrhovatelce, děkuji zpravodaji. Končím bod číslo 18.

Než přikročíme k dalšímu bodu, konstatuji omluvu došlou předsedovi Sněmovny, a to od 17.45 do 19 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Adam Kalous.

Budeme pokračovat. Já využiji toho, že je tady pan místopředseda Okamura, který mě vystřídá, a hlásím se o slovo mimo program. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP