(16.20 hodin)

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, rád bych se vás zeptal, jak se s prorodinnou politikou vaší vlády pojí výrazné snížení financování rodinných center. Konkrétně vycházím ze situace Oblastní charity Pardubice, jejíž tři fungující a společností, rodinami využívaná rodinná centra nezískala od Ministerstva práce a sociálních věcí finanční prostředky na provoz v roce 2019. Podotýkám, že tato rodinná a vzdělávací centra, například konkrétně Holoubek v Holicích nebo DaR v Luži, byla doposud pravidelným a bezproblémovým příjemcem finanční podpory od vašeho ministerstva. V roce 2018 dále rostl počet jejich klientů i akcí, které centra uspořádala, a nabídka pro klienty se dále zkvalitňovala, a to včetně například vzdělávacích programů v rámci celoživotního vzdělávání.

Nepřidělení dotace pro rok 2019 znamená pro tato centra velké finanční problémy, neboť právě dotace od MPSV pomáhá centru zajistit odborné a kvalifikované pracovníky pro programy, které jsou již v programu od roku 2018. Situace bez příspěvku Ministerstva práce a sociálních věcí může být pro tato zařízení až likvidační.

Vzhledem ke zde uvedeným skutečnostem se vás dovoluji dotázat, zda nedošlo náhodou k pochybení při bodovém hodnocení podaných projektů a zda je případně možné ze strany vás jako ministryně učinit nápravné kroky, které by vedly k podpoře rodinných center i pro rok 2019. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych nejdříve uvedla, že jsem si problému vědoma.

V rámci koncepce rodinné politiky, která byla schválena vládou 18. září 2017, bylo schváleno několik zásadních opatření k podpoře rodinné problematiky. Za zásadní v této souvislosti a v rámci koncepce rodinné politiky k přímé podpoře rodinných center zmiňuji za prvé legislativní ukotvení služeb primární prevence a zajištění jejich systémového financování, za druhé navýšení dotací na prorodinné aktivity na dotační titul Rodina o dalších 50 milionů korun, to znamená o dalších 50 %. Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje od roku 2005 tento národní dotační titul Rodina. Cílem tohoto programu je podpora služeb pro rodinu, především pomocí preventivního a podpůrného charakteru. Tyto služby by měly poskytovat a posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při harmonizaci práce a rodiny. Cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku. Celková alokace uvedeného dotačního titulu již několik let po sobě činí 96,5 milionu korun českých.

Národní dotační titul je rozdělen do dvou dotačních oblastí. V první dotační oblasti Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství je hlavním cílem posílit rodičovské kompetence, zkvalitnit již ty zmiňované rodinné vztahy, poskytnout komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout nebo ocitají v ohrožení, a předcházet jeho případného prohlubování, které má pak za důsledek rozpad rodiny. V druhé dotační oblasti Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD je hlavním cílem podporovat přímou práci s ohroženými dětmi a rodinami. Aktivity jsou zaměřené zejména na rozvoj metod přímé práce s dětmi při řešení případů dětí a rodin, které jsou právě v agendě SPOD. V roce 2018 žádalo o podporu 275 organizací, celkově se jednalo o 342 projektů. Z toho bylo podpořeno 273 projektů. V letošním roce, to znamená na rok 2019, žádá o dotace celkem 276 organizací v rámci 343 projektů. To znamená, že lze vidět, že ten počet je stabilní víceméně. Podpořeno bude 249 projektů. MPSV také realizuje každoročně celonárodní soutěž, která je od roku 2018 spojená jako Obec přátelská rodině a seniorům. O tuto je také velmi vysoký zájem a jedná se o celkovou finanční alokaci 10 milionů korun.

Ráda bych v této souvislosti uvedla, že za poslední tři roky MPSV, protože sledujeme kvalitativní nárůst hodnoty těch jednotlivých projektů, tak pořádáme minimálně dva semináře pro žadatele. Poskytujeme všem žadatelům konzultace za účelem zlepšení kvality těch projektů, protože i když jednotlivé organizace předkládají ty projekty každoročně, to znamená, že se jedná o standardní záležitost, tak dochází řekněme ke kvalitativnímu nárůstu těch jednotlivých projektů. To znamená, když projekty uspěly jeden rok, tak vzhledem k tomu, že dochází k nárůstu kvality obecně, tak to neznamená, že pak ty projekty uspějí. Nicméně jak už jsem uvedla, tak jsem si velmi vědoma toho negativního dopadu, pokud projekt neuspěje, a snažíme se toto řešit právě v rámci těch zmiňovaných seminářů a konzultací a právě také chceme navyšovat ten dotační titul jako takový, protože se jedná o jedinou podporu státu, která vede k primární prevenci, to znamená k tomu, aby se předcházelo rozpadu rodin.

Co se týká toho ročníku na tento rok, tak já jsem zadala po nástupu do funkce pokyn, aby MPSV na rozdíl od roku minulého vyplatilo ty dotace do konce března, tak aby to bylo plně v souladu s metodikou Úřadu vlády k poskytování dotací pro nestátní neziskové organizace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Já, paní ministryně, určitě nezpochybňuji vaše slova. Nakonec jste byla, jestli se nepletu vedoucí odboru prorodinné politiky na MPSV také. (Ministryně Maláčová mimo mikrofon: Ředitelka.) Nebo ředitelka, omlouvám se. Nicméně ta otázka zněla nějak jinak. Charita, Oblastní charita Pardubice podala tři projekty. Ty projekty podává dlouhodobě, nikoliv poprvé. Standardně tam nedošlo ani k úbytku klientů, ani k úbytku obsahu toho projektu, to znamená, ty aktivity se nijak nezměnily. A já se ptám, jak je možné, že v předchozích letech tato centra byla podpořena a teď nebylo podpořeno ani jedno. Čili, a nezlobte se na mě, odpověď, že pořádáte semináře, jak se mají projekty psát, je určitě dobře, ale to není odpověď na tu otázku, kterou jsem položil. Mě by zajímalo, zda je možné ještě například zkontrolovat to, zda nedošlo k nějakému pochybení při hodnocení těch projektů, protože ta situace mně přijde opravdu nestandardní, anebo případně řešit tu podporu i nějakým dalším krokem vás jako Ministerstva práce a vás jako ministryně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím paní ministryni.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já si dovolím přeformulovat tu odpověď, protože se domnívám, že jsem vám odpověděla. V podstatě se jedná o to, že ta finanční alokace na národní dotační titul Rodina je nedostatečná. My musíme buď odmítnout, nebo významným způsobem pokrátit žádosti u dvou třetin projektů a vzhledem k tomu, že dochází k neustálému nárůstu kvality všech ostatních projektů, tak se může stát, že projekty, které uspěly v minulých letech a vůbec se nemění, tak se pak v tom - protože se ale zlepšují kvalitativně ostatní projekty, tak se může stát, že skončí pod tou bodovou hranicí. A proto říkáme to, že ty projekty uspěly v minulých letech, a protože konkurence nespí, tak doporučujeme chodit na ty semináře a využívat těch konzultací, které všem žadatelům nabízíme. Protože to je jediná cesta, jak uspět. Ale zároveň si uvědomuji, že ta situace, kdy odmítáme nebo významně krátíme dvě třetiny projektů, tak jediné systémové řešení je navýšení alokace.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Kaňkovský, opět s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou, a připraví se pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne. Kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, jak už je známo, tak kraje v tuto chvíli mají za sebou první kolo schvalování dotací na sociální služby pro letošní rok, anebo to v tuto chvíli probíhá. Je už v tuto chvíli jasné, že dotace, která je určena na sociální služby v tomto roce, bude nedostatečná. Máme avíza z řady krajů. Například Královéhradecký kraj uvádí v těch prvních propočtech, že mu bude scházet asi 71 milionů korun. Podobnou alokaci k dofinancování bude požadovat asi Pardubický kraj. V našem kraji to ještě nemáme vyčíslené, ale předpokládám, že to bude podobná částka.

Jako alarmující hodnotí tuto situaci i sami poskytovatelé sociálních služeb včetně asociace a musím říci, že se to týká jak těch velkých poskytovatelů, tak poskytovatelů menších. Podle mého názoru hrozí reálně, že dojde v průběhu roku k omezení poskytovatelů nebo poskytování některých typů sociálních služeb. Ten důvod je zřejmý, poskytovatelé sociálních služeb nejsou za současné alokace schopni ocenit pracovníky sociálních služeb takovým způsobem, aby je nepřetahovala jiná odvětví. A oba víme, že jsme společně prosazovali navýšení příspěvku na péči ve třetím a čtvrtém stupni, já jsem tomu velmi rád. Nicméně to bude znamenat velmi pravděpodobně, je to logické, další nárůst nebo navýšení poptávky po sociálních službách, hlavně toho terénního typu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP