(12.40 hodin)
(pokračuje Kobza)

Přistoupení k fiskálnímu paktu, jestli tomu rozumím dobře, jak jsem to četl, a s ohledem na všechny informace, které zde zazněly, nám neumožní účastnit se diskusí, protože maximálně tak tam pan premiér bude moct sedět a moudře mlčet. Takže ten přínos je skutečně diskutabilní. A protože fiskální pakt je přímo spojený s eurem a eurozónou, myslím, že by bylo správné tyto dvě věci neoddělovat a nechat je v tom celku tak, jak jsou.

Dávám proto procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu až do přistoupení České republiky k euru, do schválení Parlamentem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já si poznamenám váš návrh, protože je právem poslance dát návrh na odročení v případě projednávání. Jestli tomu tak správně rozumím, navrhujete odročení, abych tedy přesně použil formulaci z jednacího řádu, odročení projednávání do okamžiku, než se přijme euro. Je to přerušení, já jenom říkám, že v jednacím řádu je slovo odročení, tak říkám odročení, aby se proti tomu neprotestovalo.

Nyní tedy pan poslanec Petr Pávek. Prosím. (Šum v plénu, ozývá se, že je to procedurální návrh a je třeba hlasovat neprodleně. Předsedající však jednání nepřerušuje.)

 

Poslanec Petr Pávek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího poprosit pana kolegu Faltýnka, aby příště dohlédl na lepší organizaci bodů, které budeme projednávat, zejména tedy pořadí těch mezinárodních smluv, které jsme dneska měli schvalovat, tak aby v pořadí byly nejdříve smlouvy, které nevyvolají takovouhle diskusi, a smlouva, která mohla být na závěr, obohacená touto diskusí, abychom měli to hlasování za sebou. Děkuji. (Potlesk zprava. Poslanec Faltýnek souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Jenom bych upřesnil, protože tady byla otázka, že to byl procedurální návrh, o kterém se mělo hlasovat okamžitě. Nicméně nebyl, já jsem rozhodl správně, protože tady je specifický režim v jednacím řádu - až po skončení rozpravy se v případě smlouvy hlasuje i o návrhu na odročení. Takže to já jsem přesně tady řekl.

Nemám tady nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, tak s dovolením ještě rychle přečtu omluvy, protože se chýlí 13. hodina, tak abychom nezapomněli. Pan poslanec Petr Dolínek se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne, a to z pracovních důvodů, pan poslanec Dominik Feri se omlouvá mezi 11.40 a 13.00, pracovní důvody, a pan poslanec Petr Staněk se omlouvá mezi 14.30 a 19.00 z rodinných důvodů.

Nyní tedy ukončím obecnou rozpravu a táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně Alena Schillerová nemá zájem, pan poslanec Jan Kubík nemá zájem.

Přikročíme k hlasování. Nicméně jako první budeme hlasovat návrh na odročení, protože potom by nemělo smysl hlasovat o usnesení, že. Já tedy zavolám poslance zpět do sálu, odhlásím vás na žádost, takže se prosím přihlaste znovu svými hlasovacími kartami. (Po chvilce.) Já myslím, že se nám už kvorum ustálilo.

 

Já ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Pan poslanec Jiří Kobza navrhl, abychom odročili jednání o této Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii do přijetí eura Českou republikou, jestli to takhle můžu formulovat. Takže všichni víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro odročení, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti odročení, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 181, přihlášeno 152 poslanců, pro 44, proti 101. Návrh na odročení byl zamítnut.

 

Omlouvám se, ještě jedna omluva. Pan poslanec Karel Schwarzenberg se omlouvá ve dnech 31. 10. až 2. 11. ze zdravotních důvodů.

 

A nyní tady máme dvě usnesení, nicméně ona jsou v podstatě ve stejném znění. Takže já navrhuji, že bychom hlasovali o usnesení zahraničního výboru, které je formulováno trošku přesněji. Takže asi všichni víme, o čem budeme hlasovat. V podstatě zahraniční výbor nám říká, že dává souhlas s přístupem ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii.

 

Budeme hlasovat o tom, zdali souhlasíme s návrhem zahraničního výboru.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 182, přihlášeno 153 poslanců, pro 106, proti 43. Usnesení bylo přijato. (Potlesk zejména z řad ANO.)

 

Já tímto končím projednávání tohoto bodu.

 

A přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

 

90.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně
investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky,
podepsané dne 18. prosince 2017 v Teheránu
/sněmovní tisk 124/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesla ministryně financí Alena Schillerová. Prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, budu se snažit být stručná. Tento materiál je předkládán na základě usnesení vlády 398 ze dne 22. května 2017. Jedná se o další mezinárodní dohodu, která upevňuje právní postavení a působení českých investorů v Íránu. V této souvislosti odkazuji na již sjednanou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění či mezinárodní dohodu o hospodářské spolupráci.

Sjednáním této investiční dohody Česká republika následuje jiné členské státy Evropské unie, které v minulosti takovou dohodu o podpoře a ochraně investic s Íránem již sjednaly, jako jsou např. Francie, Německo, Slovensko. Sjednání dohody navazuje na uvolnění finančního režimu v Íránské islámské republice. Postupné odstraňování obchodních překážek usnadňuje českým investorům působení na íránském trhu a umožňuje včetně možnosti využití systému řešení sporu prostřednictvím mezinárodní arbitráže. Účelem dohody je tedy zajistit českým investorům srovnatelné podmínky investování na území Íránu, jakými disponují jak íránští investoři, tak zahraniční investoři působící v Íránu. V případě nedodržení přijatých závazků Íránem, např. v případě nezákonného vyvlastnění českých investic íránskými státními orgány, se českým investorům nabízí varianta řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z dohody buďto smírem, nebo prostřednictvím mezinárodní arbitráže.

Dohoda obsahuje všechny standardní záruky a principy ochrany investic. Dohoda se uzavírá na dobu deseti let a vstoupí v platnost 30. dnem po obdržení poslední notifikace, že byly splněny všechny náležitosti nutné pro vstup této dohody v platnost. Zastupitelský úřad České republiky v Teheránu informoval Ministerstvo financí, že text dohody byl schválen íránským parlamentem. Dohoda bude platná až do doby, dokud ji jedna ze stran písemně nevypoví.

Sjednání dohody je v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky. Bude přínosem pro spolupráci České republiky s Íránskou islámskou republikou v ekonomické oblasti a zajistí srovnatelnou ochranu investic, jako požívají ostatní členské státy EU, které tuto dohodu již mají uzavřenu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, paní ministryně. A nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Jiří Kobza. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. S tak vynikajícím předřečníkem skutečně už mně nezbylo mnoho co dodat, to byl skutečně perfektní výkon, vážím si té věcnosti.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jedná se v tomto případě o standardní smlouvu, která upravuje obchodní styky a usnadňuje komerční činnost mezi Českou republikou a Íránem, který, jak víte, je tradiční obchodní partner Československa a následně České republiky už od roku 1920, kdy Škodovka dodávala první ocelové konstrukce na železniční mosty. Bez této smlouvy je podnikání složité, protože naše a íránské obchodní zákony se dost rozcházejí, a touto smlouvou vzniká společné prostředí pro to, aby tato komerční činnost byla umožněna. Je to dokument, který nemá žádný politický vliv, je to čistě komerční záležitost, a proto vás všechny zdvořile žádám, abyste ho podpořili. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP