(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám přihlášku. Pane zpravodaji, jenom tu část, která se týká usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji. Usnesení by znělo: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje Výroční zprávu o činnosti ÚPDI za rok 2017 dle sněmovního tisku 149.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Usnesení jste slyšeli.

 

Budeme hlasovat v hlasování číslo 64, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení Zprávy o činnosti Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2017. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 64. Z přihlášených 149 pro 118, proti nikdo. Zpráva byla chválena. Děkuji panu zpravodaji a končím bod 190.

 

Budeme pokračovat bodem 191, je to Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2017 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, sněmovní tisk 155. Mám ale tady problém, protože materiál měla uvádět ministryně financí České republiky. Paní ministryni nevidím. Odložíme zprávu tedy na konec bloku zpráv.

 

Pokračovat budeme bodem

 

192.
Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu
v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2017
/sněmovní tisk 163/

Sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 163/1. Požádám zpravodaje volebního výboru poslance Tomáše Martínka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2017 byla projednána volebním výborem na jeho 9. schůzi dne 4. září 2018. Úvodní slovo přednesl předseda RRTV pan Ivan Krejčí.

Ve zprávě byly jmenovány hlavní priority rady pro rok 2017, mezi jinými např. ochrana dětských diváků a posluchačů či objektivita a vyváženost předvolebního vysílání.

Zpráva obsahuje i některé údaje statistického charakteru. V roce 2017 rada vydala celkem 140 upozornění na porušení zákona. Rada zahájila celkem 76 správních řízení, resp. řízení o přestupku, a uložila celkem 29 pokut. Správní rozhodnutí rady či postup rady byly napadeny 13 žalobami. Zaplaceno bylo v tomto období 18 pokut v celkové výši 1 345 000 Kč. V roce 2017 rada obdržela 195 žádostí o informace, z nichž byly dvě odmítnuty.

Volební výbor vydal 10. září 2018 usnesení, ve kterém doporučuje tuto výroční zprávu schválit. Konkrétní znění usnesení bych načetl v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou a požádám zpravodaje o návrh na usnesení, který se týká Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Volební výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 20147 dle sněmovního tisku 163.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování číslo 65, pokud se všem nikdo nehlásí do rozpravy podrobné. Nikoho nevidím. I podrobnou rozpravu mohu skončit a o závěrečné slovo také není zájem.

Zahajuji hlasování číslo 65. Ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 65 z přítomných 149 pro 89, proti 19. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat, a můžeme skončit tento bod a poděkovat zpravodaji.

 

Budeme pokračovat, ale předtím přečtu došlé omluvy z jednání Poslanecké sněmovny, a to omluvu paní poslankyně Marie Pěnčíkové od 12.15 hodin do konce jednacího dne, dále od 13.00 hodin Ondřeje Polanského z důvodu výjezdního zasedání hospodářského výboru a z jednání se omlouvá od 12.30 do 19.00 hodin i paní poslankyně Věra Adámková.

Dalším bodem našeho jednání by měl být státní závěrečný účet, ale ověřil jsem si v omluvách došlých předsedovi Poslanecké sněmovny, že je omluvena paní ministryně Schillerová na celý den, a nevím, jestli je i přítomen prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. Není tomu tak. V tom případě pochybuji, že bychom mohli státní závěrečný účet projednávat. I ten přeřadím na konec bloku zpráv.

 

Budeme tedy projednávat bod číslo

 

194.
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017
/sněmovní tisk 176/

Jde o zprávu, kterou projednal hospodářský výbor. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 176/1. Požádám zpravodaje poslance Leo Luzara, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás z pověření hospodářského výboru seznámil s doporučením hospodářského výboru v následujícím textu: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017, sněmovní tisk 176.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do ní také nemám žádnou písemnou přihlášku a návrh usnesení přednesl zpravodaj ve všeobecné rozpravě. Chcete ho opakovat? Pokud tomu tak není, končím i rozpravu podrobnou, protože do ní také nemám žádnou přihlášku, ani přihlášku z místa.

 

Rozhodneme o návrhu na usnesení v hlasování číslo 66, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 149 pro 121 poslanec, proti nikdo. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017 byla přijata. Děkuji zpravodaji a končím bod číslo 194.

 

Pokračovat můžeme bodem

 

195.
Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2017
/sněmovní tisk 178/

Tento materiál uvedou postupně ministr zemědělství Miroslav Toman a místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Nejdřív požádám ministra zemědělství Miroslava Tomana. Tak jak je mám v pořadí tady, budou hovořit. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení místopředsedové, vážení poslanci i hosté. Materiál je předkládán na základě usnesení vlády číslo 267 z 15. dubna 2015, které ukládá ministrům zemědělství a životního prostředí předložit předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Zprávu o plnění programu prevence před povodněmi k 31. prosinci 2017.***
Přihlásit/registrovat se do ISP