(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Ne, všeobecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj vystoupí v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Já tady mám k dispozici usnesení rozpočtového výboru ze dne 9. května 2018 ke zprávě o činnosti finančního arbitra za rok 2017, sněmovní tisk 141. Po úvodním slově finanční arbitryně paní Nedělkové, zpravodajské zprávě poslance Petra Vrány a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu:

I. bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2017;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2071;

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo není.

 

Budeme hlasovat o usnesení, že bereme na vědomí Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2017, tak jak ho načetl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 61 přihlášeno 149 poslanců, pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem číslo

 

187.
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2017
/sněmovní tisk 142/

Sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 142/1. Požádám Martina Kolovratníka, který je zpravodajem volebního výboru, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Ještě jednou přeji dobré teď již odpoledne, kolegyně, kolegové. Je to zpráva za rok 2017. V té časové posloupnosti tady to zpoždění je relativně běžné. Český rozhlas i Česká televize mají povinnost tento typ zprávy o činnosti předložit, schválit ze své strany do konce března následujícího roku, což se v tomto případě stalo. Rada Českého rozhlasu měla tu zprávu vypracovánu 28. března a my tedy na našem volebním výboru jsme se k ní dostali v loňském roce 27. září a dnes tedy je tady na programu pléna Poslanecké sněmovny.

Velmi stručně zrekapituluji jednání, které proběhlo na volebním výboru. Zprávu přednášela předsedkyně rady Hana Dohnálková. Ta zpráva je opravdu velmi obsáhlá, popisuje poslechovosti jednotlivých stanic, organizační změny, technické záležitosti. To, co jsem já potom ve své zprávě řekněme ohodnotil nebo vyzdvihl, byla skutečnost, kterou vnímám pozitivně, a vidím tam třeba trochu rozdíl mezi Českým rozhlasem a Českou televizí. Pozitivní ve smyslu nebo ve směru k rozhlasu, že Rada Českého rozhlasu komunikuje s veřejností velmi transparentně a otevřeně. Oni na webových stránkách zveřejňují jak zápisy ze všech svých jednání, tak i usnesení, jaká přijali, a vypořádají se po jednom se všemi posluchačskými dotazy nebo připomínkami. Tedy každý dopis, každá stížnost je na webu Českého rozhlasu zveřejněna a zároveň je tam zveřejněno i to, jak se s ní Rada Českého rozhlasu vypořádala.

Jedno téma, které hodně rezonovalo v té debatě, se týkalo propouštění v Českém rozhlase, ke kterému docházelo ne tedy v roce 2017, ale poté v roce 2018. Pochopitelně výbor se na něj ptal. Padla tam informace taková, že rozhlas zúžil, snížil svůj počet o 116 zaměstnanců, z toho 30 pozic bylo dlouhodoběji neobsazených, 30 pracovníků bylo v důchodovém věku a 56 bylo těch, kteří se na tom ukončení dohodli, odešli tedy dohodou. Pro rozhlas to znamenalo úsporu ve výši 63 mil. korun, což já za sebe jak tedy na výboru, tak i zde na plénu podporuji, protože si myslím, že i s rozvojem moderních technologií zaměstnanost skutečně nemusí být až tak vysoká.

Jiné zásadní spory nebo problémy na výboru nebyly. Bylo přijato usnesení, které tedy doporučuje tuto zprávu o činnosti rozhlasu za rok 2017 schválit a v podrobné rozpravě vás s usnesením seznámím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné a požádám pana zpravodaje o přednesení návrhu usnesení.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Usnesení volebního výboru je standardní - z 10. schůze z 27. září. Volební výbor po vyslechnutí úvodního slova předsedkyně rady Hany Dohnálkové a zpravodajské zprávě poslance Kolovratníka:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti českého rozhlasu za rok 2017 dle sněmovního tisku 142;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Sněmovny;

III. zmocňuje zpravodaje, aby na schůzi Poslanecké sněmovny projednal zprávu o projednání, což jsem právě učinil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. O té části, která je předmětem našeho usnesení, budeme hlasovat, pokud se nikdo nehlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

 

O závěrečné slovo není zájem, můžeme tedy hlasovat o návrhu usnesení v hlasování 62, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 62 z přítomných 150 poslanců pro 94, proti 17. Návrh byl schválen. Usnesení bylo schváleno. Děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 187.

 

Pokračovat budeme bodem

 

189.
Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2018 s vyjádřením
vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných
plánů na rok 2018 a střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020
jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami
/sněmovní tisk 148/

Tento materiál uvede pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Požádám zpravodaje výboru Petra Třešňáka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte tedy, abych uvedl materiál, který se týká zhodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhu zdravotně pojistných plánů na rok 2018. Opět jako u minulého bodu je to bohužel trošku se zpožděním, protože jak určitě víte, rok 2018 skončil, ale ten materiál se dostal na stůl až nyní. Stejně tak ten materiál obsahuje střednědobé výhledy na rok 2019 a 2020.

V současné době stále veřejné zdravotní pojištění provádí sedm zdravotních pojišťoven včetně Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zdravotně pojistné plány prošly standardním procesem posouzení ze strany Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí, které zhodnotilo jejich obsah, soulad s veřejným zájmem, soulad se všemi zákony a modelacemi dopadů úhradové vyhlášky na rok 2018, a takto je schválilo, stejně tak samozřejmě byly schváleny předtím samosprávnými orgány daných zdravotních pojišťoven.

Pokud bych měl pouze ve stručnosti říci, co patří mezi nejdůležitější parametry v rámci roku 2018, které ovlivnily hospodaření zdravotních pojišťoven, tak bezesporu je to pokračující a stále pokračující pozitivní ekonomický vývoj, který je spojen s navýšením odvodů ekonomicky aktivního obyvatelstva, tedy příjmů systému veřejného zdravotního pojištění, stejně tak došlo opětovně k navýšení platby za státní pojištěnce, zvýšila se rovněž minimální mzda z 11 tisíc na 12 tisíc s účinností od 1. ledna 2018 a také měsíční pojistné osob bez zdanitelných příjmů.

Pokud jde o celková makročísla zdravotně pojistných plánů, tak příjmy systému veřejného zdravotního pojištění na rok 2018 byly plánovány ve výši 297 mld. korun, což představuje meziroční nárůst o 5,6 %, výdaje systému ve výši 295 mld. Výdaje se tedy navýšily o 7,3 %. Celkové saldo tak dosahuje kladného salda ve výši 1,75 mld., což je pozitivní. Nakonec tedy celkový vývoj, resp. výsledek systému se zdá, že bude ještě pozitivnější za rok 2018. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP