(12.30 hodin)
(pokračuje Toman)

Zpráva obsahuje informace o realizaci programu prevence před povodněmi za období let 2015 až 2017 v gesci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo zemědělství administruje národní dotační tituly. Ministerstvo životního prostředí národní dotační tituly a operační program Životní prostředí. Různorodost finančních zdrojů v rámci národních dotačních titulů odpovídá možnostem státního rozpočtu v době schvalování příslušného dotačního titulu Ministerstvem financí.

V letech 2015 až 2017 bylo k naplnění programu prevence před povodněmi v České republice vynaloženo řádově 3,4 mld. korun oběma resorty. Ve sledovaném období Ministerstvo zemědělství administrovalo celkem tři programy prevence před povodněmi. Podpořilo tak akce ve výši řádově 1,3 mld. korun. Ministerstvo životního prostředí administrovalo dva nadnárodní programy a tři národní programy a poskytlo dotaci ve výši řádově 2,1 mld. korun.

Program 129 120 Podpora prevence před povodněmi II byl ukončen a vyhodnocen v roce 2015. Na celkem 549 akcí financovaných z tohoto programu bylo vynaloženo 11,5 mld. korun. Všechny stavební akce realizované v rámci programu je možno dohledat na vytvořené aplikaci preventivní protipovodňová opatření na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Navazující program 129 260 Podpora prevence před povodněmi III byl schválen na období 2014 až 2019 a člení se na čtyři podprogramy. V období 2015 až 2017 bylo čerpáno 1,2 mld. korun z dotací. Vlastní zdroje byly ve výši 1,4 mld. korun. Ke konci roku 2017 bylo stavebně dokončeno 45 akcí. Mezi významné investiční akce zahájené ve sledovaném období lze vyjmenovat zvýšení kapacity koryta řeky Moravy v Olomouci, převedení extrémních povodní na vodní dílo Šance, dále tam byla suchá nádrž Jelení, což bylo součástí komplexu protipovodňových opatření na horní Opavě.

Program 129 130 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží byl zaměřen na zlepšení technického stavu rybničního fondu České republiky a obnovu vodohospodářských funkcí rybníků a vodních nádrží s ohledem na jejich význam při omezování extrémních hydrologických situací, povodní a sucha. Program byl ukončen v roce 2015 a závěrečně vyhodnocen v roce 2016. Za celé období bylo v rámci programu profinancováno řádově 3,7 mld. korun. Bylo realizováno celkem 296 stavebních akcí. Všechna vodní díla jsou vybudovaná nebo rekonstruovaná na bezpečné převedení stoleté vody. Bylo opraveno téměř 528 tis. kubíků rybničních hrází. Vytvořen zásobní prostor téměř 8 300 tis. metrů kubických a retenční program nových vodních nádrží o rozloze více než milion metrů kubických.

Program 129 280 Podpora retence vody v krajině, rybníky a vodní nádrže vychází ze zkušeností s programem 120 130. Byl schválen na období 2016 až 2021 s předpokládanými výdaji ve výši 1,250 mld. korun. V rámci programu bylo do konce roku 2017 vyčerpáno řádově 31 mil. korun. Mezi akce programu, které byly zahájeny v roce 2017, patří např. obnova rybníku Nový u Jistebnice, tam jsou celkové náklady 25,5 mil. korun, výměra 14,3 hektaru. Je to rekonstrukce hráze, výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu. Nebo tam je výstavba dvou retenčních nádrží Tálín a Olšinská, celkové náklady necelých 5 mil. korun. Rozloha 2,1 ha, retenční objem 10,8 mil. kubíků vody. Zpráva byla schválena usnesením vlády číslo 266 dne 23. dubna 2018.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství. Ještě než udělím slovo panu místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí Richardu Brabcovi přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se Lukáš Černohorský od 14.30 do konce z důvodu pracovního jednání v rámci vyšetřovací komise a od 12.30 do 18 hodin Dominik Feri.

Nyní pan ministr životního prostředí se vzdává slova a místo pana poslance Karla Turečka zemědělský výbor určil pana poslance Josefa Kotta, který se ujme zpravodajské zprávy výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, já bych místo kolegy Turečka přednesl tuto zprávu jak za výbor pro životní prostředí, tak za zemědělský výbor. Pan ministr zde velice podrobně popsal zprávu a já bych jenom na doplnění řekl, že zpráva byla projednána vládou 23. dubna 2018. Tisk byl rozeslán poslancům 21. května 2018 a byl určen na projednání jak v zemědělském výboru, tak ve výboru pro životní prostředí. Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 6. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 178/1, ve kterém doporučuje vzít zprávu na vědomí. Výbor pro životní prostředí projednal zprávu a vydal 21. 6. 2018 usnesení doporučené poslancům jako tisk 178/2, ve kterém doporučuje vzít zprávu také na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou a pan zpravodaj zopakuje návrh usnesení, který se týká Poslanecké sněmovny. Ale ještě než vám dám slovo, požádám sněmovnu o klid! Aby bylo rozumět zpravodaji. Děkuju. Máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych přednesl návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Zprávu o plnění programu prevence před povodněmi za rok 2017, sněmovní tisk 178."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu tedy končím. Zájem o závěrečná slova není ani od ministra zemědělství, ani od místopředsedy vlády, ministra životního prostředí.

 

Můžeme hlasovat o návrhu usnesení v hlasování číslo 67, které jsem zahájil, a ptám se kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 67, z přítomných 149 pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji zpravodaji, děkuji ministru zemědělství a místopředsedovi vlády, ministru životního prostředí a končím bod 195.

 

Dalším bodem, který máme před sebou podle pořadu schůze, je bod číslo

 

196.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2017
/sněmovní tisk 218/

Sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 218/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj volebního výboru poslanec Lubomír Španěl a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že k pokulhávající digitalizaci fotoarchivu České tiskové kanceláře zde již proběhla docela prozatím podrobná debata, omezím se na stručnou zprávu ke zprávě o hospodaření a činnosti České tiskové kanceláře, kterou volební výbor projednal na 9. schůzi dne 4. září 2018. Volební výbor neshledal na této zprávě závažná pochybení. Já jsem sice upozornil, že postrádám ve zprávě kratičký text k rozpočtu České tiskové kanceláře, byl jsem však v závěru přehlasován. Takže jsme přijali usnesení, které vám přečtu v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou. Pan zpravodaj přednese návrh usnesení.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Volební výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2017 dle sněmovního tisku 218." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP