(17.10 hodin)
(pokračuje Brabec)

Já se domnívám, a nechci k tomu nikoho nabádat, ale jsem si téměř jistý, že stejně i v tomto případě jako v některých jiných případech, které jsou kontroverzní, skončí ten záměr u soudu. A dá ho tam buď jedna, či druhá strana podle toho, jak to dopadne. Na tom se asi shodujeme. A tak je to i správné, protože skutečně asi jenom soud může rozhodnout, který posudek má pravdu. A je nepochybné, že si asi soud vyžádá další posudek, dalšího odborníka. O tom jsem hovořil.

Já to říkám spíš z toho důvodu, že je nepochybné, že pokud vzniknou po vydání stanoviska EIA další podklady, musejí být zohledněny v navazujících řízeních. Po vydání stanoviska EIA v roce 2015 bylo tedy v tomto záměru vedeno prozatím jenom jedno navazující řízení, a to řízení o stanovení dobývacího prostoru, a obvodní báňský úřad, který toto řízení vedl, vydal v lednu letošního roku rozhodnutí, kterým dobývací prostor stanovil. Báňský úřad měl k dispozici všechny informace, i od nás, včetně těch, které vznikly vlastně po vydaném stanovisku EIA, a měl dle své správní úvahy je v tomto řízení zohlednit. Tady chci říct, že zda ty studie a posudky byly zohledněny dostatečně, či nikoli, je v této chvíli dle mého názoru předčasné, protože účastníci řízení se proti rozhodnutí odvolali, jak určitě taky víte, a v odvolacím řízení budou jistě - podívám se, kolik mám času, ještě dvě minuty, to zvládneme - budou jistě všechny tyto otázky prověřovány.

Pokud se vrátím k usnesení Senátu, tak ze zákona o posuzování vlivu na životní prostředí má veřejnost právo uplatňovat v navazujícím řízení k záměru připomínky a správní orgán má povinnost tyto připomínky vypořádat. Dotčená veřejnost se může stát i účastníkem řízení a může uplatňovat k záměru námitky a následně i opravné prostředky, například to odvolání, o kterém už jsem hovořil.

Chci tedy říct, že určitá forma veřejné oponentury probíhá v každém navazujícím řízení a úlohou správního orgánu je potom zjištění stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Hlavní povolující rozhodnutí v tomto případě bude vydávat báňský úřad, a to je povolení hornické činnosti. Další dílčí povolení bude v kompetenci krajského úřadu. V navazujícím řízení tak musí být projednána i aktuální zjištění týkající se proveditelnosti záměru samozřejmě i z pohledu ochrany podzemních vod. V tuto chvíli nicméně záměr není povolen a nemůže být samozřejmě realizován. A ze strany Ministerstva životního prostředí budou i nadále veškeré kroky sledovány. Pokud bude k záměru vedeno řízení o povolení hornické činnosti, budou aktuální zjištění o proveditelnosti záměru znovu prověřována a bez souhlasu příslušného vodoprávního úřadu nebude moci být záměr povolen.

Jenom bych znovu zdůraznil, že jsme nabízeli příslušné vodárenské společnosti, aby ochránila to území rozšířením ochranného pásma, což by samozřejmě šlo řešit a v tu chvíli by nebylo o čem diskutovat. To bylo odmítnuto. Opakovaně jsme se ptali obce, proč prodávala příslušné pozemky, když tam nechce těžbu. Myslím, že všichni, nebo jestli se tam pohybujete, víte, že tam je celá řada nejasností. A já jsem i zvědav, pod jakým tlakem veřejnosti bude probíhat případně to řízení té druhé společnosti, která chce rozšiřovat těžbu. Podle mých informací, když zjistila, že by musela zpracovávat velkou EIA, tak teď uvažuje o nějakých další úpravách. (Upozornění na čas.)

Pardon. Tak když mi položíte ještě otázku, tak se k tomu vrátím. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím pana poslance.

 

Poslanec Radek Holomčík: Já budu rád, když to pan ministr dokončí. A jenom v rychlosti, asi se shodneme na tom, co jste říkal, že s velkou pravděpodobností věc skončí u soudu, už je pro to řada indicií. A beru vlastně ty věci, které jste říkal, z hlediska potenciálního ovlivňování řízení a vlastně jako ne úplné relevantnosti požadavků na to třeba dělat veřejnou oponenturu. Ale těch nejasností je tam celá řada: ty, co jste zmiňoval, ty, co zmiňuje i protistrana. Určitě si myslím, že by bylo minimálně výborné gesto vůči dotčené části veřejnosti, lidem, kterých se to týká, zda by mohla proběhnout nějaká veřejná, vy jste to sám říkal, veřejná diskuse někde u nás na Hodonínsku. Tak se chci zeptat, jestli pokud něco takového uděláme, jestli se připojíte. Můžeme pozvat i další lidi z dotčených institucí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Tak v tu chvíli se spíš nebavíme o veřejné oponentuře, ale jakési debatě. Je to určitě, a v této chvíli říkám já s principem předběžné opatrnosti, že samozřejmě debatě se nikdo nebrání, nicméně, a to určitě chápete, naše pozice je složitější jako účastníka toho řízení. A já bych byl velmi nerad, kdyby jakákoli vyjádření, v tomto případě pokud bych se toho třeba účastnil já jako politik, tak jakákoli vyjádření ministra by pak někdo mohl naopak řekněme zneužít, a já vím, že to slovo zní divně, ale zneužít právě potom v nějakém potenciálním soudním sporu nebo v nějakých navazujících řízeních. Musím říct, že právě proto, že to navazující řízení ještě neskončilo, nebo že tam jsou odvolání, tak je docela složité do toho vstupovat a k tomu se nějak vyjadřovat. Mám tu zkušenost, ono pak cokoli vypadá, že ovlivňujete ty orgány, které se tím v tomto případě zabývají, což je báňský úřad. A také by záleželo na tom, jací účastníci by tam byli, to znamená, jestli by tam byli všichni, ale potom se trošku bojím, že by se to možná zvrhlo na řekněme bitvu argumentů pro a proti, to znamená, že autorů všech těch posudků, kteří by si tam prostě dokazovali, že mají a nemají pravdu. Já si nejsem úplně jistý, jestli by to bylo ku prospěchu věci. Ale samozřejmě já i v té lokalitě, resp. v té části pobývám, jako někdy tam máme projekty i jiné.

Myslím si, že bychom se spíš ad hoc domluvili, jak něco podobného zorganizovat a přitom se nevlamovat do těch navazujících řízení. Jestli vám to takhle stačí. (Ano.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přečtu omluvy. Pan poslanec Ondřej Profant se omlouvá od 15 hodin do konce zasedání z pracovních důvodů, pan poslanec Aleš Juchelka dnes mezi 15. a 18. hodinou z důvodů pracovních, pan poslanec Milan Hnilička dnes mezi 16.45 a 18.00 z důvodů pracovních a pan poslanec Lubomír Volný dnes od 14.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.

Dalším v pořadí je pan poslanec Dominik Feri s interpelací na pana ministra Jana Hamáčka a připraví se paní poslankyně Veronika Vrecionová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Velmi za něj děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane nepřítomný ministře, obracím se na vás s interpelací, která vznikla na základě debat s mým kamarádem spolužákem z právnické fakulty a zastupitelem z jedné malé moravské obce. Vidím tady Standu Blahu, takže on ví, kde jsou Nedakonice, kousek od Hradiště. Řešili jsme kroniky obcí. Obce mají ze zákona č. 132/2006 Sb. povinnost vést kroniky. Vedou je v samostatné působnosti. Ale určitá část obcí ty kroniky nevede a porušuje tuto zákonnou povinnost. Někde to může být řekněme tím, že to zkrátka nepovažuje vedení dané obce za nutnost, někde to může být zkrátka cíleně.

A mě by v této věci zajímalo, jestli si Ministerstvo vnitra vede statistiku, kolik obcí ty obecní kroniky nevede, a případně, jaký je postup Ministerstva vnitra v této věci. Jak říkám, je to vedeno v samostatné působnosti, to znamená, to pole možností se velmi zužuje. Zákon vlastně nehovoří ani o žádné sankci. On má pouze šest paragrafů, dvě stránky. Kéž bychom takhle dělali všechny zákony. A byl to návrh poslanecký. To znamená, jaké kroky v tomto ministerstvo činí, jestli například urguje ty obce a zdali si vůbec vede nějakou statistiku.

A poprosím vás o odpověď jak písemnou, tak i do mé datové schránky v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny do 30 dnů. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přesně tak. V souladu s jednacím řádem vám bude odpovězeno na vaši interpelaci písemně.

Dalším v pořadí je paní poslankyně Veronika Vrecionová. (Jmenovaná vbíhá do sálu.) Stihla to přesně. S interpelací na pana ministra Miroslava Tomana. Připraví se pan poslanec Stanislav Blaha. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP