(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě dále vystoupí pan poslanec Rakušan. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Dobrý den. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Pouze bych chtěl potvrdit, že daná materie se probírala i na podvýboru pro svobodu slova - vidím tam sedícího pana předsedu - a i tady byla jednoznačná shoda na tom, že částka 15 mil. korun se samozřejmě najít musí. Ten archiv je skutečně národní poklad, a pokud se ho včas nepodaří dát do digitální podoby, tak skutečně hrozí, že přijdeme o obrovsky cenné informace, obrovsky cenné prameny pro naši historii. Z našeho podvýboru nakonec vzešla i oficiální výzva směrem k Ministerstvu kultury, aby ve svých prostředcích tu částku, která zas není až tak ohromná, tedy těch 15 mil. korun, už v letošním roce našlo. A my doufáme, že se tak stane. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále je tu faktická poznámka pana předsedy Stanjury, po něm v rozpravě pan poslanec Kolovratník. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za připomenutí. Já myslím, že tady máme trochu kompetenční spor v rámci Sněmovny. Nic proti podvýboru pro svobodu slova, i když mi to přijde trošku legrační, ale je to podvýbor petičního výboru. Mediální problematikou se zabývá volební výbor. Vím, že jste tam měli už Radu ČTK a podle mých zpráv se tam chystáte pozvat členy dalších mediálních rad. Já vás prosím, abyste to nedělali. Nechte to v kompetenci volebního výboru, ne podvýboru petičního. Pak se to projednává na dvou místech, vzniká z toho chaos, zmatek. Dost členů podvýboru pro svobodu slova chce přijít, když se budou projednávat materie na volebním výboru, bezesporu jako poslanec může. Přijde mi to mnohem lepší, když se to projednává pouze na jednom místě. Kdyby to byl náš podvýbor volebního výboru, tak tomu rozumím, že podvýbor zpracuje nějaký podklad pro výbor. Ale pokud je to podvýbor jiného výboru, tak nám členům volebního výboru tu kompetenci prosím ponechte.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Luzara. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Chápu kolegu předřečníka. Na ten drobný kompetenční spor jsem také na podvýboru upozorňoval, že bychom se neměli soustřeďovat na činnost, kterou má tento výbor ve své gesci. Také jsem upozorňoval na to, že jako podvýbor řešíme spíše vztahy stížnostní, občané si píšou petice. Ono to nejsou velké petice. To můžou být jednotlivci, kteří se na petiční výbor obracejí. A ta mediální sféra tady s tímto docela silně souvisí. A právě jsme jednali, abychom pochopili tu činnost, jak se vypořádávají jednotliví radní v těchto radách, které jsou, právě s takovýmito, řekněme, jednorázovými dotazy ,popř. jak fungují, jak to oni vnímají. Proto jsme si je na náš podvýbor pozvali, aby nás informovali. Nemá to vůbec nic společného s touto činností.

A ta poznámka týkající se digitalizace archivu, která tady zazněla, zazněla jakoby nad rámec toho, co ti radní informovali, že byli trošku zklamáni z činnosti nás poslanců, a využili toho, že tam jsme, a obrátili se v tomto duchu na nás.

I do budoucna se budu snažit velice přesně oddělovat kompetence výboru a podvýboru pod petičním výborem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní v rozpravě pan poslanec Kolovratník, po něm pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý den, pane předsedající. Děkuji za slovo a přeji hezké dopoledne. Určitě nebudu zasahovat do drobného kompetenčního sporu kolegů z opozice, ale slyšel jsem tu rétoriku ve vztahu k podpoře na mediálním výboru, my jako vládní koaliční poslanci jsme se přihlásili k té myšlence, pak tedy kritiku, že formou pozměňovacího návrhu, byť drobného, to nebylo podpořeno. Rozumím tomu, rozumím té opoziční rétorice. Ale tady chci říct jednoduchou věc a to vy, kolegové, moc dobře víte. Byť je to takto malý pozměňovací návrh, tak víte - a teď se nechci vracet k debatě o státním rozpočtu a vyvolat řadu faktických poznámek -, jak křehká ta konstrukce je, že jsme přistoupili ke všem pozměňovacím návrhům, ať byly malé, nebo velké, nějakým způsobem a nějakým rozhodnutím.

Já si myslím, že správná cesta, a tady asi ve shodě budeme, je letošní rok. Pokud vedení ČTK půjde vyjednávat do svého resortu, tedy do Ministerstva kultury, tak věřím, že bude vyslyšeno. A pokud vyslyšeno nebude, tak určitě, a teď mohu mluvit snad za sebe i za své kolegy, taková volání podpoříme, ať už formou osobní schůzky, anebo i účasti na našem výboru. To tady rád veřejně do záznamu prohlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Martínek má slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já bych byl rád jako člen volebního výboru a současně člen zmíněného podvýboru, asi jediná osoba, určitě jediná osoba, která je členem obou orgánů, aby ty kompetence, jak bylo zmíněno, ohledně minimálně veřejnoprávních médií zůstaly volebnímu výboru už jen proto, že to je velice citlivá otázka a měla by se řešit na veřejně přístupném jednání. Přece jen podvýbor je zpravidla utajený, i když v tomhle případě to tak nebylo. Proto budu jenom rád, když se takhle dohodneme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Ne. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo není. Otevírám podrobnou rozpravu. Do ní je přihlášen pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já bych tu načetl. Volební výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2016 dle sněmovního tisku č. 116.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Končím podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečné slovo není.

 

Přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení, tak jak ho přečetl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 60, přihlášeno 148 poslanců, pro 131, proti nikdo. Návrh byl schválen. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám sněmovní tisk 141, je to

 

186.
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2017
/sněmovní tisk 141/

Tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 141/1. Zpravodajem rozpočtového výboru byl pan poslanec Petr Vrána, který není přítomen, nahradí ho pan poslanec Karel Rais v roli zpravodaje. Připomínám, že ani v tomto případě nemusíme o změně zpravodaje rozhodovat hlasováním.

Dávám nyní slovo panu poslanci Raisovi, aby nás informoval o jednání výboru.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Tak co se týká činnosti finančního arbitra, v roce 2017 bylo zahájeno 1 352 řízení. Nejčastěji projednávanými spory a vyřizovanými dotazy bylo životní pojištění a spotřebitelský úvěr z 82 %, pak probíhala i řízení, která byla zahájena v předchozích obdobích. Celkem proběhlo 3 220 řízení. Délku řízení ovlivňuje strana arbitra dovést strany sporu ke smíru nebo zpětnému vzetí návrhu. Výsledky za rok 2017 tak odpovídaly této snaze, kdy u rozhodných sporů bylo právě 60 % ukončeno schváleným smírem.

Co se týká hospodaření instituce, Kancelář finančního arbitra je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou, jejíž příjmy jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva financí. Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 byl 56 690 tis., skutečné výdaje byly 53 521 tis., rozpočet na výdaje byl čerpán ze 79 %.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, ohledně činnosti finančního arbitra bych rád zmínil, že z pohledu mnoha spotřebitelů finančních služeb nepracuje optimálně. Finanční arbitr eviduje velké množství nerozhodnutých případů. Původně byl finanční arbitr zřízen proto, aby se urychlilo rozhodovací řízení. Místo toho zde rozhodnutí trvá i déle než rok. Evidentně tak finanční arbitr nestíhá řešit mnoho problémů z finančního trhu.

Z toho důvodu bych rád apeloval na vládu, aby zajistila finančnímu arbitrovi dostatek prostředků pro zlepšení jeho činnosti, aby všichni klienti byli chráněni proti nekalým praktikám některých osob na finančním trhu.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP