(17.30 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne dámy a pánové, vážená paní ministryně. Já se nechci vyjadřovat k vnitřním věcem tohoto zákona, k jednotlivým paragrafům. Můj názor na to je, že spíš je zájem vlastně obcí, aby si dělaly vnitřní kontrolu, protože kontrola je nezbytnou součástí řízení.

Na druhou stranu chci využít příležitosti, protože musí tady být řečeno B. Všechny obce jsou každým novým zákonem, každou novou normou, každou novou regulací, která se jich týká, zatěžovány novou administrativou a novými povinnostmi. A vlastně tímto zákonem také dáváme dobrovolným svazkům obcí nové povinnosti, ale měli bychom se zamyslet i nad tím, abychom jim dali i stejné možnosti, protože zatím je zatěžujeme jenom povinnostmi. Například mě napadá vybírání místních poplatků, evidence odpadů a hlášení a podobně. Podle mě by vedly takovéto úvahy k zefektivnění veřejné správy tak, aby to nemusela dělat každá jednotlivá obec z šesti tisíců, co máme na území České republiky, ale aby některé úkony úřední mohly pro jednotlivé obce dělat právě dobrovolné svazky obcí. To je samozřejmě myšlenka, která se nedá vyřešit třeba pozměňovacím návrhem k tomuto návrhu zákona. Proto ani já nebudu v podrobné rozpravě navrhovat nějakou změnu nebo pozměňovací návrh. Chci jenom využít této příležitosti vyzvat vládu, paní ministryni financí, paní ministryni pro místní rozvoj, která tu není a které se to určitě donese, aby se nad tím společně zamyslely a předložily změny zákonů tak, aby skutečně dobrovolné svazky obcí mohly svým členům pomoci tím, že za ně budou určité věci vykonávat. Jedná se mi zejména o malé obce, protože každá si musí držet nějaký úřední aparát a bylo by možná lepší, kdyby se mohly na jednom území dohodnout a udělat některé věci společně, a my bychom jim to měli zákonem umožnit. To je pouze myšlenka, která mě napadla, když jsem si četl tento zákon.

Děkuji za pozornost. Přeji hezký den.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Není. Zahajuji podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí.

Víte, že neřídím jednání Poslanecké sněmovny nějak zbytečně formalisticky, ale v tomto případě nám jednací řád přímo ukládá, že návrh na zkrácení musí být načten v podrobné rozpravě. Nestačí v obecné. Pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji potřetí za slovo. Navrhuji zkrácení mezi druhým a třetím čtením ze 14 na 7 dní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je ještě zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Není. Podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Ani paní ministryně, ani pan zpravodaj nemají zájem o závěrečná slova.

Zazněl návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení, tak jak ho přednesl pan zpravodaj Kubíček. Já jsem přivolal poslance, kteří nebyli v jednacím sále, abychom se připravili na hlasování. A budeme hlasovat o návrhu na zkrácení. Žádost o odhlášení zazněla. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Myslím, že jsme připraveni na hlasování o zkrácení lhůty pro třetí čtení, tak jak byla zde navržena panem zpravodajem.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 120 přihlášeno 139 poslanců, pro 76, proti 30. Návrh byl přijat a lhůtu jsme zkrátili na 7 dní. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Zahajuji projednávání bodu, kterým je

 

14.
Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové,
Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 241/ - druhé čtení

Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Milan Hnilička. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Hnilička: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, když jsem zde 31. října loňského roku představoval novelu zákona o podpoře sportu, kterou jsme připravili, a podepsalo ji dalších 51 kolegyň a kolegů z Poslanecké sněmovny, bylo fajn vidět, že při debatě na úrovni Poslanecké sněmovny existuje opravdu široký zájem o celé téma sportu. Ačkoliv existovali odpůrci a kritici námi předloženého záměru, novela zákona prvním čtením prošla.

Když jsem vyjmenovával důvody, které mě společně s dalšími vedly k předložení novely zákona o podpoře sportu, zmiňoval jsem především potřebu větší přehlednosti, transparentnosti, jasného zacílení podpory sportu a s tím související efektivity vynaložených peněz, které sportovní prostředí očekává a potřebuje od centrální autority, která se bude lépe a systematičtěji věnovat podpoře sportu.

Hovořil jsem také o tom, že po prvním čtení budeme vést dále diskusi o návrhu novely zákona a že všechny podněty, které budou znamenat vylepšení novely zákona, akceptujeme a zapracujeme. Zapracovali jsme důležitá doporučení, která vzešla z vlády. Zrušili jsme navrhovaný dozorový orgán, vyměnili jej za národní sportovní radu a upravili jsme role předsedy a místopředsedů agentury a specifikovali jsme přechodná ustanovení potřebná pro optimální přechod jak činností z rezortu školství, tak i funkčních míst spojených s jejich postupnou delimitací. Po dalších konzultacích s odbornou sportovní veřejností a zástupci ministerstev, která mají v gesci oblast sportu, jsme se společně rozhodli připravit komplexní pozměňovací návrh k novele zákona o podpoře sportu, který tato doporučení reflektuje. Zlepšuje tak původní návrh novely, přičemž konkretizuje některé důležité kroky včetně přechodných ustanovení.

Současně s přípravou komplexní novely zákona docházelo na Ministerstvu školství k zásadním zjištěním, která vyplývala z půlroční praktické zkušenosti zavedení rejstříku, který v sobě schraňuje informace o sportovním prostředí. Klíčové změny nutné ke zlepšení fungování rejstříku se rovněž promítly do úprav související s komplexní novelou, která tak bezprostředně reaguje na potřeby Ministerstva školství a praktické zkušenosti s rejstříkem a jeho nastavování. Tady vidím jako důležité zmínit, že rejstřík je stále předmětem potřebných úprav a doplnění.

Plně v souladu s legislativním procesem tak byl tento komplexní pozměňovací návrh předložen, projednán a schválen na podvýboru pro sport, rovněž také na školském výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a také na výboru pro veřejnou správu. I při těchto jednáních bylo možné zapracovat některá stanoviska a doporučení, která při projednávání vzešla od různých poslanců napříč celým politickým spektrem.

Jako klíčové vnímám výraznou shodu s jistými dílčími návrhy, které byly předloženy ze strany poslance Jakuba Jandy z ODS, také některé návrhy, konkrétně dva návrhy od kolegy Bartoně od Pirátů jsme do komplexního návrhu novely rovněž zapracovali. Do druhého čtení je tak předkládán materiál, který v podobě komplexního pozměňovacího návrhu novely zákona v původní novele zákona o podpoře sportu zásadním způsobem reaguje na požadavky, které vyplývají z celého osloveného odborného spektra, které se věnuje podpoře sportu a které rovněž tuto podporu sportu realizuje.

Komplexní návrh novely zákona osobně považuji za velmi zdařilý a spolu se svými kolegy a kolegyněmi jsme připraveni jej diskutovat jak v obecné, tak i podrobné rozpravě. Bude skvělé, pokud se dnes podaří komplexní návrh novely zákona podpořit i ve druhém čtení, za což vám předem děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Hniličkovi. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru a dále výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisky 241/2 a 4.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Stanislav Juránek a informoval nás o projednání návrhu ve výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP