(16.30 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Proto se vás chci zeptat, paní ministryně, jak vy vnímáte tuto situaci, protože ta avíza od poskytovatelů sociálních služeb, ale i od Asociace krajů, jistě máte, a zda chystáte nějaká urychlená řešení, protože by bylo velmi nezodpovědné, abychom nechali situaci dojít k tomu (upozornění na čas), že skutečně v průběhu roku dojde k omezení činnosti sociálních služeb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Než zrekapituluji situaci s financováním sociálních služeb v letošním roce, tak bych ráda podotkla, že se nám podařilo pro letošní rok vyjednat historicky nejvyšší rozpočet na sociální služby téměř ve výši 16 mld. korun. Jenom pro vaši představu, tak ještě před nástupem tzv. Sobotkovy vlády ten rozpočet činil necelých 6 mld., to znamená, na letošní rok máme o 10 mld. více než před pěti lety.

Jinak co se týká finančního rámce na tento a příští rok, tak MPSV požadovalo v rámci přípravy podkladů pro tvorbu zákona o státním rozpočtu na rok 2019 po Ministerstvu financí transfery pro kraje na celkovou sumu 16,5 mld. korun. V této částce bylo nad rámec směrného čísla zahrnuto: odhad dopadů navýšení platů zhruba o 10 %, a to od 1. ledna příštího roku pro pracovníky přímé péče, 800 mil. korun, které by měly pokrýt výpadek financování sociálních služeb, které byly dosud financovány z končících individuálních projektů krajů z Evropského sociálního fondu. Dále navýšení výdajů na sociální služby v důsledku schválení reformy psychiatrické péče o téměř 190 mil. korun v důsledku nutného navýšení úvazků pro sociální část Centra duševního zdraví a dále o navýšení úvazků pro sociální služby, podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení a domovy se zvláštním režimem.

Celkový požadavek však nebyl ze strany Ministerstva financí akceptován. Máme akceptovánu jenom dílčí část požadavků, a sice navýšení v důsledku růstu platů o 5 % místo těch 10 %. Od 1. ledna 2019 došlo k navýšení platových tarifů o 7 %, nikoli o 5 %. Objektivně vzato tady v tuto chvíli chybí prostředky na pokrytí nárůstu platů o 2 %, tedy částka bezmála 253 mil. korun. Nutno však upozornit, že výpadek prostředků v důsledku končících individuálních projektů v důsledku není tak vysoký, jak se předpokládalo při tvorbě podkladů pro státní rozpočet 2019. Dle našich informací se jedná o výpadek maximálně 200 mil. namísto těch uvažovaných 800. Velká část nyní chybějících prostředků jde na vrub zavedení rizikového příplatku. Dle kalkulace MPSV se jedná v tuto chvíli u toho rizikového příplatku o výpadek 400 mil., a to na dofinancování sociálních služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí si tedy uvědomuje, že zde je pro tento rok deficit bezmála 1 mld. korun, je však nutné podotknout, že financování sociálních služeb je vícezdrojové, a ačkoli Ministerstvo práce a sociálních věcí bude o tomto dofinancování jednat s Ministerstvem financí, svou roli v optimalizaci financování musí sehrát i rozpočty samospráv. Není myslitelné, aby veškeré dokrytí deficitu bylo požadováno po státním rozpočtu.

Jak už jsem zmiňovala, tak od roku 2014 do roku 2019 celková alokace státního rozpočtu na sociální služby narostla o 104 %. Kdybychom to měli brát od roku 2013, tak je to dokonce o 140 %. U ostatních zdrojů, především u municipálních rozpočtů, se o takovém nárůstu bohužel hovořit nedá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Poprosím pana poslance.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já děkuji paní ministryni za, myslím si, že reálné hodnocení. Jenom krátkou glosu. Já si samozřejmě vážím toho, že alokace na rok 2019 je historicky nejvyšší, ale také víme, že za těch pět let výrazně vzrostla poptávka a potřebnost sociálních služeb. To je prostě neoddiskutovatelné.

A potom jednu otázku, kterou jsem dával i našemu panu hejtmanovi, když jsme si vyčíslovali na krajském zastupitelstvu, kolik nám těch peněz bude scházet. Proč vládní poslanci nezvedli ruku pro pozměňovací návrh, který navyšoval alokaci pro sociální služby o 800 mil. korun? Vy hovoříte o 1 mld., která schází. V podstatě, kdyby byl ten pozměňovací návrh schválen, v tuto chvíli jsme tady nestáli nad tímto problémem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já s vámi souhlasím, že díky demografickému vývoji, to znamená trendu stárnutí populace, nároky na státní rozpočet a obecně na rozpočty veřejné budou stoupat. Nicméně jak jsem uvedla, my o tomto financování budeme jednat s Ministerstvem financí, ale znovu připomínám, že je zde potřeba to vidět souhrnně, to znamená, o možnostech vícezdrojového financování do oblasti sociálních služeb. To znamená nejenom státní rozpočet, ale i rozpočty krajů a obcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Vlastimil Válek s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha a připraví se pan poslanec Petr Beitl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Já mám poměrně jednoduchý a stručný dotaz. Fakultní nemocnice Brno provozuje jednu z největších, možná největší gynekologickou kliniku a gynekologické pracoviště, samostatnou nemocnici, na Obilném trhu a tato fakultní nemocnice, tato část této fakultní nemocnice je v naprosto havarijním stavu, neopravitelná. Dlouhodobě se plánuje přesun a výstavba nové porodnice v areálu Fakultní nemocnice Brno. Zdálo se v loňském roce, že snad by v letošním roce mohla být zahájena realizace, nicméně některé signály, které se objevily v poslední době, vypadají, že se tato realizace dále odsunuje. Chápu, že peněz není nikdy nadbytek, nicméně tato porodnice zajišťuje péči pro obrovské množství pacientek nejenom z Jihomoravského kraje, ale z širšího, daleko širšího regionu.

A proto můj dotaz směřuje v té první části k tomu, zda opravdu v letošním roce je nějaká šance, aby stavba této nemocnice nebo realizace této stavby byla zahájena. A já samozřejmě nabízím všechny svoje síly na podporu tohoto projektu.

Ta druhá část je, že došlo k havarijní situaci s lékárnou, kde pukla stěna, a statik odmítá dále povolit fungování této lékárny a bude zřejmě nutné tento projekt, který je havarijní, nějak realizovat. Projekt je tuším ve výši 150 mil. korun. A můj dotaz zní, jestli je vůbec nějaká šance na realizaci tohoto druhého projektu v letošním roce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, skutečně je pravdou, že tato investice, pokud se bavíme o té první, to je nová gynekologicko-porodnická klinika, se řeší poměrně dlouho. Je to skutečně největší gynekologicko-porodnická klinika v republice, šest tisíc porodů ročně, pokud sečteme ty dva objekty, takže pro nás je to priorita. Je to projekt, který je zařazen do programu strategických investic, a aktuálně probíhá příprava k registraci dané investice, protože samozřejmě je třeba ji registrovat, aby mohly být započaty další projektové práce a podobně.

Podmínkou té registraci je mimo jiné třicetiprocentní spoluúčast zdravotnického zařízení, tak je vlastně nastaven ten investiční program. Státní rozpočet se podílí ze 70 %, celkové investiční náklady, tak jak byly indikovány dle té studie z roku 2015, jsou 1 mld. 950 mil. Právě vzhledem k tomu, že Fakultní nemocnice Brno nebyla schopna zajistit vlastně spolufinancování akce z vlastních zdrojů, tak žádá využití dodavatelského úvěru, o čemž tedy jednáme s kolegy z Ministerstva financí, protože toto je podmíněno právě souhlasem Ministerstva financí, a ta jednání, doufám, že budou brzy uzavřena. Takže to byl vlastně ten důvod, proč se to odložilo. Já vlastně, když jsem byl v Brně v minulém roce, tak jsem říkal, že to skutečně pro nás je priorita, ale narazili jsme tady na ten problém spoluúčasti, kterou nemocnice sama nedokázala zajistit, takže teď řešíme tu otázku dodavatelského úvěru. To věřím, že zvládneme.

My jsme vyzvali dále Fakultní nemocnici Brno, aby aktualizovala náklady, protože znovu opakuji, že vlastně ta studie na 1 mld. 950 mil. byla vyhotovena v roce 2015. Všichni víme, že od té doby samozřejmě na stavebním trhu došlo k posunu, že dnes - vidíme to i na dalších investičních akcích - se prostě vysoutěžené ceny výrazně liší od těch původních předpokladů, a proto jsme vyzvali Fakultní nemocnici Brno, aby toto v rámci nějaké objemové aktualizované studie znovu vyhodnotila, jestli tedy tam dojde k nějakému navýšení, případně dojde třeba k nějaké redukci té investice, aby se dostala na tu částku 1 mld. 950 mil.***
Přihlásit/registrovat se do ISP