(9.30 hodin)

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Já bych chtěla prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na pana předkladatele pana poslance Kolovratníka. A to se týká dopravních vodních staveb. Co já vím, tak impulsem pro celou novelu k tomuto zákonu bylo, že byl problematický výkup pozemků okolo těch dopravních staveb. A cílem bylo vlastně urychlit ty procesy, které zpomalovaly výstavbu páteřních dopravních staveb. V tom seznamu vůbec dopravní vodní stavby nebyly, ty se tam ocitly až pomocí pozměňovacího návrhu. Takže není pravda, že by ta skupina, která na tom pracovala těch šest měsíců - a já si toho velmi vážím, že tady vznikla taková iniciativa v Poslanecké sněmovně, že napříč politickými stranami se dokázala zpracovat novela, na které byla absolutní shoda. Ale právě ty pozměňovací návrhy se tam dostaly dodatečně - nebo pardon, do toho seznamu se dostala dodatečně tato vodní díla. Jsou to poměrně velká vodní díla, budou mít zásadní dopad nejenom na životní prostředí, ale i na ekonomiku. A vlastně nevidím důvod, proč na tom seznamu jsou.

Já bych docela ráda, kdyby mi pan předkladatel mohl vysvětlit, proč je nutné mít tyto dvě vodní stavby v tom seznamu. Co je důvodem? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl promluvit ke třem pozměňovacím návrhům. Za prvé považuji za velmi rizikový pozměňovací návrh B1, který prošel ústavněprávním výborem na návrh kolegy Bendy, kde se zavádějí ty lhůty pro vyjádření dotčených orgánů. Já chápu snahu zrychlit vydávání těch rozhodnutí, nicméně ta pasáž, která říká, že pokud správní orgán to rozhodnutí nevydá do 60 dnů, tak automaticky je přijato rozhodnutí kladné, a navíc není možné, aby to podal dodatečně. Já bych to ještě chápal, pokud by měl možnost kdyžtak doplnit to stanovisko, pokud ho předtím nevydal. Ale vidím tady zaprvé obrovské riziko korupce, protože je daleko snadnější prošvihnout nějakou lhůtu než dát zcela opačné stanovisko. A myslím si, že to může mít velký dopad na občany. Takže doporučuji pro tento návrh nehlasovat.

A pak bych chtěl stručně odůvodnit své dva pozměňovací návrhy. Zaprvé vás prosím o podporu návrhu D1, který zajišťuje práva občanů ve vztahu k doručování. Myslím si, že ta obecná úprava doručování je plně postačující, a ve chvíli, kdy se vyvlastňují pozemky, mi nepřijde vhodné doručovat vývěskou. A co se týče stavby přes Slavíkovy ostrovy v Přelouči, skutečně nevidím ekonomické opodstatnění té stavby. Pokud ekonomické opodstatnění existuje, tak snad bude možné tu stavbu postavit i v běžném režimu a nepotřebujeme přijímat speciální zákon o urychlení té stavby.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Benda do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Bez přednostního práva - nikdo se nehlásil, ale to nevadí. Já bych chtěl oponovat svému předřečníkovi. Myslím, že na té novele je klíčová právě ta fikce souhlasu, aspoň z pohledu občanských demokratů. A je to věc, která může výrazně zrychlit přípravu staveb. Ten paragraf tam není proto, aby se ty úřady nevyjádřily. To je špatný výklad. Přece ony mohou souhlasit a mohou nesouhlasit. Je to na tom úřadu. Jde jen o to, aby se neopakovala situace z dneška, kdy se čeká na stanovisko dotčeného orgánu státní správy 9, 12, 15 měsíců. Ten paragraf nepředjímá, jaké bude to stanovisko. Jenom stát - a my bychom měli řešit stát - našel slabé místo, kde to zdržuje stát sám sobě. Ne nikdo jiný. A tohle udělat určitě můžeme, máme a podle našeho názoru i musíme.

A teď k té příloze a k těm stavbám. Celá ta příloha se týká - a už to říkal i zástupce předkladatelů pan poslanec Kolovratník - pouze jedné jediné části, o které vlastně nevíme, jak bude v praxi fungovat. Optimisté říkají, že to hodně pomůže, my realisté říkáme, že to zůstane tak, jak to je, a pesimisté tvrdí, že se to vlastně vůbec nevyužije a že to je jenom něco napsaného v zákoně. Ale máme dohodu, že hospodářský výbor jednou za rok projedná souhrnnou zprávu státních investorských organizací o tom, jak často a s jakým výsledkem tento paragraf použily. Ale o tom, jestli některá stavba bude na silnici, na železnici nebo na vodě, rozhoduje vláda. Kterákoli vláda, která dělá investiční plán, ŘSD, v tomto případě Ředitelství vodních cest - ŘVC, nebo SŽDC. Bez ohledu na to, co v té příloze bude nebo nebude.

Mně připadá skoro zbytečné tady svádět velký souboj o to, co v tom seznamu bude nebo nebude, protože my jsme k tomu kompromisu přistoupili, podle našeho názoru je příliš široký. Návrh občanských demokratů byl, aby tam byly pouze silnice. Ale pak se tam přidaly železnice, většinově, to jsme akceptovali. A pak se velmi těžko argumentuje, když tam jsou i železnice, proč tam nejsou stavby na vodě. To je asi odpověď na to, jak se to tam ocitlo. Kdybychom vás přesvědčili, a to se nám nepovedlo, abychom vytipovali klíčové silniční stavby, na kterých by se mohl ten institut vyzkoušet během příštích dvou let, tak bychom si tu debatu ušetřili. Já myslím, že rozhodneme hlasováním, jestli z toho seznamu něco ubude nebo něco přibude. Ale z hlediska dopadu toho zákona to není opravdu to rozhodující.

Každá vláda může zastavit přípravu kterékoli investiční akce. A naopak, každá vláda může rozběhnout přípravu akce, která v tom seznamu není. A pokud se podíváme do statistik, jak jde příprava, tak tenhle institut slouží až v té úplně poslední fázi. A slouží v okamžiku, připadá do úvahy v okamžiku, kdy dochází k nedohodě o ceně. A to se může stát na stavbách, které tam nejsou uvedeny, nebo naopak na těch stavbách, které tam jsou uvedeny, se ten institut třeba vůbec nepoužije.

Tak já bych se přimlouval za to, abychom především podrželi tu fikci souhlasu. To je věc, o které si myslím, že skutečně může zrychlit přípravu. A u těch jednotlivých staveb, my jsme připraveni ten kompromis podpořit. Možná budeme podporovat i některé pozměňující návrhy, ale vlastně pro naše finální rozhodnutí nebude mít vliv, jak dopadnou jednotlivé pozměňující návrhy. My ten zákon jako celek podpoříme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Onderka.

 

Poslanec Roman Onderka: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, trošku mi vzal z úst argumenty kolega Stanjura. Já bych chtěl podpořit, co tady řekl. K výhradám ke kolegyni ze strany Pirátů je potřeba říci, že my neschvalujeme žádnou stavbu tímto zákonem. My pouze řešíme situaci, kdy dlouhodobě není k dispozici zákon o liniových stavbách. A zde máme nějakou berličku toho, aby se nám liniové stavby v České republice pohnuly, urychlila se jejich příprava.

Ta dohoda byla opravdu velmi křehká. Byla křehká napříč politickými stranami. A já bych zde mohl taky vyjmenovat další část staveb dopravního charakteru, které bychom jako sociální demokraté rádi v tomto seznamu viděli. Důležitá je jedna zásadní informace: Jednou za rok projedná hospodářský výbor a jednou za dva roky, jak jsme se domluvili, můžeme tento seznam upravovat. Já bych vás chtěl všechny požádat, abychom tuto křehkou dohodu nelikvidovali. Abychom podpořili jednotlivé náležitosti, které odsouhlasil hospodářský výbor a na čem jsme se domluvili napříč politickým spektrem. Takhle bude postupovat sociální demokracie. A já děkuji všem, kteří se na této novele podíleli. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dovolte mi přečíst několik omluv. Pan poslanec Řehounek se omlouvá z celého jednacího dne z pracovních důvodů. Paní poslankyně Levová se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Milan Chovanec se omlouvá z dnešního dne ze zdravotních důvodů. Pan ministr Toman se omlouvá z dnešního dne z pracovních důvodů. A pan poslanec Petr Pávek se omlouvá mezi devátou a desátou z důvodu jednání.

Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Benda, poté pan předseda Kalousek. Máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP