(15.30 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Obecně platí, že při zdanění pozemků se vychází vždy z druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí. Od počátku účinnosti zákona o dani z nemovitých věcí, to znamená od 1. 1. 1993, je osvobození remízků, hájů, větrolamů a mezí dle první části uvedeného ustanovení vázáno pouze na pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda a trvalý travní porost. Tato úprava byla do zákona o dani z nemovitých věcí zakotvena na základě tehdejšího požadavku Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství v době, kdy ten zákon byl v těch létech připravován. Dříve tyto vybrané krajinné prvky tvořily části pozemků (nesrozumitelné) orná půda atd.

Koncem roku 2017 jsme zaznamenali zvýšený počet dotazů poplatníků daně z nemovitých věcí k možnosti uplatnění uvedeného osvobození. Bohužel se ukázalo, že v praxi dochází k tomu, že u částí pozemků, které zahrnují vybrané krajinné prvky, dochází ke změně druhu pozemku na tzv. ostatní plochu. Důvod pro změnu zápisů druhu pozemku v katastru nemovitostí je však ovlivněn jinou právní úpravou, a sice například zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu, zákonem o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, katastrálním zákonem, stavebním zákonem a jinými. V tomto mne jistě podpoří i pan ministr zemědělství, on tu bohužel není, a pan ministr životního prostředí, ten tu také není, takže se podpořím sama. (Pobavení v sále.) Ale vy jste na tom jednání, které jsme svolali na zemědělském výboru, do jehož působnosti tyto předpisy náleží, byl.

Nyní se ukazuje, že nejčastějším důvodem pro změnu druhu pozemku u remízků, hájů, větrolamů je buď revize katastru nemovitostí prováděná katastrálními úřady, nebo obnova katastrálního operátu provedená na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav. Za velmi podstatné považuji poukázat na to, že za účelem revize katastru nemovitostí byly vydány ve spolupráci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj dva společné pokyny, na kterých byly katastrální úřady ve spolupráci s orgány ochrany zemědělského půdního fondu (?); stavební úřady a úřady územního plánování postupně provádí revizi katastru nemovitostí. (Ministryně mluví extrémně rychle, je jí špatně rozumět.) Výsledkem těchto postupů může být změna druhu pozemku evidovaná atd. Rychle spěchám, abych stihla čas. Bohužel však ministerstvo o přípravě a vydání těchto společných pokynů nebylo předem zpracovateli informováno.

Takže ministerstvo vlastně zjišťuje, že se mění ten operát toho katastru, a musí reagovat Finanční správa vlastně zdaněním na to, co je v tom operátu, abych to jenom vysvětlila. Ani metodika se neměnila. Vzhledem k tomu proto Ministerstvo financí ani nemělo možnost zavčas zpracovatele upozornit na to, že k té změně prostě tady v tom čase od toho konce roku 2017 dochází.

Vy víte, že bylo jednání na zemědělském výboru. Já si myslím, že to ani není půl roku. Já jsem si tedy datum nehledala. A tam jsme se dohodli, že začne pracovat pracovní skupina. Ta skutečně pracuje. Jsou tam zástupci. Já jsem tam vlastně určila svého náměstka pro daně a cla. Ta skupina pracuje. Průběžně jsem o tom informována. A připravuje legislativu. Ta legislativa není vůbec jednoduchá, protože my to nemůžeme osvobodit en bloc jenom ostatní plochu, protože bychom osvobodili i různé spekulanty. Víte, že tam padaly ty argumenty. Takže hledá ta pracovní skupina, kde jsou zástupci všech těchto resortů, hledá vlastně tu co nejlepší variantu. A věřte, že to není vůbec jednoduché. Takže pracujeme na tom intenzivně

Pokud budete chtít vědět jako úplně... Ale já vám stejně řeknu prostě, že si vyměňují varianty toho řešení a různě si ho připomínkují. V této je to fázi. A já jsem průběžně svým náměstkem o těch pracích informována. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji. Děkuji za odpověď. Dovolím si jenom velice jednoduchou doplňující otázku. Máte představu o nějakém časovém harmonogramu nebo o tom, kdy by tady ty legislativní práce mohly být hotovy? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni o doplňující odpověď.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Tak já bych samozřejmě ráda co nejrychleji, protože to tíží veřejnost. Dostávám dotazy, odpovídám je. Nicméně je to, i když je to gesce Ministerstva financí, tak je odvislá od spolupráce se dvěma resorty. Připravuji, když by se to podařilo zpracovat, ale nemohu se k tomu úplně zavázat, tak bych to zařadila prostě jako součást balíčku dvacet, ale myslím si, že spíš to možná půjde o něco později. Je to skutečně náročné. Je to náročné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím paní poslankyni Krutákovou, která bude interpelovat paní ministryni ve věci truck parku Lanžhot. (Ministryně ještě osobně jedná s panem poslancem Holomčíkem.) Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom počkám, až paní ministryně... (Ministryně se omlouvá.) V pořádku, domluvte to. Ale protože dotaz je směřován na vás, tak jsem chtěla jenom chvilku počkat.

Vážená paní ministryně, obracím se na vás ve věci zřízení truck parku u obce Lanžhot. V podstatě možná na první pohled to úplně nespadá do vaší gesce, nicméně se jedná o hraniční přechod z jihovýchodních zemí, kde se denně zastavuje až 300 kamionů, a jejich řidiči nemají prostor, kde by mohli zajít na toaletu, najíst se či se vyspat. Jediný truck park v okolí na D1 je za Brnem. Na této hranici se nacházejí budovy a areál, který je ve vlastnictví státu, konkrétně ve správě Ředitelství silnic a dálnic a Celní správy. Bohužel mám pocit, že stát se o tyto budovy nestará s péčí dobrého hospodáře, a vstup do naší republiky působí někdy jako vstup na divoký východ. Nejen že jsou zde zchátralé budovy, ale také jsou všude vzhledem k absenci toalet exkrementy, odpadky a podobně. Kamiony pak následně stojí naprosto všude, což je možné vidět i po cestě do Prahy, kdy veškerá odpočívadla a čerpací stanice jsou prakticky plná.

Můj dotaz tedy zní, zda neuvažujete společně s Ministerstvem dopravy o využití těchto chátrajících prostor ve vlastnictví státu právě k vybudování takového zařízení, jakým truck parky jsou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, v podstatě bych chtěla říct, že v rámci informací, které já mám, a ty jsou poměrně omezené, že nemohu skutečně mít detailnější informace, že v rámci jednání o připravovaném truck centru má v podstatě ředitel Celního úřadu pro Jihomoravský kraj k dispozici některé informace a podal mi krátkou zprávu. Zejména se jedná o informace o využívání pozemku v majetku Celní správy. Čili se vyjádřím k tomu, k čemu se vyjádřit jsem schopna.

Celní správa má v majetku zaprvé objekt tzv. bývalé fitoveteriny, to je asi tisíc metrů čtverečních, kde dnes probíhá celní řízení, zadruhé halu důkladné kontroly, což je zhruba tisíc metrů čtverečních, ta zůstane v majetku Celní správy i po zřízení truck centra, a bývalou celní školu, to je asi dva tisíce metrů čtverečních, zde byla podána žaloba na vrácení majetku od Lichtenštejnů. Objekt bývalé fitoveteriny má být převeden na ŘSD a Celní správa bude v novém konceptu v nedaleké upravené hale cestovního styku u dálnice, ta je dnes v majetku ŘSD. Celní prostory dnes na území ŘSD bezplatně asi sto metrů čtverečních hned u objektu bývalé fitoveteriny.

Dovolila bych si, protože je v této věci interpelován i pan ministr dopravy a my jsme domluveni, že on vlastně uvede ty věci, dále doplní, protože to je všechno, co já k tomu, paní poslankyně, mohu říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně nemá zájem o doplňující odpověď. Prosím pana poslance Ferjenčíka, který bude interpelovat paní ministryni ve věci daňové reformy z dílny ANO. (Ministryně ještě osobně jedná s paní poslankyní Krutákovou.) Poprosil bych paní poslankyni. (Obě se omlouvají.) Je mi to jasné, ale tak ať se vzájemně vnímáme. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuju za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážení poslanci, chtěl bych se zeptat paní ministryně na daňové plány hnutí ANO, protože vlastně hnutí ANO periodicky představuje nějaký balík změn daňového systému, ale bohužel jsme se ještě nikdy nedostali k žádnému skutečnému návrhu. Takže mě zajímají především tedy digitální daň, kterou my jsme iniciovali na podvýboru pro digitalizaci, a v jaké fázi to je, pak reforma zdanění práce, novináři tomu často říkají zrušení superhrubé mzdy, ale jedná se i o další otázky, třeba různé daňové výjimky a takové problémy, a dále paušální daň pro živnostníky. A pak samozřejmě klíčová věc z volebního programu hnutí ANO je zdanění lithia, kde pan premiér Babiš sliboval dva tisíce miliard korun pro naše lidi, což myslím, že by byla výrazná pomoc pro financování důchodového systému.

Tak mě zajímá, jakým způsobem hnutí ANO na těchto návrzích pracuje. Takže zajímá mě především, v jaké fázi legislativního procesu jsou ty návrhy nyní, kdy je můžeme očekávat ve Sněmovně a jakým způsobem se můžeme zapojit do připomínkování těch návrhů, případně zda máme počkat na to, až tedy budou předloženy do vlády, případně do Sněmovny. Děkuji za odpovědi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP