(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím i podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Není.

 

Můžeme hlasovat o návrhu usnesení v hlasování číslo 68, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 68 z přítomných 148 pro 115, proti nikdo. Výroční zprávu o činnosti hospodaření ČTK byla schválena. Děkuji zpravodaji a končím bod 196.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

 

197.
Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku
na území České republiky v roce 2017 (ve srovnání s rokem 2016)
/sněmovní tisk 221/

Tento materiál uvede namísto místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka pověřený místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Měl jsem doručeno usnesení vlády k té náhradě za uvedení tohoto materiálu.

Zprávu projednal výbor pro bezpečnost, jehož usnesení byla doručena jako sněmovní tisky 221/1 a 2. Zároveň upozorňuji, že zpravodajem tohoto tisku má být pan poslanec Milan Chovanec. Pokud nebude přítomen, bude potřeba, aby výbor pro bezpečnost stanovil nového zpravodaje.

Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Tak víte, že já mám spíš na starosti tu otázku vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v oblasti přírody, ale tentokrát snad, byť nebudu určitě plnohodnotnou náhradou za pana ministra vnitra a prvního místopředsedu vlády, tak bych si vám dovolil stručně okomentovat tuhletu zprávu, tedy Zprávu (o situaci) v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2017.

Zpráva každoročně shrnuje informace o stavu a vývoji kriminality na území ČR a o opatřeních směřujících k jejímu snižování. Situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zůstala z pohledu policie v roce 2017 stabilizovaná. Stejně jako v předchozích letech nedošlo ani v roce 2017 k závažnému narušení veřejného pořádku. V ČR nedošlo k otevřenému projevu mezinárodního terorismu. Stále platí první stupeň ohrožení terorismem, což vlastně bylo zavedeno po útoku na bruselské letiště v březnu 2016. Policie situaci monitoruje a ve spolupráci s dalšími bezpečnostními složkami přijímá opatření zajišťující bezpečnost. - Zdůrazňuji, že se bavíme o zprávě v roce 2017.

Z pohledu vývoje kriminality je pro rok 2017 charakteristický pokles registrovaných trestných činů. Jedná se o nejnižší počet registrovaných trestných činů za posledních minimálně patnáct let. Meziročně došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 7,3 % a přímá objasněnost mírně stoupla na 46,9 %. I přes celkový pokles trestné činnosti ale existují oblasti, kde je vývoj opačný. Nárůst trestné činnosti je v posledních letech zaznamenáván především v oblasti kybernetické kriminality - v roce 2017 nárůst o 5,5 % - a o 5,4 % vzrostla také mravnostní kriminalita, a to v souvislosti právě s kyberkriminalitou v prostředí sociálních sítí.

V roce 2017 se podařilo stabilizovat bezpečnostní situaci v průmyslových zónách v Královéhradeckém a Plzeňském kraji v souvislosti s vysokou koncentrací cizinců, zaměstnanců. Ministerstvo vnitra a Policie ČR situaci dále pečlivě monitorují, neboť při stále rostoucím počtu zahraničních pracovníků se problémy nejen v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti mohou objevit také v nových lokalitách.

Materiál byl 19. dubna 2018 projednán výborem pro vnitřní bezpečnost a dne 27. dubna 2018 také Bezpečnostní radou státu. S doporučením obou těchto orgánů byl předložen vládě ČR, která ho vzala na vědomí svým usnesením č. 344 dne 30. května 2018.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu místopředsedovi vlády a ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi. A opakuji, že zprávu projednal výbor pro bezpečnost, jehož usnesení vám byla doručena jako sněmovní tisky 221/1 a 2. Protože zpravodaj výboru poslanec Milan Chovanec je omluven, zpravodajskou zprávu po rozhodnutí výboru přednese pan poslanec Zdeněk Ondráček. Vidím, že tady je koordinace u předsedy. Hlasovat o tom podle zákona o jednacím řádu nemusíme. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající, že jste mně dal aspoň dvacet vteřin na přečtení si toho, co přednesu. Takže dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který na své 14. schůzi, která se uskutečnila 7. listopadu 2018, přijal toto usnesení: Výbor pro bezpečnost za prvé bere na vědomí Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2017, a to v porovnání s rokem 2016, sněmovní tisk č. 221. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, což se stalo, a ukládá zpravodaji výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. (Nikdo.) No, děkuji, takže to je jednoduché. Mohu všeobecnou rozpravu ukončit. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Požádám zpravodaje, aby zopakoval usnesení, které je usnesením, o kterém má hlasovat Poslanecká sněmovna. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Takže děkuji. Ještě jednou. Poslanecká sněmovna za prvé bere na vědomí Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2017, a to ve srovnání s rokem 2016, sněmovní tisk č. 221. Ano, to je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, to je všechno. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení v hlasování číslo 69, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 69 z přítomných 148 pro 122 poslanců, proti nikdo. Usnesení bylo schváleno. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí Richardu Brabcovi, děkuji zpravodaji a končím bod 197.

 

Pokračovat budeme bodem

 

198.
Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2017
/sněmovní tisk 223/

Tuto informaci projednal hospodářský výbor a rozpočtový výbor. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 223/1 a 2. Prosím, aby se ujala slova zpravodajka hospodářského výboru poslankyně Monika Oborná, informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Ke stejné zpravodajské zprávě se připraví Zbyněk Stanjura. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Monika Oborná: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Takže tuto zprávu projednal hospodářský výbor na 17. schůzi v září. V podstatě bych vás jenom ráda informovala o základních číslech, o kterých jsme se tam bavili.

V roce 2017 EGAP pojistil celkem 134 smluv v souhrnném objemu 42,8 mld. korun, což představovalo nárůst zhruba o 34 % oproti předchozímu roku. Pojištěný export mířil do celkem 33 zemí světa. S ním souvisí výběr pojistného, který se v roce 2017 zvýšil více než dvojnásobně na 963 mld. korun. Stejně jako v roce 2016 byly v roce 2017 nové smlouvy o největším objemu uzavřeny v Číně a Ázerbájdžánu. Následovala Gruzie se stejným podílem jako v předchozím roce, okolo 10 % uzavřených pojistných smluv směřovalo do Indonésie, Ruska a také Indie. 15 % z celkového objemu v roce 2017 tvořily Egypt a Turecko. Na dalších 25 zemí pak připadlo zbývajících 8 % objemu.

Tento tisk byl projednán na hospodářském výboru v podstatě bez jakýchkoliv výhrad. Takže to je za mě asi vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní zpravodajko. A nyní by měla přijít zpráva z prodeje rozpočtového výboru Zbyňka Stanjury. Pokud tady není, ptám se, jestli přednese zpravodajskou zprávu za rozpočtový výbor někdo jiný. Paní předsedkyně? O jednání rozpočtového výboru nás bude informovat předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá. Paní předsedkyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP