(15.50 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Tak jak jsem avizoval v obecné rozpravě, v podrobné se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod číslem 1655 k tomuto sněmovnímu tisku. Je to vlastně variantní návrh, kde varianta 1 zní, že se přímo zákonné opatření zrušuje, to znamená, že se zrušuje daň z nabytí nemovitosti. V případě, že by to nedostalo podporu Poslanecké sněmovny, tak varianta 2 je, že se čtyři procenta nahrazují jedním procentem. V případě, že by ani to nedostalo podporu naší slovutné Sněmovny, tak čtyři se nahrazují dvěma. A aspoň nějaké malé snížení je ve variantě 4, snížení ze čtyř procent na tři s tím, že my samozřejmě budeme prosazovat variantu číslo 1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pokračujeme vystoupením v podrobné rozpravě pana poslance Tomáše Martínka, připraví se kolega Skopeček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl tímto přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, sněmovnímu dokumentu číslo 2022, a také ke svému druhému pozměňovacímu návrhu, který je připraven ve spolupráci s Radkem Holomčíkem, a to ve sněmovním dokumentu 2062. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Skopeček v podrobné rozpravě. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, chci se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod číslem 2212 a který zní, že od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci určené k bydlení koupí, když nabyvatel vlastnického práva nabývá vlastnické právo k nemovité věci určené k bydlení poprvé za svůj život. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan kolega Rais? Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Návrh na hlasování ve druhém čtení žádný nepadl, mohu tedy ukončit druhé čtení. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji, končím bod číslo 21.

 

Pokračovat budeme bodem číslo 97. Jde o

 

97.
Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 321/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 321/1. Děkuji kolegovi Kupkovi, že zaujal místo u stolku zpravodajů, a můžeme zahájit vystoupením zástupce předkladatelů.

Slovo má... Ještě ne, až se sněmovna trochu uklidní... Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, debaty, které se netýkají stavebního zákona, vést zásadně mimo jednací sál - zejména před stolkem vystupujícího... Ještě chviličku počkám... Děkuji. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji vám, pane místopředsedo. Vážená vládo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, tak jak bylo řečeno, jsem zástupce předkladatele, kolegů poslanců Pavla Kováčika, Karla Turečka, Zdeňka Podala, kteří se snaží touto novelou vydat zákon, kterým se mění zákon 183 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, a o vodách a o změně některých zákonů, tzv. vodní zákon.

Dovolte mi, abych velmi stručně popsal, co je cílem navrhované úpravy. Především je to zvýšení odolnosti krajiny vůči důsledkům sucha a zadržení vody v krajině v reakci na stále častější výskyty tzv. metrologického sucha. Předkládaný návrh se uvedeného snaží docílit vytvořením zvláštní skupiny terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině a usnadněním jejich povolování, jakož i povolování zákonem vymezeného okruhu tzv. malých vodních děl.

Terénní úpravy. Do výčtu případů, pro které postačuje územní souhlas, se přidává budování terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině, je zakotvena maximálně povolená velikost s příslušnou hloubkou jeden a půl metru včetně a maximálně přípustnou plochou dvou hektarů. Terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině nebudou s ohledem na svůj charakter vyžadovat ani stavební povolení, ani ohlášení. Tato terénní úprava nepodléhá kolaudaci. Budování těchto terénních úprav je omezeno pouze na pozemky, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím.

Dále malá vodní díla. Do výčtu případů, pro které postačuje územní souhlas, se přidává budování vymezení skupiny tzv. malých vodních děl. Tato vodní díla budou mít maximální přípustnou plochu 2 hektarů a výšku hráze menší (nebo) rovnou 1,5 metru, budou sloužit ke vzdouvání a akumulaci vod a buď nebudou podléhat technickobezpečnostnímu dohledu, nebo nebudou splňovat kritéria pro zařazení do čtvrté kategorie technickobezpečnostního dohledu. Pro toto vodní dílo postačí ohlášení vodoprávního úřadu a nebude tak potřeba žádat o stavební povolení podle § 15 vodního zákona. Souhlasem s ohlášením se má nakládání s vodami za povolené, minimální zůstatkový průtok za stanovený. Pokud ohlašované vodní dílo podléhá technickobezpečnostnímu dohledu, tak souhlasem s ohlášením se má za zařazené do jeho čtvrté kategorie. Tato vodní díla lze používat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

Pro výše uvedené terénní úpravy a malá vodní díla souhrnem se v rámci zjednodušení navrhují další úpravy, které jsou součástí této novely. Možnost vydat územní souhlas bude i v případě, pokud je záměr mimo zastavěné území nebo zastavitelnou plochu a pokud je záměr umístěný mimo území chráněné podle části třetí nebo čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny a nebude se vyžadovat závazné stanovisko orgánů ochrany přírody.

Dámy a pánové, ještě malou poznámku. Chci říci, že tato novela byla konzultována primárně z dílny Ministerstva zemědělství a samozřejmě konzultována se zde přítomným panem ministrem zemědělství Tomanem, s tím, že jsem byl samozřejmě požádán jako zástupce předkladatele, a děkuji kolegům, kteří se připodepsali pod tento zákon. Žádám vás tedy, abychom tento zákon pustili do prvního (?) čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Birkemu. Nyní požádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Martina Kupku, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, skupina poslanců Jan Birke, Pavel Kováčik, Karel Tureček a Zdeněk Podal předložila svůj návrh zákona Sněmovně 1. listopadu 2018. Vládě potom byl návrh zaslán 5. listopadu a vláda své stanovisko zpět poslala 4. prosince a ve stejný den byl rozeslán všem poslancům právě jako tisk 321/1 se stanoviskem neutrálním.

Jak zaznělo, celý návrh je motivován zejména tím, vytvořit lepší podmínky pro budování děl, která mají sloužit k zadržení vody v krajině. Návrh zjevně reaguje na celou řadu vážných zjištění o tom, že půda v České republice vysychá, a Česká republika podniká nejrůznější kroky k tomu, aby se mohla bránit dalšímu vysychání. Záměr zjednodušit všem stavebníkům budování takových děl zjednodušením byrokracie je zjevně jedna z možností, jak zároveň posílit právě budování prvků, které budou zadržovat bodu v české krajině a zároveň posilovat biodiverzitu při krajích vodních děl, případně i terénních úprav.

Návrh zákona nepřináší žádné nové povinnosti, které by znamenaly finanční zátěž pro státní rozpočet. Nepřináší žádnou zátěž pro samosprávné územní celky ani pro daňové poplatníky. Je možné objektivně konstatovat, že jeho schválením by došlo ke snížení administrativní zátěže těch, kteří, ať už jako soukromí investoři, nebo jako ti, kteří jako zástupci samospráv by měli v úmyslu budovat taková vodní díla či takové terénní úpravy, tak by to pro ně znamenalo samozřejmě úlevu. Zároveň ten návrh je slučitelný s ústavním pořádkem České republiky a neodporuje ani žádné evropské legislativě.

Děkuji mnohokrát za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které je s přednostním právem pan poslanec Tomio Okamura, připraví se paní kolegyně Vrecionová.

Pane místopředsedo, ještě než vám udělím slovo, konstatuji omluvu pana poslance Farského z dnešního jednání Poslanecké sněmovny od 15.30 do 17.15 hodin z pracovních důvodů. A nyní máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP