(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobré odpoledne, přistoupíme tedy k projednávání dalšího bodu. Jedná se o

 

132.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
/sněmovní tisk 172/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodajka garančního výboru, výboru pro životní prostředí, poslankyně Eva Fialová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 172/3, který byl doručen dne 5. prosince 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 172/4.

Nyní se táži navrhovatele, zdali má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá zájem, takže já otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, takže se ještě rozhlédnu. Přihláška není. Takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova, zdali je zájem. Není. Paní poslankyně Fialová, zpravodajka? Nemáte zájem o závěrečné slovo.

Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám k nim sdělila stanovisko. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Fialová: Hezké poledne. Já bych vás ráda seznámila s procedurou, která byla doporučena výborem životního prostředí na jeho 15. schůzi ze dne 12. prosince 2018. Doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 172/3 v následujícím pořadí:

Nejprve o návrzích legislativně technických úprav podle § 95 jednacího řádu, které však nebyly podány ve třetím čtení.

Za druhé. O pozměňovacím návrhu B, který upravuje, za prvé, účinnost a za druhé se v předloženém pozměňovacím návrhu navrhuje zvýšit stanovení minimální úrovně zpětného odběru použitých pneumatik ze stávajících 35 na 65 (procent) za každý kalendářní rok.

A potom o návrhu A. V případě, že bude přijat pozměňovací návrh B, se stává pozměňovací návrh A nehlasovatelným.

Za čtvrté. O návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Takže my tedy si myslím, že můžeme přistoupit k hlasování, nicméně já navrhuji, abychom nejprve hlasovali o vámi navržené proceduře, jestli s tím všichni souhlasí. Já si myslím, že trošku je nás tady méně v sále. Je tady žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. (Po chvíli.) Já si myslím, že se nám snad už kvorum ustálilo... (Do sálu vcházejí další poslanci.) Ještě chvíli počkáme...

 

Takže hlasujeme o tom, zdali souhlasíme s návrhem procedury hlasování o pozměňovacích návrzích, tak jak nám navrhuje paní zpravodajka.

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování číslo 320 přihlášeno 153 poslanců, pro 149, proti nula. Návrh procedury byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Eva Fialová: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B, který obsahuje, za prvé, jak již jsem zmínila, navýšení stanovené minimální úrovně zpětného odběru použitých pneumatik z 35 % na 65 a zároveň účinnost tohoto zákona, kterou by nabyl prvním dnem kalendářního měsíce, a pro pneumatiky s výjimkou čl. 2 bodu 3, který nabývá účinnosti 1. ledna 2020.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko pana ministra? (Souhlasím.) Takže já zahajuji hlasování... Pardon.

 

Poslankyně Eva Fialová: Ještě stanovisko výboru - doporučují.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Moment! Tak já tedy ukončím hlasování, prohlašuji ho za zmatečné. Slyšeli jsme stanoviska.

 

Takže já zahajuji hlasování ještě jednou. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 322 je přihlášeno 156 poslanců, pro 151, proti nula. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Eva Fialová: Vzhledem k tomu, že byl přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, návrh A se stává nehlasovatelným z důvodů obsahujících stejné, identické návrhy ohledně účinnosti zákona.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže jestli to správně sleduji, tak o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročil bych k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti, podle sněmovního tisku 172 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 323 přihlášeno 156 poslanců, pro 150, proti 1. Výsledek - byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona tedy byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto tisku.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu a je to

 

116.
Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019
a střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021
/sněmovní tisk 289/ - prvé čtení

Tento materiál uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi představit návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019. Jde především o nízkoúročené úvěry. Pro rok 2019 činí objem poskytnutých úvěrů 1,6 mld. Zároveň fond poskytuje dotační nástroje, a to dotace mladým lidem formou snížení jistiny při narození dítěte, a samozřejmě regenerace veřejného prostranství - objem dotací 921 mil. Výhled hospodaření pro roky 2020 a 2021 plně respektuje stanovené limity. Vláda schválila 19. září. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj 8. listopadu a výbor i přijal doprovodné usnesení, aby státní fond zrevidoval podpory podle skutečných potřeb žadatelů, se kterým samozřejmě Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí.

Děkuji vám moc a prosím o podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tento sněmovní tisk projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 289/1. Prosím, aby se ujala slova zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslankyně Lenka Dražilová a informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně řekla všechno vyčerpávajícím způsobem, takže já už dodám jenom znění usnesení.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 13. schůzi dne 8. listopadu letošního roku se vyjádřil k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020-2021, sněmovní tisk 289, následovně:

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 13. schůzi po úvodním slově Ing. Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslankyně Lenky Dražilové a po rozpravě přijal usnesení, kterým:

1. doporučuje Poslanecké sněmovně předložený návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020-2021 projednat a schválit v předloženém znění;

2. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tedy nyní zahájím všeobecnou rozpravu, do které ovšem nemám žádnou přihlášku. Rozhlédnu se tedy. Přihláška není, takže končím všeobecnou rozpravu. Táži se na případná závěrečná slova. Paní ministryně? (Ne.) Paní poslankyně Dražilová? Nemají zájem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP