(13.10 hodin)
(pokračuje Bauer)

Možná teď v době ekonomického růstu vyznívají ta čísla pozitivněji, protože po dlouhých letech deficitu důchodového účtu jsme se poprvé dostali do přebytku někde 900 milionů korun, nicméně poté, co by měla být schválena tato dvě opatření, je jednoznačné, že se saldo důchodového účtu opětovně řítí do deficitu v řádech miliard nebo desítek miliard korun, a je úkolem této vlády, aby to řešila.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Bauerovi. Nyní má slovo paní poslankyně Pekarová a připraví se pan poslanec Kaňkovský. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte, abych ještě ve třetím čtení se stručně vyjádřila a poprosila vás o podporu svých dvou pozměňovacích návrhů a obecně vyjádřila ještě také postoj TOP 09 k této novele.

Co se týče pozměňovacích návrhů, které předkládám, ten, který našel shodu na garančním výboru pro sociální politiku, se týká asistentů sociální péče a je to opravdu změna, která může těmto lidem, kteří pomáhají v rámci sociálních služeb seniorům, velmi pomoci, protože asistent sociální péče je institut právě dle zákona o sociálních službách. Jedná se o osoby, které pečují o jiné osoby závislé v různém stupni pomoci na druhých. Tato péče je poskytována mimo registrované sociální služby, jejichž kapacita je omezená.

Cílem zavedení tohoto institutu bylo právě odlehčit sociálním službám, umožnit závislým osobám zvolit si svobodně způsob poskytované péče, protože stát a jím registrované sociální služby se nemohou postarat o všechny závislé osoby, které by to potřebovaly. Máme zde právě možnost využití těchto asistentů. Ti pečují v domácím prostředí, což si myslím, že je vždy zmiňováno jako priorita v sociálním systému, aby, co nejdéle to jde, senioři mohli být ve svém domácím prostředí. A ať už o ně pečují osoby blízké, nebo osoby, které jsou sice ne blízkými příbuznými, tak si myslím, že by měly být za to, že právě významně přispívají ke stabilitě sociálního systému v České republice, oceněny, a to i tím, že je právě zařadíme jako osoby, které budou mít nárok na proplácení svého pojištění státem. V zákoně o důchodovém pojištění smluvní asistenti zatím zmíněni v okruhu pojištěných osob nejsou a můj pozměňovací návrh má za cíl právě toto změnit.

Co se týče druhého pozměňovacího návrhu, který předkládám, tak ten se týká jednoho z těch dvou základních bodů, které v návrhu vlády máme, a jedná se tedy o zvýšení procentní výměry z 9 na 10 %, a jak už tady zaznělo od pana zpravodaje, mého předřečníka, v jeho slově, tak opravdu i náměstci ministra, teď už tedy ministra v původním projednávání, nebo v původním projednávání ještě paní ministryně Němcové, sami říkali v průběhu na výboru, že se opravdu princip zásluhovosti tímto opatřením oslabí. Není to nějaké obrovské, dramatické oslabení toho principu, pokud budeme brát ta 2 %, ale prostě je to oslabení tohoto principu a s tím musím nesouhlasit. Myslím si, že princip zásluhovosti bychom měli zachovat v současné míře, a proto tedy předkládám tuto změnu v zákoně.

Pro nás jako TOP 09 je základní východisko, že bychom opravdu měli dopřát důchodcům co nejvyšší důchod, ale s ohledem na to, abychom mohli v budoucnu financovat nároky systému i pro důchodce budoucí, protože bez toho se opravdu stáváme asociály, protože v budoucnu pak nebude na důchody pro mnohem větší množství důchodců. Jak všichni víme, demografický vývoj je v tomto směru bohužel velmi neúprosný.

A už nebudu opakovat slova o důchodové reformě. Tady se opravdu o reformu nejedná. A věřím tomu, že nový pan ministr zahájí neprodleně práci na tom, abychom právě tohoto byli schopni dostát, abychom v budoucích letech, a to nejenom v těch jednotkách let, ale v desítkách budoucích let měli na důchody, aby lidé, kteří dnes poctivě odvádějí ze svých mezd a platů, se také od státu ve stáří dočkali nějaké podpory, a abychom se tedy už nemuseli obracet ke slovům, která tady občas zaznívala v minulém volebním období, jako že třeba budou sekat v parcích i po sedmdesátce. Určitě si vzpomínáte, že to proběhlo mediálním prostorem.

Takže tolik k pozměňovacím návrhům a k tomu principu, který zastáváme. Bohužel ten návrh není sice reformou, ale některé pozměňovací návrhy se snaží o takové změny, které by byly opravdu velmi zásadní, takže bych se přimlouvala za to, abychom tak zásadní změny nedělali pozměňovacími návrhy, zejména ty, které opravdu zasáhnou do systému tak, jak by právě měla řešit spíše nějaká propracovaná reforma zanalyzovaná do všech dopadů atd., do všech těchto ukazatelů.

Ještě si dovolím avizovat, abychom nebyli jako klub podezíráni z toho, že chceme zdržovat, protože přece jenom už se nachyluje čas dnešního jednání, tak chci avizovat, že si před závěrečným hlasováním po prohlasování všech pozměňovacích návrhů TOP 09 vezme přestávku pro jednání klubu, abychom mohli posoudit to, které návrhy prošly a jak se zachováme v závěrečném hlasování. Pro jistotu to avizuji hned, aby nás nikdo nepodezíral z toho, že to hlasování chceme nějakým způsobem zdržovat a že chceme, aby se na závěrečné hlasování dnes nedostalo. Ale pokud jsou už jen dva příspěvky, já už skončím velice rychle, tak snad bychom to měli všechno bez problémů stihnout, nebudeme si ji brát příliš dlouhou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní poslankyni Pekarové a nyní požádám o vystoupení pana poslance Kaňkovského a připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych se ve třetím čtení vyjádřil ještě k dalším pozměňovacím návrhům, které jsme za klub KDU-ČSL společně s kolegyní Pavlou Golasowskou předložili ve druhém čtení a doplňují už ty, které kolegyně Golasowská tady zmiňovala. Pozměňovací návrhy, o kterých se nyní zmiňuji, jsou v hlasovací proceduře pod písmenem D. Celkem se jedná o tři návrhy.

Dva návrhy se týkají minimální doby účasti na důchodovém pojištění, která je nutná pro přiznání starobního důchodu. My vnímáme, že věk, kdy je člověk schopen naplno pracovat, má u některých občanů své limity a ty limity můžeme různě rozdělit: zdravotní, fyzické, mentální, emoční, ale je potřeba se bavit i o limitech sociálních, např. s přibývajícím věkem stoupá potřeba u některých osob starat se o své starší, nemocné příbuzné, a tudíž není pro ně možné pracovat naplno. Čím dál víc se také potýkáme s problémem zaměstnanosti lidí 55+, a to zejména těch, kteří mají zdravotní limity, a přitom jim není přiznána invalidita nebo je jim přiznána invalidita pouze prvního stupně. S tímto problémem se setkáváme i v současnosti, přestože je enormně nízká nezaměstnanost. A v době recese, a přiznejme si, že už nyní ekonomika trochu chladne, se ten problém ještě znásobí. U těchto lidí pak dochází často k situaci, kdy jim schází rok, dva nebo pět do naplnění minimální doby účasti na důchodovém pojištění. A tady je třeba říci, že současná hranice 35 let, ke které jsme se propracovali, je v rámci Evropské unie i mimo členských států Evropy ojedinělá. Pouze Bulharsko má tuto hodnotu na 40 letech. Jinak se to pohybuje v mnohem nižších dimenzích.

Jsme přesvědčeni, že je třeba minimální dobu pojistného snížit, a proto navrhujeme, aby nárok na starobní důchod vznikl pojištěnci už tehdy, jestliže byl účasten důchodového pojištění nejméně 25 let, nebo variantně 30 let. Jak tady řekl pan ministr, tohle je poměrně zásadní změna. My ji vnímáme v tuto chvíli hlavně jako apel na ministerstvo k té už tady mnohokrát zmiňované důchodové reformě, nicméně je to problém, který trápí celou řadu našich občanů.

Ten další návrh je veden snahou ocenit ženy matky - navazuje to na pozměňovací návrhy, které jsme představili, a už o nich tady dneska hovořila kolegyně Pavla Golasowská - které řádně vychovávaly své děti, tedy nové daňové poplatníky této země. Zde navrhujeme, aby se snížila věková hranice odchodu do důchodu u žen matek, a to v postupně sestupném trendu podle počtu vychovaných dětí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP