(17.20 hodin)

 

Poslanec Jan Bauer: Já bych se tímto taktéž přihlásil k dokumentu, který je zanesen v systému pod číslem 2072. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Kolovratník, zatím poslední přihlášený v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Pro stenozáznam opravuji - v obecné rozpravě jsem řekl špatné číslo. Teď řeknu správné. Hlásím se ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému pod číslem 2116.

V rámci přihlášení mohu reagovat panu poslanci Pávkovi, že jsem před malou chvílí obdržel čerstvé nesouhlasné stanovisko Ministerstva dopravy k mému upřesnění. Těším se na hospodářský výbor. Jsem hluboce přesvědčen, že pokud je někdo ministerstvem pověřen, tak musí jasně splňovat nějaké dané podmínky, které si to ministerstvo samo zkontroluje, ale probereme to na hospodářském výboru.

Takže 2116. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Ne. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova ani paní ministryně ani paní zpravodajka nemá. Protože nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom nyní měli hlasovat, tak končím druhé čtení, projednávání tohoto návrhu zákona.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 261/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede paní ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, předkládám vám ke druhému čtení návrh zákona, kterým se mění zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. Důvodem předložení návrhu zákona je plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Tento návrh zákona částečně implementuje evropskou směrnici o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Přijetím návrhu zákona bude ukončena její transpozice do českého právního řádu. V České republice bylo již v roce 2014 zasláno upozornění na nedodržení termínu této transpozice.

Jedná se o technickou novelu. Jejím cílem je pouze zapracování minimálních požadavků stanovených evropskou směrnicí a v souladu s požadavky směrnice návrh zákona rozšiřuje okruhy orgánů veřejné správy, na které dopadá zákon o finanční kontrole. Orgánem veřejné správy je dle návrhu zákona nově i dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace dobrovolného svazku obcí a státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Návrh zákona byl přikázán kontrolnímu výboru. Ten vydal 9. listopadu 2018 usnesení doporučující schválení návrhu zákona s pozměňovacím návrhem. Pozměňovací návrh usnadňuje nastavení kontrolního vnitřního systému obcí a dobrovolných svazků obcí. Ministerstvo financí s pozměňovacím návrhem vyjádřilo souhlas.

Dovoluji si vás tedy požádat o postoupení zákona do třetího čtení. Vzhledem k nezbytnosti projednat návrh zákona v co nejkratší době bych uvítala, kdyby Poslanecká sněmovna zkrátila lhůtu pro zahájení třetího čtení návrhu zákona ze 14 dnů na 7 v souladu s § 95 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Zákonem se zabýval kontrolní výbor jako garanční výbor. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 261/1. Zpravodaj kontrolního výboru pan poslanec Roman Kubíček už je připraven. Prosím, pane zpravodaji, informujte nás o jednání výboru.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, kontrolní výbor se tímto tiskem zabýval na své 12. schůzi dne 8. listopadu 2018.

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka, stanovisku náměstka ministryně financí Tomáše Vyhnánka a po rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů /zákon o finanční kontrole/, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 261, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů. - Pozměňovací návrhy jsou součástí tohoto usnesení. V globálu bych vás seznámil s tím, že došlo po dohodě se svazky obcí k určité úlevě. Znamená to především: u dobrovolného svazku obcí mohou předběžnou řídicí kontrolu vykonávat i jiné fyzické osoby než zaměstnanci dobrovolného svazku obcí, u obcí krajů hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy, městských obvodů a části statutárního města může být příkazcem operace člen zastupitelstva a u orgánu veřejné správy, který nemá více než pět zaměstnanců, může být hlavním účetním nebo správcem rozpočtu jiná fyzická osoba než zaměstnanec orgánu veřejné správy. Podrobné informace jsou obsaženy v tomto usnesení.

2. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

3. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

4. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Dovoluji si upozornit, že na kontrolním výboru toto s pozměňovacím návrhem bylo přijato jednomyslně.

To je z mojí strany vše. Potom bych si dovolil navrhnout zkrácení lhůty pro projednávání mezi 2. a 3. čtením ze 14 na 7 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Bylo by asi z hlediska jednacího řádu lepší, kdybyste to udělal v rozpravě. Já teď právě otevírám obecnou rozpravu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo ještě jednou. Dovolím si navrhnout zkrácení mezi 2. a 3. čtením ze 14 na 7 dní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do obecné rozpravy. Ano, hlásí se oba pánové poslanci naráz. Přednost dostal pan poslanec Pávek, po něm pan poslanec Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji vám za slovo a kolegovi Munzarovi za přednost.

Teď se vůbec nechci pouštět do věcné debaty o obsahu té normy, ale vždycky mě překvapí, s jakou suverenitou nám sem ty normy přicházejí na poslední chvíli. To je pořád dokola. Prostě jako tu normu přece, paní ministryně, nemáte na stole posledních čtrnáct dní. Ta tam leží prostě dva roky a najednou je to tady a honem, honem, honem musíme zkrátit všechny lhůty, nečtěte to, neprojednávejte to. (Ministryně namítá mimo mikrofon, že to tak není.) Není to pravda? Já si to rád nechám vysvětlit, ale prostě všechny implementační normy jako mají svůj čas a měl by být ten čas i na to projednání v Parlamentu, to znamená v obou komorách, dostatečný. A to, že se tady apeluje neustále na zkracování lhůt, já nepovažuji prostě za seriózní postup. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Jestli jsem to dobře zaznamenal, hlásila se paní ministryně, která má samozřejmě přednostní právo, takže jí udělím slovo nyní. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji. Dovolte, pane poslanče, abych to vysvětlila. Ten zákon tu byl. Ministerstvo financí v minulém volebním období mělo mnohem větší ambici ten zákon nejen transponovat, ale i novelizovat. On v podstatě tady po velice dlouhých debatách prošel - já jsem nebyla v té době ještě ministryní, ale byla jsem už náměstkyní, a byť to nebylo v mé gesci, tak jsem to samozřejmě sledovala. On po velice složitých peripetiích prošel Poslaneckou sněmovnou a nakonec před volbami spadl v Senátu.

V tuto chvíli, protože už nám hrozí, skutečně už se mnou jednal i jeden z komisařů o hrozícím infringementu, tak prostě jsme skutečně předložili tuto minimalistickou novelu, abychom naplnili podmínky transpozice. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan zpravodaj dostal přednost, protože jinak by neměl přednostní právo, ale prosím, pane zpravodaji. Pan poslanec vám dává přednost.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Já bych v tomto chtěl podpořit paní ministryni a chtěl bych podpořit i Ministerstvo financí, protože já jsem na tom i v minulém období pracoval s panem náměstkem Vyhnánkem a po velmi složité a dlouhé diskusi jsme opravdu zkrátili a udělali tu nezbytnou implementaci. To bylo vysvětleno i na kontrolním výboru. A ještě, protože jsme tam našli nějaké nesrovnalosti ohledně svazku obcí a obcí samotných, tak jsme implementovali to zjednodušení postupu a systému.

Ve skutečnosti tento zákon procházel rok a půl Poslaneckou sněmovnou. Chápu, že pan kolega Pávek nebyl úplně srozuměn s touto věcí, ale mohu říci, že asi možná jsme se nevěnovali ničemu více než zákonu o finanční kontrole. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní pan poslanec Munzar, zatím poslední přihlášený stále ještě v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP