(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další vystoupení v podrobné rozpravě nebude. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Přistupuji k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 56. Přihlášeno je 133 poslanců, pro 122, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání sněmovního tisku 304. Jde o

 

180.
Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních
mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských
cvičeních na území ČR za období leden až červen 2018
/sněmovní tisk 304/

Pan ministr obrany Metnar je už připraven. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento materiál obsahuje informace o realizovaných vojenských cvičeních v rozsahu schváleném vládou České republiky. Jednotky ozbrojených sil České republiky v tomto období se zúčastnily 62 vojenských cvičení se zahraničními partnery mimo území České republiky, 30 cvičení se zahraničními partnery na území České republiky. Celková finanční částka potřebná k provedení těchto cvičení činila 60,2 milionu korun.

Hlavní úkoly ozbrojených sil České republiky v oblasti cvičení se zahraničními partnery v prvním pololetí roku 2018 byly příprava jednotek k nasazení v operacích, rozvoj interoperability v rámci bilaterární regionální spolupráce a výstavba schopností. Detailní přehled cvičení za období leden až červen 2018 je uveden v příloze tohoto materiálu.

Taktéž byl tento materiál projednán ve výboru pro obranu a i tady vás žádám o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Usnesení výboru pro obranu nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 304/1. Zpravodajem je pan poslanec Jan Lipavský, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Výbor pro obranu na své 15. schůzi dne 7. listopadu tento tisk projednal a já v podrobné rozpravě načtu usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj má slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dámy a pánové, vážený pane předsedající. Načtu klíčovou část usnesení výboru pro obranu z 15. schůze ze dne 7. listopadu, kdy jsme tento materiál projednali. Výsledkem je, že výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2015, sněmovní tisk číslo 304, vzala na vědomí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Další přihláška do podrobné rozpravy není. Končím podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova také není.

 

Takže přistoupíme k hlasování o návrhu tak, jak nám ho přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 57. Přihlášeno je 137 poslanců, pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání sněmovního tisku 358. Jde o

 

181.
Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019
/sněmovní tisk 358/

Tento materiál opět uveden pan ministr obrany Metnar, který má nyní slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je to poslední zpráva v tomto balíku, kterou vám předkládám. Tento sněmovní tisk obsahuje plán vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraniční účastí v roce 2019. Zahrnuje aktivity s ozbrojenými silami jak členských států NATO a Evropské unie, tak i s nečlenskými a partnerskými zeměmi NATO a Evropské unie.

Plán vychází z politicko-vojenských doporučení, z priorit a cíle zahraniční spolupráce rezortu Ministerstva obrany v roce 2019, z úkolů stanovených plánem činnosti rezortu Ministerstva obrany a programu pro cvičení NATO. Materiál obsahuje přehled plánovaných vojenských cvičení se zahraničními partnery v roce 2019, kdy je plánováno 145 cvičení ozbrojených sil mimo území České republiky a 62 cvičení ozbrojených sil jiných států na území České republiky.

Na základě politicko-vojenských priorit je plán cvičení účelně sestaven ze čtyř oblastí, a to rovněž příprava k nasazení do operací, pohotovostní síly, bilaterální a regionální spolupráce a výstavba schopností. Prioritním cílem cvičení se zahraničními partnery v roce 2019 bude prověřit a zvýšit úroveň připravenosti ozbrojených sil České republiky k její obraně v součinnosti se spojenci. Dále cvičení slouží jako příprava pro společné působení vojsk v operacích a pohotovostních silách mezinárodních organizací. Součástí materiálu je i pět cvičení ozbrojených sil jiných států na území České republiky, která budou uskutečněna bez přímé součinnosti s naší armádou.

Pro zajištění činnosti ozbrojených sil České republiky v rámci plánovaných mezinárodních cvičení v roce 2019 je v rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany vyčleněna částka na tato cvičení v hodnotě 137,7 milionu korun.

Tento materiál byl projednán rovněž ve výboru pro obranu a děkuji vám za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 358/1. Zpravodajem výboru je pan poslanec Michal Ratiborský. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro obranu projednal tento tisk na své 18. schůzi dne 9. ledna. Návrh usnesení přečtu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo do ní není přihlášen, všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj má slovo.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra obrany magistra Lubomíra Metnara doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019 vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Končím podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova není.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak ho přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 58. Přihlášeno je 138 poslanců, pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Děkuji panu ministrovi obrany a všem zpravodajům ve věcech, které se týkaly obrany, a přecházíme k dalším bodům, k dalším zprávám. Otevírám projednávání sněmovního tisku 78. Jde o

 

182.
Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu
v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016
/sněmovní tisk 78/

Předloženou zprávu projednal volební výbor. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 78/1. Vítám zde zpravodajku výboru paní poslankyni Barboru Kořanovou a prosím ji, aby nás seznámila s usnesením výboru. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych přednesla zpravodajskou zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání na rok 2016. Jedná se o sněmovní tisk číslo 78.

Uvedená výroční zpráva byla předložena v řádném termínu. Volební výbor ji v sedmém volebním období na své 37. schůzi projednal jako sněmovní tisk 1103. Následně byl bod zařazen na projednání plénem Poslanecké sněmovny, nicméně v řádném termínu jej do konce minulého volebního období nestihla projednat. Z uvedeného důvodu tedy byla zpráva předložena v novém volebním období a volební výbor ji tak opět na své 6. schůzi projednal. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP