(12.30 hodin)
(pokračuje Fiala)

Nyní budeme rozhodovat o přikázání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 233, přihlášeno 172 poslanců, pro 143, proti nikdo. Konstatuji, že jsme tento vládní návrh přikázali k projednání zahraničnímu a ústavněprávnímu výboru, a končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

133.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně
stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Manile dne 28. října 2017
/sněmovní tisk 248/ - prvé čtení

Návrh uvede místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, teď zas chvilku několik slov o zvířátkách.

Dvanácté zasedání konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, běžně také zvané jako Bonnská úmluva, které se uskutečnilo v říjnu 2017, přijalo změny přílohy I a II této úmluvy. Zasedání rozhodlo celkem o zařazení 34 nových druhů do příloh I a II úmluvy, které obsahují seznamy druhů, na něž se tato úmluva vztahuje.

Z nově zařazených druhů se ale v ČR vyskytují pouze dva. Jsou to ťuhýk šedý a ťuhýk menší, jejichž ochrana je na národní úrovni již pokryta stávajícím platným právním řádem ČR a nevyžaduje přijetí nových specifických ochranných opatření. Přijetí změn příloh rovněž nebude mít žádný dopad na státní rozpočet, veřejnou správu ani podnikovou sféru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jan Kubík. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Kubík: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, myslím si, že všechny potřebné informace zazněly ve vystoupení pana ministra. Proto si myslím, že není potřeba je znovu opakovat. Tímto se odvolávám na jeho vystoupení a žádám vás o podporu tohoto tisku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nevidím žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova.

Budeme se zabývat přikázáním k projednání. Je zde návrh předsedy Poslanecké sněmovny, abychom tento návrh přikázali zahraničnímu výboru. Žádný jiný návrh nezazněl v rozpravě ani nikdo jiný nic nenavrhuje.

 

Takže budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 234, přihlášeno 173 poslanců, pro 146, proti nikdo. Návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru.

 

Děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

134.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Kambodžského království o leteckých službách
/sněmovní tisk 252/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v současné době jsou vztahy mezi ČR a Kambodžou v oblasti civilního letectví upraveny leteckou dohodou z roku 1964. Vzhledem ke svému stáří neodpovídá tato dohoda aktuální situaci v oblasti letecké dopravy a navíc některá její ustanovení nejsou v souladu s unijním právem. Vzhledem k těmto důvodům bylo přistoupeno ke sjednání zcela nové letecké dohody, jejímž cílem je vytvořit liberální rámec pro letecké dopravce obou stran, odpovídající současným trendům v civilním letectví pro případnou budoucí realizaci letecké dopravy mezi oběma státy a pro spolupráci leteckých dopravců. Sjednání nové dohody bylo schváleno vládou ČR v lednu roku 2015 a její podpis se uskutečnil dne 5. června 2018 v Phnompenhu.

I když Kambodža nepatří z hospodářského hlediska mezi významné obchodní partnery ČR, čemuž odpovídá i velikost přepravního trhu, sjednání nového smluvního rámce může být obecně přínosné z hlediska dalšího rozvoje vzájemných vztahů, a to zejména ve spojitosti s postupným růstem kambodžského hospodářství včetně rozvoje cestovního ruchu.

Sjednání dohody nevyžaduje úpravy českého právního řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru Sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Karla Šlechtová. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, tato dohoda má v ČR charakter mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie, neboť upravuje záležitosti podle článku 49 písmene a) a e) naší Ústavy. Dohoda obsahuje kromě jiného, co zde zmínil již pan ministr dopravy, také úpravu práv a povinností osob stejně jako věcí, jejichž úprava je vyhrazena právě zákonu.

Tato dohoda se předkládá před ratifikací prezidentem republiky Parlamentu ČR, a to jak Sněmovně, tak Senátu Parlamentu ČR, k vyslovení jeho souhlasu s ratifikací. Nebude vyžadovat zvýšené požadavky na státní rozpočet a je v souladu s vnitrostátním právním řádem i mezinárodním právem.

Organizační výbor navrhl přikázat smlouvu k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Žádná přihláška do obecné rozpravy není. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova také není. Jak jsme již slyšeli, tak je zde návrh, aby se tímto návrhem zabýval zahraniční výbor. Má někdo nějaký jiný návrh? Nemá.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 235, přihlášeno 175 poslanců, pro 145, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

135.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech
a biomedicíně související s biomedicínským výzkumem,
který byl podepsán dne 11. května 2018 ve Štrasburku
/sněmovní tisk 253/ - prvé čtení

Je zde pověření k tomu, aby za ministra Vojtěcha uvedla předložený návrh paní ministryně financí Alena Schillerová, která už je připravena a které nyní dávám slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi představit vám vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s biomedicínským výzkumem, který byl 11. května 2018 podepsán ve Štrasburku. Dále bych si dovolila označovat pouze dodatkový protokol.

Česká republika se jakožto člen Rady Evropy, mezinárodní organizace fungující na principu diskuse a hledání společných řešení, spolupodílí mimo jiné na řešení ekonomických, vědeckých, právních otázek a také udržování a rozvoji základních lidských práv a svobod. Právě i s tímto cílem Česká republika signovala v roce 1998 Úmluvu o lidských právech a biomedicíně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP