(9.20 hodin)
(pokračuje Pikal)

Takže nyní budeme hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu, a to na středu 19. 9. jako první bod odpoledne.

Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Já vám děkuji. V hlasování číslo 70 bylo přihlášeno 159 poslanců a poslankyň, pro 134, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o pevném zařazení bodů 32 a 33. Jedná se o pojistné na sociální zabezpečení, tisky 204, respektive 263, a to na úterý za první čtyři pevné body jako pátý a šestý pevný bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Já vám děkuji. V hlasování 71 bylo přihlášeno 161 poslanců a poslankyň, pro 124, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Mám tady faktickou poznámku, poslankyně Lenky Kozlové a předpokládám, že to je omyl. (Souhlas.) Takže to jsme zařadili.

 

Nyní zde mám dva návrhy od pana předsedy klubu SPD. První je zařazení bodu Projednání globálního paktu OSN a mandát ministra vnitra. Stále chcete zařadit, i když byl zařazen ten předchozí bod? (Navrhovatel z místa: Ano, budeme o tom hlasovat.) Dobře.

Takže kdo je pro zařazení tohoto bodu? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 72 bylo přihlášeno 162 poslanců a poslankyň, pro 32, proti 19. Návrh nebyl přijat. Čili o pevném zařazení hlasovat nebudeme.

 

A pak je tady ještě návrh na zařazení bodu Vyjádření Poslanecké sněmovny k jednání orgánů EU vůči Maďarsku. Myslím, že to bylo původně delší, a nevím, jestli jsem to zachytil zapsat. (Navrhovatel se zněním souhlasí.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?

hlasování číslo 73 bylo přihlášeno 163 poslanců a poslankyň, pro 51, proti 17. Návrh nebyl přijat. Takže o pevném zařazení nebudeme hlasovat. Já vám děkuji.

 

Tímto jsme se vyrovnali s pořadem schůze. Pokud si vybavuji, nebyl zařazen žádný bod na nyní, takže začneme třetím čtením bodu

 

113.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 104/ - třetí čtení

Navrhovatel senátor Jiří Vosecký se omlouvá, a tudíž věc nelze projednávat, pokud Senát nepověřil jiného zástupce. Takže tím pádem bude tento bod odložen. Přerušen a posuneme se dál.

 

Já se přesunu k bodu 109, což je

 

109.
Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní
/sněmovní tisk 137/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a zpravodajka garančního výboru, což je výbor ústavněprávní, poslankyně Zuzana Ožanová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 137/3, který byl doručen dne 25. května 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 137/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má zájem, tak prosím. A já poprosím o klid.

 

Místopředseda vlády, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně pro účely třetího čtení uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní, to celé jako tisk 137. Tento návrh zákona byl připraven především jako reakce na nedávná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech volebních. Předmětem novely je úprava některých technických a organizačních prvků volebních procesů, jejichž dosavadní nastavení se v praxi zejména v souvislosti se sněmovními volbami v loňském roce ukázalo být slabým místem.

Tematicky se novela zaměřuje převážně na podmínky činnosti okrskových volebních komisí a v této souvislosti si dovoluji doplnit, že s účinností od 1. září tohoto roku bylo prostřednictvím vyhlášky vydané Ministerstvem vnitra provedeno navýšení odměn členů okrskových volebních komisí.

K pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Válkové, což je písmeno F, a k pozměňovacímu návrhu pana poslance a místopředsedy Pikala, což je písmeno C, má Ministerstvo vnitra kladné stanovisko, to já potom zopakuji při hlasování. Se zbylými pozměňovacími návrhy Ministerstvo vnitra nesouhlasí. Změny systému přepočtu hlasů na mandáty, načítacího kvora pro koalice nebo zavedení kontrolní pravomoci Ministerstva vnitra ve vztahu ke sčítání volebních hlasů by překračovaly dosavadní rámec navržené novelizace, která je zaměřena technicky a má urychleně reagovat na poznatky z praxe. Změny, které jsou obsaženy ve zmíněných pozměňovacích návrzích, jsou spíše politického charakteru a jako takové by měly být součástí širších úvah o fungování zavedeného volebního systému a měly by být výsledkem politické diskuse a pokud možno následného konsenzu napříč politickým spektrem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a děkuji sněmovně, že se uklidnila. Otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky. Paní poslankyně se hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěla přece jenom požádat o podporu mého pozměňujícího návrhu, který se týká zpětné kontroly. Já si myslím, a už jsem to tady říkala, že volby jsou základní nástroj demokratické společnosti a předpokladem je naprostá důvěra voličů v to, že jsou dobře zpracovány výsledky voleb. Já jsem chtěla ocenit mnohé kroky, které Ministerstvo vnitra udělalo a navrhuje, a věřím, že zlepší situaci. Ale přece jenom zkušenosti z minulých období jsou takové, že docházelo poměrně k časté chybovosti. Po přepočítání správním soudem dokonce k tak závažné, že došlo ke změně mandátu. Proto jsem přesvědčena, že by tam měl být ještě zpětný mechanismus kontroly ze strany Ministerstva vnitra o náhodném výběru malého procenta volebních okrsků, tak aby i ti, kteří to zpracovávají, a ti, kteří se podílejí v těch volebních komisích, si byli vědomi, že tam může dojít ke zpětné kontrole.

Jsem přesvědčena, že tento můj návrh by výrazně posílil důvěru ve výsledky voleb a výrazně snížil pravděpodobnost chyb. Takže ještě jednou, vážené kolegyně, vážení kolegové, bych vás chtěla poprosit o podporu tohoto pozměňujícího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní se mi z místa přihlásil pan poslanec Martínek do rozpravy, takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, rád bych využil této příležitosti, abych tady představil webovou aplikaci volebnimodely.pirati.cz, kterou jsme připravili a která vlastně modeluje a simuluje různé výpočty volebních systémů. Jeden z nich, který právě modeluje, je jeden z pozměňovacích návrhů, o kterém se bude hlasovat, konkrétně pana kolegy Výborného. Ta modelace tam je na poslední čtyři volební období. Takže pokud byste se chtěli podívat na případné dopady jednoho z pozměňovacích návrhů a i nějakých našich dalších metod, které zvažujeme a které diskutujeme, tak je najdete právě na tomto webu. Budu rád, když to využije i veřejnost, která tak může přispět k diskuzi k případné změně volebního systému tak, aby byl více spravedlivý. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP