(12.50 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z 11. schůze ze dne 5. září 2018 k informaci EGAP o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2017, sněmovní tisk 223.

Po úvodním slově náměstka ministryně financí a vystoupení předsedy představenstva, generálního ředitele Exportní garanční a pojišťovací společnosti, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu bere na vědomí informaci EGAP o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2017 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2017. Závěr - zmocňující ustanovení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám všeobecnou rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, rád bych odcitoval několik důležitých pasáží z této zprávy.

Navzdory velmi dobrým výsledkům v oblasti vymáhání a obchodní činnosti ukončil EGAP rok 2017 se ztrátou 2,7 mld. Kč. Hlavní příčinou tohoto nepříznivého vývoje byla výplata pojistných plnění a tvorba rezerv, zejména tvorba rezervy na obchodní případ Adularya, která se negativně a rozhodujícím způsobem promítla na hospodaření výsledku EGAP a zároveň ovlivnila výši dostupného primárního kapitálu ke krytí regulatorních kapitálových požadavků.

Snížení použitelného kapitálu ke krytí kapitálových požadavků se současným navýšením kapitálového požadavku k 30. 1. 2017 vedlo k dočasnému nedodržení kapitálového požadavku ke konci roku 2017. Plnění regulatorních požadavků bylo obnoveno po obdržení státní dotace do pojistných fondů EGAP dne 24. 4. 2018.

Hlavním důvodem ztráty byla tvorba rezervy na pojistnou událost Adularya ve výši 7,3 mld. Kč, se kterou EGAP při tvorbě plánu na rok 2017 nepočítal.

V roce 2018 bude i nadále kladen velký důraz na efektivní řešení pojistných událostí a s tím související zábrannou činnost a vymáhání pohledávek. Výplata pojistných plnění je v roce 2018 plánována ve výši 8,7 mld. Kč, přičemž objem zpětně vynaložených pohledávek by měl dosáhnout hodnot 6,1 mld. Kč a celkový objem zábrany škod je předpokládán ve výši 0,3 mld. Kč.

Očekávaná výše výplaty pojistných plnění a vymožených pohledávek v roce 2018 bude značně ovlivněna pojistnou událostí obchodního případu Adularya. Tento případ a jeho dořešení bude také hlavní výzvou v souvislosti s řešením pojistných událostí.

Tímto bych rád upozornil na závažnost případu turecké elektrárny Adularya, který se týká nejen EGAP, ale i následujícího tisku ohledně ČEB, a samozřejmě bych tak chtěl vyzvat vládu, aby se podílela na řešení této kauzy tak, aby dopady na státní finance byly co nejnižší.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martínkovi za jeho vystoupení. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přikročíme k rozpravě podrobné. Protože jsou obě usnesení, jak hospodářského tak rozpočtového výboru, shodná, tak jenom požádám paní poslankyni Obornou, aby zopakovala tu část, která ses týká Poslanecké sněmovny. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Monika Oborná: Děkuji za slovo. Hospodářský výbor na své 17. schůzi 26. září přijal následující usnesení:

1. Bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2017 předloženou EGAP.

2. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2017.

3. Pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesla zprávu o výsledcích projednávání této informace v hospodářském výboru.

4. Pověřuje místopředsedkyni výboru, aby předložila toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. O té části vzetí na vědomí budeme hlasovat v hlasování číslo 70, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 70 z přítomných 146 pro 108, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji zpravodajkám a končím bod 198.

 

Ještě máme chvilku času. Pan místopředseda Hanzel má náhradní kartu číslo 13.

 

Zahájím bod

 

199.
Informace o podpořeném financování za rok 2017
/sněmovní tisk 225/

Tuto informaci projednal hospodářský výbor a rozpočtový výbor. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 225/1 a 225/2.

Nejdříve požádám zpravodajku hospodářského výboru paní poslankyni Moniku Obornou, aby nás informovala o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Monika Oborná: Děkuji za slovo. My jsme tento tisk 225 projednali opět na 17. schůzi 26. září na hospodářském výboru.

Stručně také jenom pár základních čísel ke zpravodajské zprávě. Česká exportní banka v roce 2017 financovala 181 nových obchodních případů. Objem nově podpořených vývozů českých exportérů loni dosáhl 4,2 mil. Kč. V porovnání s rokem 2016 je tato částka více než dvojnásobná. Obchodní případy ČEB realizované s pojištěním EGAP představují zhruba 80 % dosaženého objemu nových smluv a dalších 20 % jsou obchodní případy realizované bez pojištění.

To je za mě vše a potom načtu usnesení hospodářského výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a požádám předsedkyni rozpočtového výboru, aby za zpravodaje Zbyňka Stanjuru přednesla jako zpravodajka výboru informaci o jednání rozpočtového výboru. Paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Touto materií se zabýval rozpočtový výbor na svém jednání 5. září 2018 na své 11. schůzi a přijal tomu usnesení číslo 141. Je písemně, takže ho tady nebudu číst celé. Vzhledem k tomu, že už jeden návrh usnesení tady zazněl a usnesení jsou shodná, tak mi dovolte, abych tady jenom přečetla stěžejní část, že rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za rok 2017, tisku 225.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní předsedkyni rozpočtového výboru za zpravodajskou zprávu. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Mohu zahájit rozpravu podrobnou. Paní zpravodajka Oborná nám přednese příslušnou část usnesení. Prosím.

 

Poslankyně Monika Oborná: Hospodářský výbor na 17. schůzi dne 26. září doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí informaci o podpořeném financování za rok 2017, sněmovní tisk 225.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní zpravodajko. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Můžeme tedy i podrobnou rozpravu ukončit.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, která jsou z obou výborů shodná, v hlasování číslo 71, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 71 z přítomných 148 pro 116, proti nikdo. Usnesení bylo přijato. Děkuji zpravodajkám a končím bod 199.

 

Vzhledem k tomu, že je za minutu 13 hodin, nebudu zahajovat bod číslo 200. Přerušuji jednání do 14.30. Přeji vám dobrou chuť k obědu a ve 14.30 se sejdeme na ústních interpelacích.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP