(12.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Takže přistoupíme k rozpravě podrobné. Rozhlédnu se, zdali se někdo přihlásil. Nikoho přihlášeného nemám, takže končím podrobnou rozpravu. Znovu se táži na závěrečná slova. Nemáte zájem. Takže budeme hlasovat o návrhu usnesení. Já svolám poslance do sálu. (Chvilku čeká.)

Tak. Slyšel jsem jakoby žádost o odhlášení. Ano, je tady. Já vás všechny odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Nyní jenom zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu usnesení.

Já zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 324, přihlášeno 142 poslanců, pro 132, proti nula. Návrh usnesení byl přijat. Končím tedy projednávání tohoto tisku.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

 

117.
Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019
a střednědobý výhled na roky 2020 a 2021
/sněmovní tisk 316/ - prvé čtení

Tento materiál uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já tady nechci dlouze uvádět tento rozpočet, protože jste měli určitě všichni možnost se s ním seznámit. Jenom bych rád uvedl, že rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury roku 2019 vychází ze směrných čísel Ministerstva financí ČR v celkové výši 65,5 mld. korun národních zdrojů. Se zapojením prostředků EU ve výši 20,8 mld. korun činí pro rok 2019 celková výše rozpočtu 86,3 mld. korun. A já bych vás rád všechny požádal o podporu tohoto rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. To byl pan ministr. Tento sněmovní tisk projednal hospodářský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 316/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Martin Kolovratník a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Tak, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý den. Děkuji za slovo. Ty základní údaje pan ministr před chvílí představil. Národní zdroje ve výši 65,5 mld. a zapojení prostředků EU bude ve výši 20,8 mld., takže skutečně ono to zaznělo i v rozpravách o státním rozpočtu. Celková výše na příští rok v rozpočtu SFDI je plánována ve výši 86,3 mld., což je skoro o 14 mld. korun více než v letošním roce.

Je férové a korektní připomenout, že materiál byl projednáván s rozporem, který se týkal financování silnic II. a III. třídy a programu Restart, ale také ta informace tady na plénu Sněmovny zazněla od paní ministryně financí, že prostředky na ty silnice budou hledány v zimních měsících příštího roku.

A já osobně vidím ještě jednu informaci jako důležitou. To je úvěr od Evropské investiční banky, ke kterému se vláda rozhodla, mohu říct asi vyzkoušet, otestovat tuto formu financování dopravní infrastruktury. V tuto chvíli bylo schváleno a v příštím roce tedy bude poprvé využito zapojení úvěru EIB ve výši necelých 11,5 mld. korun na tzv. Blending Call, tedy spolufinancování jiných projektů, resp. projektů, které mají to hlavní financování, tu dotaci z prostředků EU, jako je operační program Doprava.

Hospodářský výbor projednal tento návrh, stejně tak jako předtím výbor i Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury, na své 20. schůzi 7. listopadu, přijal usnesení č. 111, které, velmi zkráceně, je ve standardní formě:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 316, rozpočet SFDI na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 a 2021 v předloženém znění;

II. pověřuje předsedu výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby zde přednesl tuto zprávu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy zahajuji všeobecnou rozpravu, do které máme přihlášky. Nicméně pana poslance Holomčíka mám i na faktickou, ale asi není na co reagovat v tuto chvíli. Takže si vás můžu odmazat. Asi ano, protože faktická poznámka by měla přece jenom reagovat na něco v diskusi. Ne, byl to pan Holomčík.

A teď máme do obecné rozpravy pana poslance Polanského. (Z pléna se ozývá, že poslanec není přítomen.) Je, je, pozor. Pan poslanec Polanský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, kolegové, během projednávání rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 v minulém roce jsem v rámci obecné rozpravy k tomuto bodu vystoupil s návrhem doprovodného usnesení. To usnesení bylo motivováno materiálem připojeným k návrhu rozpočtu SFDI, kde organizace připustila problém s personálním zajištěním supervize staveb.

Organizace měla v roce 2018 financovat projekty v úhrnné výši přes 50 mld. korun a na tuto kontrolní činnost zaměstnával fond v polovině roku 2018 pět odborníků za tabulkové mzdy. Doprovodné usnesení tehdy neprošlo. Neprošlo především proto, že poslanci a poslankyně vládního hnutí ANO byli proti, až na dvě výjimky. Pan poslanec Karel Rais a pan ministerský předseda Andrej Babiš hlasovali pro dané usnesení. Můžete si to zkontrolovat, je to hlasování číslo 131 ze 4. schůze.

Děkuji tímto se zpožděním panu premiérovi Babišovi za to, že chápe význam kontrolní činnosti u stavby, resp. u jakékoliv jiné objednané služby, a věřím, že kdyby dnes byl přítomen, hlasoval by pro doprovodné usnesení znovu, až jej v podrobné rozpravě znovu načtu. A nejen on, ale i ostatní poslanci klubu ANO. Věřím, že pokud zlepšíme systém supervize, částečně tím snížíme pravděpodobnost dalšího opakování kalamity na D1 z minulého týdne, popřípadě jiných podobných krizových situací.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní se tedy rozhlédnu, zdali máme někoho dalšího do všeobecné rozpravy. Dívám se, že nemáme. Takže já tedy končím všeobecnou rozpravu. Táži se případně na závěrečné slovo - pan ministr, pan poslanec Kolovratník? Ne. Takže otvírám rozpravu podrobnou. A opět pan poslanec Polanský. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji. Přednesu návrh doprovodného usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby věnovala maximální úsilí zkvalitňování systému kontrolní činnosti dopravních staveb na Ministerstvu dopravy, Státním fondu dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic včetně jejich projektové přípravy, zejména tvorbou nových legislativních kontrolních nástrojů, dostatečným personálním zajištěním odborné kontroly a jejím odpovídajícím finančním ohodnocením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy končím podrobnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova. (Není zájem.)

Nyní budeme hlasovat o přednesených návrzích usnesení. Takže usnesení máme dvě. Je to tady za prvé usnesení, které přednesl pan poslanec Martin Kolovratník, a dále je to usnesení, které přednesl pan poslanec Polanský. Takže já vás svolám do sálu. Nejprve budeme hlasovat o tom hlavním usnesení a potom o tom doprovodném. Žádost o odhlášení nevidím, takže přistoupíme k hlasování.

 

Nejprve budeme hlasovat o hlavním usnesení, které přednesl zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Martin Kolovratník.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 325, přihlášeno 155 poslanců, pro 121, proti nula. Výsledek byl přijat.

 

Nyní máme doprovodné usnesení, které nám přednesl pan poslanec Polanský.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 326, přihlášeno 155 poslanců, pro 82, proti 16. Výsledek byl přijat.

 

Návrh usnesení tedy byl schválen. Obě usnesení byla schválena. Takže já končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP