(12.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Přistoupíme k dalšímu bodu dnešního programu schůze

 

118.
Dotační programy zemědělství pro rok 2019 poskytované
podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 334/ - prvé čtení

Tento materiál uvede ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím pane ministře ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, poslanci, vážení hosté. Předkládaný materiál obsahuje dotační programy pro rok 2019, jejichž účel včetně rozsahu finančních prostředků podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb. schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna Parlamentu se státním rozpočtem. Spektrum dotačních programů je zachováno stejně jako v roce 2018, nově jsou navrženy tři dotační programy, Podpora restrukturalizace ovocných sadů v ekologickém zemědělství, Podpora sektoru mléka a výkrm skotu. Podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a přiznávání dotací budou upraveny zásadami ministerstva v souladu s § 2d odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Návrh finančních prostředků určených na dotační programy pro rok 2019 je státním rozpočtem stanoven ve výši 3 800 000 korun.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o schválení materiálu Dotační programy zemědělství pro rok 2019 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a ve znění doporučeném zemědělským výborem Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 334/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru poslanec Karel Tureček a informoval nás o jednání výboru a přenesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Tureček: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, zemědělský výbor na své schůzi 21. listopadu přijal usnesení, kde doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby Dotační programy pro zemědělství na rok 2019 schválila.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak zahajuji nyní všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, takže se rozhlédnu. Končím všeobecnou rozpravu. Táži se na závěrečné slovo pana ministra a pana poslance Turečka. Pane ministře, pane poslanče, nemáte zájem o závěrečné slovo? Nemáte evidentně, tak přistoupíme k rozpravě podrobné. O slovo se přihlásili nějací poslanci. Nehlásí se, takže já končím podrobnou rozpravu. Ano, ale ještě se zeptám na závěrečná slova. Nemáte zájem, takže žádost o odhlášení. Já vás odhlásím, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Zagonguji, kdyby náhodou tady někdo nebyl.

 

Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování.

Kdo je pro usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 327, přihlášeno 145 poslanců pro 102 proti 1. Výsledek, že usnesení bylo přijato. Končím tedy projednávání tohoto bodu.

 

A přistoupíme k bodu číslo 119, jenom bych chtěl upozornit, že jsem zaregistroval dohodu předsedů poslaneckých klubů, že se dohodli, že po bodu 119 bychom měli hlasovat o vyřazení zbylých bodů z programu schůze Poslanecké sněmovny, nicméně to přijde až po projednání tohoto bodu. Takže nyní máme bod

 

119.
Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2019
/sněmovní tisk 335/ - prvé čtení

Tento materiál uvede ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Takže ještě jednou dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, pán poslanci, dovolte mi k projednávanému bodu uvést pouze některé vybrané údaje z materiálu.

Návrh rozpočtu SZIFu na rok 2019 vychází z celkových příjmů fondu ve výši 39 231 590 korun. Největší část představují dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství ve výší 38 964 118 korun, z toho ze státního rozpočtu 7 523 164 korun, z rozpočtu EU 31 440 954 korun. Ostatní příjmy z tržeb z prodeje intervenčního nákupu a zápůjčky MMF na intervenční nákupy činí 267 472 korun. Prostředky na správní výdaje, je tam pokles o 200 milionů korun oproti letošnímu roku, plně nepokrývají předpokládané výdaje SZIFu na rok 2019. Chybějící finanční prostředky budou kryty ze zůstatku finančních prostředků z roku 2018, které budou do rozpočtu SZIFu zahrnuty v rámci jeho změny.

Detailní údaje jsou uvedeny v komentáři, respektive v přílohách materiálu. Návrh rozpočtu SZIFu byl projednán a schválen vládou ČR a zemědělským výborem.

Děkuji a prosím o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 335/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj zemědělského výboru poslanec Karel Tureček a informoval nás o jednání výboru a přenesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Karel Tureček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, zemědělský výbor projednal návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu a přijal usnesení, v němž doporučuje Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu SZIF na rok 2019 schválit bez připomínek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášku. Takže pan poslanec Radek Holomčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Tak děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já tady nebudu dlouze hovořit, jen bych rád naplnil jednu věc, o kterou mě žádalo několik občanů. Týká se to programu Ovoce a zelenina do škol. Chodí mi na mail fotky hromady plastových obalů, které zbudou po tom, co děti vlastně toto ovoce dostanou, na některých fotkách to vypadá, že je tam toho plastu snad více než ovoce. A přijde mi to zbytečné. Já rozhodně nechci žádným způsobem zpochybňovat pozitivní přínos budování nějakých návyků zdravé životosprávy u dětí, ale myslím si, že je to úplně zbytečná produkce plastových odpadů, se kterými budeme mít velký problém.

Takže jsem chtěl prostřednictvím pana předsedajícího požádat pana ministra, jestli by se mohli jeho kolegové z ministerstva podívat na podobu toho programu a učinit změny tak, aby nedocházelo k produkci zbytečných plastových obalů. To je vše. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přejete si vystoupit pane ministře? Tak prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Vážený pane poslanče, já děkuji za tu připomínku, my to již řešíme. Dostala to na starost Státní zemědělská a potravinářská inspekce s příslušnou sekcí. Takže budeme to řešit, ale děkuji za tu připomínku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali mám nějakou přihlášku další do všeobecné rozpravy. Přihlášku nemám, takže končím všeobecnou rozpravu. Táži se, případná závěrečná slova - pan poslanec Tureček, pan ministr? Zájem o závěrečná slova není. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, zde opět nemám již další přihlášku. Končím podrobnou rozpravu. Táži se - máte zájem o závěrečná slova? Nemáte, takže budeme hlasovat o návrhu usnesení. Takže já tedy zagonguji, slyším nějaké ťukání, ale asi to...

 

Takže přistoupíme k hlasování. Kdo je pro návrh usnesení, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 328. Přihlášeno 154 poslanců, pro 110, proti 14. Výsledek je, že usnesení bylo schváleno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP