(17.00 hodin)

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, Ministerstvo dopravy předkládá k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem návrhu zákona je zajistit transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby. Dále se mění směrnice 2009/100 a zrušuje směrnice 2006/87 do vnitrostátního právního řádu. Úplné transpozice této směrnice bude dosaženo přijetím prováděcích právních předpisů, na což pamatují i zmocňovací ustanovení obsažená v návrhu zákona.

V souladu s požadavky směrnice dochází zejména k úpravě základních podmínek provozu plavidel na vnitrozemských vodních cestách, procesu schvalování technické způsobilosti plavidel, vydávání osvědčení plavidel, podmínek zkrácení a prodloužení doby platnosti osvědčení plavidel a zřízení nové evidence osvědčení plavidel prokazující plnění harmonizovaných technických požadavků včetně zajištění předávání vybraných údajů do evropské databáze trupů plavidel a jejich výmazu.

Návrh zákona přináší i další změny přesahující rámec uvedené směrnice. Nejvýznamnější z těchto změn je zavedení povinnosti provozovatelů některých plavidel provozovaných na stanovených dopravně významných vodních cestách vybavit plavidlo zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel. Zákonné zakotvení této povinnosti představuje další krok v postupném zavádění harmonizovaných říčních informačních služeb v ČR. Toto opatření povede zejména ke zvýšení plavební bezpečnosti, ochrany životního prostředí a efektivity plavebního provozu.

Součástí předkládaného návrhu zákona je i dílčí úprava a doplnění některých ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě na základě zkušeností z aplikační praxe, jakož i provedení několika terminologických změn a úprav legislativně technického charakteru.

Hospodářský výbor doporučil projednání a schválení návrhu zákona ve znění schválených pozměňovacích návrhů, které obsahují řešení následujících věcných oblastí: čerpání digitalizovaných fotografií a podpisů ze stávajících informačních systémů při vydávání průkazu způsobilosti, obětování věci ve společném nebezpečí, umožnění výkonu činností týkajících se prevence v oblasti bezpečnosti plavebního provozu Ministerstvu dopravy a Státní plavební správě, aktualizace odkazů na unijní předpis a legislativně technické úpravy, včetně změny data nabytí účinnosti. Lze shrnout, že Ministerstvo dopravy se všemi pozměňovacími návrhy obsaženými v usnesení hospodářského výboru souhlasí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. My jsme v prvém čtení přikázali tento návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru jako sněmovní tisky 195/1 a 195/2 máme k dispozici a nyní prosím paní zpravodajku hospodářského výboru paní poslankyni Květu Matušovskou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, hospodářský výbor projednal tento sněmovní tisk na své 22. schůzi dne 12. prosince 2018. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 195 ve znění schválených pozměňovacích návrhů, jak je tady okomentovala paní ministryně. Všichni to máme pod sněmovním tiskem v systému 195/2. A zmocňuje vlastně zpravodajku, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy, pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesla zprávu o výsledcích projednávání, a pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy je jako první přihlášen pan poslanec Bauer, připraví se pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych se s vámi v krátkosti podělil o několik poznámek a hlavně o nepříjemný pocit, který jsem si odnesl z jednání hospodářského výboru.

Chtěl bych říci, že novela zákona o vnitrozemské plavbě na první pohled, a ono to tady vyplývá i z těch řečí mých předřečníků, vypadá jako bezproblémový návrh, který se týká především transpozice evropské směrnice, a kdybych nebyl svědkem velmi nepříjemného zážitku na jednání hospodářského výboru, kde jsme po bouřlivé diskuzi došli k tomu, že se nejedná pouze o nutnou transpozici evropské směrnice, ale že se pod zástěrkou přijímání evropských dokumentů skrývají i další nové paragrafy, které zásadním způsobem vstupují do podnikání drobných živnostníků, v tomto případě lidí, kteří se dlouhodobě věnují přívoznictví a kteří provozují převozní lodě, tak bych měl také pocit, že to je bezproblémová norma.

Podstatou těch paragrafů v uvozovkách navíc, které se takzvaně svezly s tou bezproblémovou transpozicí evropského práva, je skutečnost, že právě ti drobní podnikatelé, kteří provozují mimo jiné na území města Prahy, ale i v jiných částech ČR, kde máme své řeky, převozní lodě, tzv. přívoznictví, které má v ČR velmi bohatou historii, a prostřednictvím těchto ať už z důvodů úmyslných, nebo neúmyslných nových paragrafů v této transpoziční směrnici dochází k tomu, že nabývají novou povinnost instalovat a kupovat si nové navigační přístroje, v tomto případě transpondéry v hodnotě někde 120-150 tisíc korun, což v podstatě znamená, že to jsou věci, které jsou cca cenově na úrovni zakoupení nové lodi nebo zakoupení nějaké opravené lodi.

My jsme, a musím říci, že mě velmi potěšili kolegové z hospodářského výboru, tento neblahý jev v rámci tohoto návrhu zákona vznesli. Já jsem ve snaze pomoci českým přívozníkům načetl v rámci hospodářského výboru dva pozměňovací návrhy, které z této povinnosti vyjímají především převozní lodě, což jsou malé lodě do 20 metrů a do přepravy osob nad 12 lidí, a po diskuzi jsme se nakonec myslím velmi rozumně domluvili na kompromisu, že Ministerstvo dopravy nakonec uznalo, že povinnost, kterou tam ukládá především přívozníkům, je nad rámec této směrnice a že to je věc, která je zbytečná. Gentlemanská dohoda byla taková, že já tyto dva pozměňovací návrhy stáhnu a v následujících dnech se pokusíme najít ve spolupráci s příslušným ministerstvem kompromis, který by vyřešil tuto problematiku a který by pomohl vyjmout z této extrémní povinnosti české přívozníky z tohoto návrhu zákona. Musím tedy nakonec říci, že jsme se domluvili, a prostřednictvím mé osoby a kolegy Martina Kolovratníka jsme podali pozměňovací návrh, který je zanesen v systému pod dokumentem číslo 2072, a proto bych vás chtěl poprosit, abyste vzali na vědomí, že tento kompromisní návrh je zde k dispozici, a doufám, že najde širokou podporu v rámci budoucího hlasování na půdě Poslanecké sněmovny.

V druhých dvou věcech jsem chtěl využít přítomnosti pana ministra, doufaje, že tady bude. Ona je tady pouze paní ministryně, ale přesto bych chtěl říci, že komplikace provozování převozních lodí, ale vůbec obecně převoznictví není pouze v těch paragrafech, které tam byly podle mého názoru ne s dobrým úmyslem vpašovány, ale další problémy se taktéž týkají vůbec samotné vyhlášky, což je podzákonná norma, která velmi tvrdě stanoví podmínky, za jakých se vůbec převozní lodě v ČR mohou stavět. I to je věc, která je k diskuzi, a chtěl bych poprosit paní ministryni prostřednictvím pana předsedajícího, jestli by mohla tento problém tlumočit panu ministrovi.

A dalším problémem jsou podle mého názoru taktéž neúměrné požadavky na kapitánské zkoušky nebo na ty, kteří právě ty převozní lodě tady v Praze, v jižních Čechách, kde já žiji, na Lipně, ale v jiných místech ČR pak ty lodě řídí. Takže i to si myslím, že je zásadní problém, který by se v podzákonných normách měl objevit, měl by se řešit a mělo by se této nemalé skupině lidí, kteří tady drží tu staletou tradici, zaměstnávají nemalé množství lidí, pomoci.

Takže děkuji za pozornost a v rámci podrobné rozpravy se, předpokládám, společně s panem kolegou Martinem Kolovratníkem přihlásíme k tomu dokumentu 2072. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Kolovratník je nyní na řadě v obecné rozpravě, po něm vystoupí pan poslanec Pávek. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP