(16.40 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Stejně tak jsme požádali o aktualizaci termínu realizace a také ještě doplnění nějakého expertního posouzení, takže z našeho pohledu teď ten míček je právě na Fakultní nemocnici v Brně. Já mám jednání s kolegy, s panem ředitelem 13. března, kde to budeme taktéž řešit. Takže já věřím tomu, že se posuneme a že v tomto roce dojdeme v konsenzu i s kolegy z Ministerstva financí k tomu, že bude možné tu akci zaregistrovat, tak aby nemocnice mohla začít projektovat a řešit další práce.

Samozřejmě není to jenom jediná strategická investice. Máme tady investici do IKEMu, do Hradce Králové. Ale věřím tomu, že se nám to podaří. A i díky tomu, že Ministerstvo financí nám poskytlo vlastně v tomto roce prostředky na ty strategické investice, o 500 mil. navíc jsme dostali do státního rozpočtu, za což jsme samozřejmě rádi, tak jsme schopni tu akci registrovat. Takže teď je to skutečně o nějakém procesu. Pracujeme na tom my s kolegy a doufám, že se nám to podaří.

Pokud jde o tu lékárnu, to je trošku složitější případ, protože to je samozřejmě investice, která nebyla nikterak plánována. Tu nemáme v žádném aktuálním rozpočtu ani v tom střednědobém výhledu. Mám tu informaci od pana ředitele, že zkrátka je to havarijní stav. Sto padesát milionů není úplně malá částka. Řešíme to taktéž. Předpokládám, že v tomto roce to nebude možné, ale doufám, že v příštím roce se nám zkrátka podaří ty zdroje najít, případně budeme muset upozadit nějaké jiné investice. Peníze jsou samozřejmě na ty investice omezeny, ale chápu, že pokud je tam havarijní situace a hrozí, že by ta lékárna nemusela fungovat, a chápu to tak aspoň, nebyl jsem se tam podívat, že to je ústavní lékárna, kde jsou sklady, kde jsou všechny léčivé přípravky uskladněny i pro tu ústavní péči, tak s tím asi budeme muset něco udělat. Ale s těmi penězi jsme zkrátka nepočítali v tomto směru, protože je to nepředvídatelná akce. Ale budeme se snažit najít řešení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já mnohokrát děkuji za vstřícnou odpověď. Samozřejmě to budu sledovat. Nabízím, znovu opakuji, veškerou pomoc, která je v mých slabých silách. A rozumím tomu. Sto padesát milionů pro mě osobně je nepředstavitelná částka. A jelikož předpokládám, že paní ministryně financí by na mou interpelaci, která by byla č. 29, odpovídala stejně pozitivně, protože by se týkala téhož... (Obrací se k ministryni financí. Ta odpovídá mimo mikrofon.) No, já vím. Tak boje se toho, že by to bylo příliš věcné, tak se strašně moc omlouvám, byť by mně bylo milo s dámou povykládat, a tuto druhou interpelaci stahuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já přečtu omluvy. Paní poslankyně Lenka Kozlová se omlouvá dnes od 15 do 18 hodin z důvodu jednání, omluva pana ministra Jana Kněžínka dnes od 16.30 do konce jednání z pracovních důvodů, paní poslankyně Lucie Šafránková se omlouvá dnes od 17.00 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Ondřej Profant z dnešního odpoledního jednání z pracovních důvodů, paní poslankyně Miloslava Rutová dnes od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Richter z dnešního jednání v čase od 15.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Tomáš Kohoutek dnes mezi 15.40 a 18 hodin z pracovních důvodů. Tak.

S další interpelací vystoupí pan poslanec Petr Beitl na paní ministryni Janu Maláčovou. Připraví se pan poslanec Martin Kupka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, já bych chtěl dnes apelovat jménem provozovatelů pobytových a sociálních služeb na zvýšení úhradových limitů u pobytových sociálních služeb za ubytování a stravu.

Pobytová zařízení využívají zejména senioři a limity, jejichž valorizace by měla být vázána na příjem seniorů, resp. starobní důchody, nebyly na rozdíl od těchto důchodu valorizovány od roku 2014. Argumentace vašeho ministerstva, že navýšení limitů za stravovací a ubytovací služby by ekonomicky zatížila a ohrozila chudobou seniorské domácnosti, je zcela lichá a dokazuje nepochopení a nekompetentnost ze strany úředníků. Jedná se totiž o seniory, kteří již žijí v pobytových zařízeních a nejsou chudobou ohroženi díky zákonným regulacím. Každému klientovi takového zařízení totiž musí po úhradě služeb zůstat minimálně 15 % jeho příjmu. Maximální sazba stravného na den je aktuálně 170 korun a maximální sazba za ubytování je 210 korun. Jak už jsem řekl, pocházejí tyto sazby z roku 2014, a při rostoucích cenách mezd, energií, služeb, potravin a dalších komodit neodpovídají tyto částky realitě. Nepřímo tak dochází k diskriminaci seniorů, kteří žijí v domácnostech a nejsou žádnou regulací chráněni. Stále rostoucí tržní ceny totiž musí hradit ze svých valorizovaných důchodů. Seniorům v pobytových zařízeních díky valorizaci důchodů a stagnací úhrad zůstává z důchodu vyšší částka. Proti tomu musí ovšem poskytovatelé sociálních služeb hledat prostředky na úhradu rozdílů mezi úhradovým limitem a skutečností, a to pod stále větším tlakem ve svých již tak napnutých rozpočtech. (Upozornění na čas.)

Ptám se tedy, zda a kdy bude ministerstvo reagovat na opakující se oprávněné požadavky poskytovatelů a navýší úhradové limity u pobytových sociálních služeb za ubytování a stravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já bych poprosil o dodržování času k interpelacím. K položení otázky i k odpovědi. Takže poprosím paní ministryni. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, s požadavkem na navýšení úhradových limitů pro pobytové sociální služby se na Ministerstvo práce a sociálních věcí obracejí postupně téměř všichni aktéři v systému sociálních služeb. Stanovisko MPSV v této věci je nesouhlasné, jelikož ti, kterých by se takové navýšení úhrad dotklo, především tedy klienti sociálních služeb, nemají s ohledem na neexistující silnou zastřešující organizaci tak silné vyjednávací postavení. Stejně tak nelze paušálně říci, že všichni klienti pobytových služeb, kteří mají starobní důchod vyšší než 14 823 korun, nepotřebují žádnou ochranu svého příjmu.

MPSV v současné chvíli intenzivně vyjednává jak s Asociací poskytovatelů sociálních služeb, tak i s územně samosprávnými celky v této věci. Nicméně z dotazníkového šetření, které provedl věcný útvar ministerstva, vyplynulo, že podstatná část pobytových zařízení sociálních služeb v současné době neúčtuje uživatelům maximální úhrady právě s ohledem na jejich ekonomickou situaci. Pokud by v budoucnosti mělo dojít k nárůstu úhradových limitů, nesmí to vést ke zhoršení ekonomické situace klientů.

Jen mi dovolte podotknout ještě v této věci dvě poznámky. Ano, jedná se o dvacet až třicet korun, nicméně denně. Takže pokud to vynásobíme průměrným počtem dnů v měsíci, tak je to navýšení o téměř tisíc korun měsíčně, což je vzhledem k těm částkám, ve kterých se pohybují průměrné starobní důchody, poměrně razantní navýšení. Jak jsem uvedla, my o těchto věcech, o úhradové vyhlášce jednáme. V tuto chvíli probíhá vyčíslení a analýza dopadů.

A také bych chtěla podotknout, že tu situaci ohledně růstů a nákladů si velmi dobře uvědomuji. Já sama jsem navrhovala např. navýšení částek životního a existenčního minima o 11 %, s čímž jsem neuspěla. Například částka životního minima nebyla navýšena sedm let. Co se týká navýšení úhradové vyhlášky, tak tam nebylo navýšeno čtyři roky. Takže si tu problematiku velmi dobře uvědomuji. Jednáme o tom. Ale důležité bude, aby nedošlo ke zhoršení ekonomické situace klientů sociálních služeb.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ne. Takže se posuneme k další interpelaci a tou bude pan poslanec Martin Kupka s interpelací na paní ministryni Martu Novákovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP