(9.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na chviličku přeruším a poprosím kolegy a kolegyně o klid v sále, abychom se slyšeli.

 

Poslankyně Dana Balcarová: - Natury 2000, které je chráněno v rámci Evropské unie.

A co je podle mě takový velmi závažný argument, že v tuto chvíli Ministerstvo životního prostředí připravuje kompenzační opatření, které by mělo být hotovo 30. června, takže v tuto chvíli není vůbec jisté, jestli půjde kompenzovat poškození životního prostředí, které by vzniklo právě výstavbou jezu u Děčína. Takže schválit dneska stavbu, o které není vůbec rozhodnuto z pohledu životního prostředí, si myslím, že je velmi nevhodné. Současně od roku 2005 probíhá řízení EIA a několikrát bylo přerušeno a v tuto chvíli právě se čeká na Ministerstvo životního prostředí. Takže schvalovat stavbu, která vůbec nevíme, jestli se bude dát realizovat, mi přijde velmi nešťastné. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych vyvrátit několik málo nepravd, které tady zazněly. Zaprvé Ministerstvo dopravy, když zpracovávalo projekt splavnění Labe a vodní stupeň Děčín, muselo zpracovat také efektivitu. A ta vložená investice má návratnost 12 let. Jestli máte nějakou jinou investici, která v hodnotě 3,5 miliardy, protože ten samotný jez bude stát zhruba 3,5 miliardy a 1,5 miliardy bude stát obnovitelný zdroj elektrický, to znamená vysoce ekologická záležitost, tedy 5 miliard korun, jestli máme někde propočítáno, že umíme 5 miliard korun vrátit do 12 let, tak klobouk dolů.

Když hovoříme o ekologii, podívejte se, na přelomu té éry, která tady skončila rokem 1989, se výrazně bojovalo proti Gabčíkovu-Nagymaros, tam se dělaly demonstrace, zejména ze zahraničí. A argumentovalo se, jaký to bude zásah do životního prostředí. Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné.

To, že EIA přerušily státní organizace, a tím myslím CHKO Labské pískovce, to je poněkud úsměvné, když se podíváte na loď, která jede naložena na 180 centimetrů a veze 750 tun materiálu, to znamená, na té lodi jsou dva lidi a jeden motor, tak tento náklad by vezlo téměř 40 kamionů, 40 motorů a 40 řidičů. Prosím vás, to jsou velmi liché argumenty.

Podpořme výstavbu splavnění Labe, protože naši předkové už investovali do vodní cesty 170 miliard korun. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolil bych si vás také poprosit o podporu svého pozměňovacího návrhu, který je zařazen pod písmenem E a týká se přílohy k výše uvedenému návrhu zákona č. 416/2009 Sb., kde by se v bodě číslo 2 dráhy doplnilo u drah nekonvenčních na konec také text "železniční trať Praha - Lysá nad Labem - Milovice - Mladá Boleslav".

Tato věc se týká už dlouhodobého problému, který se týká spojení Prahy s Turnovem a Libercem přes Mladou Boleslav. Jedná se o konvenční železniční trať, která však svou kapacitou nevyhovuje dnes potřebám jak provozu osobní dopravy, rychlého spojení s Libercem, s Mladou Boleslaví, ale ani kapacitní přepravě pro automobilové závody v Mladé Boleslavi. V současné době prochází rekonstrukcí trať alespoň s částečnými úpravami mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví, zkapacitnění výhyben, avšak to samo nepostačuje řešení nákladní přepravy a výrazně to omezuje přepravu osobní.

Vzhledem k této věci bylo vypracováno již několik studií a variant a v současné době studie, která pracuje se Všejanskou spojkou, prochází svým posuzováním. Ovšem z hlediska posuzování záměrů a vhodnosti ze strany Evropské unie zde došlo k tomu, že byla posuzována pouze lokální osobní přeprava, nikoli dálková osobní přeprava a zcela byl pominut faktor nákladní železniční přepravy, která je limitující a stěžejní pro tuto trať. Myslím si, že tím, že by výstavba Všejanské spojky, která by urychlila spojení Prahy s Mladou Boleslaví, Turnovem a Libercem a pomohla zkapacitnění této přepravy jak osobní, tak nákladní ve směru na velice vytíženém severním koridoru, by pomohla a posunula tuto věc dále, aby se z úvah a záměrů začala realizovat i vlastní projektová dokumentace a potom i výstavba této důležité železniční stavby.

Tímto vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. (V sále je stále hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Kolovratník se hlásí do rozpravy. Prosím. A opravdu vás poprosím o klid v sále. Jestliže někdo potřebuje diskutovat, nechť tak činí v předsálí. Děkuji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Hlásím se do rozpravy, abych řekl dvě věci - první bude reakce teď na tu předešlou diskusi k tomu pozměňovacímu návrhu týkajícímu se vodních děl a v druhé části ještě přednesu legislativně technickou úpravu.

K té vodě, kolegyně, kolegové, velmi stručně. Teď jsem se díval do podkladů a tohle je důležité, abyste věděli. Když jsme v průběhu těch mnou avizovaných pěti měsíců ten zákon, tu novelu chystali a hledali tu citlivou politickou dohodu, tak jen pro vaši představu úvodní návrh ze strany ŘVC, jaká všechna vodní díla by v tom seznamu prioritních staveb měla být, byl nejen plavební stupeň Děčín nebo Přelouč, ale byla to třeba plavební komora Rohatec na Baťově kanálu, plavební komora Bělov, lodní zdvihadlo Slapy na Vltavě, zdvihadlo Orlík atd. A třeba tohle chci říci - to je součást toho citlivého politického kompromisu, že tyhle všechny velké seznamy jsme zkrátka zúžili, zkrátili a dospěli k dohodě všech klubů, že tam zůstanou aspoň jenom ta dvě řekněme strategická díla.

Ještě chci také připomenout, netýká se to celého zákona, ale pouze toho jednoho jediného ustanovení o tzv. mezitímním rozhodnutí neboli předběžné držbě. Takže takhle to vnímám já, že je to opět nějaký kompromis. A respektuji kolegy, jejichž názor je třeba více proekologický nebo mají na ta díla trošku jiný pohled. Ale jak jsem řekl, nemůžeme se přiblížit na sto procent, nebo dosáhnout sta procent, můžeme se jenom přiblížit.

A svoji argumentaci chci ještě opřít o oficiální zprávu, argumentaci z Pardubického kraje, kde v tomto týdnu v úterý zasedalo Zastupitelstvo Pardubického kraje a naprostou shodou velkou většinou mezi koalicí, opozicí, všemi stranami, které v tom zastupitelství jsou, přijalo usnesení, kde žádají, nebo můžeme říci prosí, apelují na Sněmovnu, aby žádné veřejně prospěšné stavby na území Pardubického kraje, myšleno tedy právě onen plavební stupeň, nebyly pozměňovacím návrhem z toho seznamu vyjímány, minimálně proto, a už jsme tady o tom hovořili, že v Pardubickém kraji probíhá, chystá se ten velký projekt multimodálního uzlu. Takže tolik k věci té vody.

A teď si ještě dovolím načíst legislativně technickou úpravu. Ta se týká usnesení hospodářského výboru bodu 23 Účinnost, který v tuto chvíli říká, že účinnost bude tedy okamžitá, resp. pátým dnem po vyhlášení, a odkládáme tam pouze jeden jediný bod, a to je právě bod těch tzv. specializovaných, ne stavebních, ale vyvlastňovacích úřadů, které budou na krajích, na krajských úřadech. Je to z toho důvodu, aby se samosprávy a ti úředníci stačili přichystat personálně a kompetenčně, a aby ta legislativní úprava byla přesnější, tak zní ten návrh v usnesení hospodářského výboru takto: bod 23 Účinnost se text "o příslušnosti k vedení územního řízení a řízení o vyvlastnění" nahrazuje textem "§ 2e". Takže je to jenom zpřesnění odvolání toho, který paragraf nebo která část by měla mít odloženou účinnost. Nemění to obsah nebo logiku žádného návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Balcarová. Dovolte mi přečíst ještě několik omluv. Pan poslanec Volný se omlouvá od 12 hodin z pracovních důvodů. (Poslankyně Balcarová: Děkuji za slovo.) Vteřinku, jenom dočtu omluvu a zmáčknu vám časomíru. A pan poslanec Martin Kupka se omlouvá od 9 do 11 z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP