(11.40 hodin)
(pokračuje Kořanová)

K obsahu zprávy. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2016 naplňovala bezezbytku své zákonné povinnosti. Rada rovněž pro každý rok stanovuje priority, jejichž naplňování umožňuje cíleně postupovat v dané oblasti a tento postup vyhodnotit. Leitmotivem v práci rady je ochrana dětí před negativními dopady vysílání a objektivita a vyváženost předvolebního vysílání. Zvláštní pozornost si zaslouží priorita týkající se mediální gramotnosti, v jejímž rámci byly představeny tři významné studie mapující úroveň mediální gramotnosti u osob do 15 let, nad 15 let a skupiny ohrožených osob. Jedná se o seniory a menšiny.

Je třeba zmínit i faktory, které v roce 2016 zásadně mění vývoj mediálního prostoru. Prvním je rozvoj technologií v prostředí internetu, druhým je chystaná digitalizace rádií a třetím je zveřejnění návrhu novely směrnice AVMS Evropskou komisí. Rozvíjejí se technologie, které umožňují kombinovat standardní televizní vysílání s platformami na bázi připojení k internetu a s tím související specifické obsahy vysílání. Ty pak mohou spadat mimo stávající regulační rámec a mohou obsahovat prvky, které nebudou podléhat standardní kontrole, přestože mohou významně zasáhnout do práv diváků, potažmo spotřebitelů. Rada si proto stanovila prioritu vedoucí ke zmapování technologických možností s následnou reflexí ve vztahu k možné regulaci či podchycení oblastí, které se dle stávajících předpisů regulaci vymykají. Digitalizace rozhlasového vysílání představuje poměrně komplikovaný proces, v jehož rámci je hledáno pokud možno kompromisní stanovisko, které by bylo akceptováno pro všechny relevantní strany rozhlasového trhu, tedy Český rozhlas jako veřejnoprávního provozovatele, soukromoprávní provozovatele rozhlasového vysílání a také posluchače.

Otázka nejvhodnějšího postupu se řešila od roku 2015 na pracovní skupině pod gescí Ministerstva kultury a v roce 2016 byl jako výsledek činnosti schválen usnesením vlády č. 730 materiál Návrh rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu, který se dotýká i digitalizace rozhlasového vysílání jako celku. Rada se práce na tomto materiálu aktivně zúčastňovala, byla i připomínkovým místem pro schválení materiálu.

Rok 2016 byl na evropské úrovni velmi výrazně ovlivněn přípravou a následným zveřejněním návrhu novely celoevropského regulačního rámce, směrnice AVMS, který připravila Evropská komise. Na přípravu a připomínky k tomuto návrhu se zaměřila mezinárodní skupina ERGA, která sdružuje regulační orgány pro oblast audiovizuálních médií všech členských států Evropské unie a rada je jejím aktivním členem.

Návrh usnesení bych přednesla v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji vám. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo do ní není přihlášen ani se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Závěrečné slovo ani nezazní, takže otevírám podrobnou rozpravu, dávám slovo paní zpravodajce.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Usnesení volebního výboru z 6. schůze dne 10. května 2018 ke Zprávě o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016, sněmovní tisk 78.

Volební výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pana Bc. Ivana Krejčího, zpravodajské zprávě poslankyně Barbory Kořanové a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o stavu v oblasti rozhlasového vysílání a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016 dle sněmovního tisku 78,

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

III. zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o projednání sněmovního tisku 78 volebním výborem.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já děkuji a končím podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečné slovo není, takže můžeme přistoupit k hlasování.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak nás s ním seznámila paní zpravodajka. Jde o to, že Poslanecká sněmovna schvaluje Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 59, pro 145, promiňte, přihlášeno 144 poslanců, pro 109, proti 17. Návrh byl přijat. Ukončuji projednávání tohoto bodu.

 

Z dnešního jednání Poslanecké sněmovny se omlouvá pan poslanec Farský v době od 11 do 12 hodin z důvodu pracovního jednání v Praze.

 

Zahajuji projednávání sněmovního tisku 116.

 

185.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2016
/sněmovní tisk 116/

Předloženou zprávu projednal volební výbor, usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk č. 116/1. Připraven je zpravodaj výboru pan poslanec Tomáš Martínek, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2016 byla projednána volebním výborem na jeho 6. schůzi dne 10. května 2018. Úvodní slovo přednesl předseda Rady ČTK pan Miroslav Augustin. Přítomen byl také pan generální ředitel Jiří Majstr.

Ve zprávě bylo konstatováno mimo jiné, že ČTK hospodařila s mírným ziskem přes 4 miliony korun. Z hlediska činnosti ČTK bylo zmíněno především probíhající testování živých přenosů, videopřenosů, rozvoj zpravodajských webů, nově sjednocených pod značkou České noviny.cz, dokončení první fáze digitalizace fotobanky ČTK a proběhlé kurzy Akademie ČTK.

V roce 2016 byla Rada ČTK v plném složení sedmi členů. Doručeno bylo radě celkem 11 připomínek, kterými se podrobně zabývala.

Volební výbor jednohlasně přijal usnesení číslo 25, kde doporučil Poslanecké sněmovně schválit tuto výroční zprávu. Konkrétní znění usnesení bych načetl v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy se hlásí pan předseda Stanjura, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jsem členem volebního výboru, a tak chci jenom připomenout, když jsme projednávali tuto a následující zprávy za následující roky, tak jsme byli upozorněni na problém digitalizace fotografického archivu ČTK. Měl jsem z té debaty pocit na volebním výboru, že všichni členové volebního výboru bez ohledu na politickou příslušnost jsou pro, že je to správné. Vlastně všichni slíbili panu řediteli i šéfovi rady, že to podpoří. My jsme připravili pozměňující návrh ke státnímu rozpočtu, členové výboru za ODS, podala ho paní kolegyně poslankyně Němcová, já jsem ho načetl v rámci druhého čtení, protože paní poslankyně byla služebně s delegací Sněmovny v zahraničí. A k mému velkému překvapení vládní většina odmítla těchto 15 milionů korun z rozpočtu 1,5 bilionu přidělit. Tak já chci na to jen upozornit.

Já samozřejmě podporuji usnesení volebního výboru, na tom není třeba nic měnit. Škoda, mohli jsme začít výrazněji, respektive ČTK mohla začít výrazněji řešit digitalizaci bezesporu cenného fotografického materiálu. Pevně věřím, že se v průběhu příštích měsíců najde cesta, jak tam ty peníze dostat. Vím, že pan poslanec Juchelka se v tom už nějak angažuje, a jak je můj oblíbený film a jak říká klasik, lépe později než nikdy. Tak věřím, že se ty peníze najdou a že tato z hlediska státního rozpočtu nevýznamná částka, ale pro ČTK částka významná, se najde a začne se pracovat intenzivně na digitalizaci tohoto archivu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já bych chtěl potvrdit jako člen volebního výboru tato slova. Doopravdy, ta shoda tam byla poměrně jasná, proto bylo mým překvapením, když se hlasovalo o státním rozpočtu, že daný pozměňovací návrh, který byl přednesen, neprošel. Protože na volebním výboru s ním souhlasili de facto všichni včetně předsedkyně rozpočtového výboru, takže to pro mě bylo doopravdy zvláštní.

Musíme si uvědomit, že ty archivy, které tam jsou, ty fotografické materiály apod., tak nejenom že ztrácejí na kvalitě každým rokem, a pokud se opravdu nezačne digitalizovat co nejdřív, tak to může být velký problém, ale je nutné je i popsat. A to popsání konkrétních materiálů mohou učinit pouze pamětníci, kteří zde samozřejmě také nebudou věčně. Takže s tou digitalizací se musí začít doopravdy co nejdříve. Jako Piráti podporujeme digitalizaci archivu, takže budu jenom rád, když se najde nějaký způsob, jak ty peníze do rozpočtu České tiskové kanceláře nebo nějakým jiným způsobem (dostat), aby se tato akce mohla realizovat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP