(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na tuto interpelaci bude v souladu s jednacím řádem odpovězeno písemně. Dalším v pořadí je pan poslanec Lukáš Bartoň s interpelací na pana ministra Roberta Plagu. Není přítomen. Takže dál. Dál pan poslanec Marián Jurečka. Není přítomen.

Pan poslanec Vít Kaňkovský, ten tady je, s interpelací na pana ministra Vojtěcha Adama. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Vážený pane ministře, obrátili se na mě s podnětem zástupci stomatologů z Kraje Vysočina, ale vím, že se problém týká i dalších krajů, a nejen stomatologů. S tím jak v řadě regionů vzrůstá počet zahraničních pracovníků ze zemí bývalého východního bloku, se objevují také častější případy onemocnění tuberkulózou. Jen připomenu, že v posledních dvou letech se tento problém týkal několika krajů. Je nasnadě, že zdravotníci v prvé linii, tedy zejména lékaři a zdravotní sestry primární péče, což jsou v prvé řadě praktičtí lékaři a stomatologové, jsou vystaveni zvýšenému riziku infekce tuberkulózou. Stejně tak i pracovníci urgentních příjmů, nemocnic či pracovníci zdravotní záchranné služby. Je tedy logické, že se tito zdravotníci ptají, jaká opatření chystá Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, aby se minimalizovalo ohrožení zdraví nejen zdravotníků, ale i dalších osob.

Současná metodika vstupních zdravotních prohlídek zahraničních pracovníků se jeví z tohoto pohledu jako velmi liberální a rozsah vstupního vyšetření je nejen dle mého názoru nedostatečný, a to nejen s ohledem na riziko nákazy tuberkulózou. Proto můj dotaz směřuje k tomu, jaká opatření Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra v tomto ohledu chystá.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vážený pane poslanče, k této vaší interpelaci mohu říci, že Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s Ministerstvem vnitra a příslušnými odbornými společnostmi vydalo dne 10. dubna 2017 ono metodické doporučení, o kterém jste asi hovořil, které se týká postupu poskytovatelů pracovnělékařských služeb a taktéž registrujících poskytovatelů v oboru všeobecné praktické lékařství při pracovnělékařských prohlídkách s dílčím zaměřením právě na onemocnění tuberkulózou. Ministerstvo doporučilo všem poskytovatelům pracovnělékařských služeb a poskytovatelům v oblasti všeobecného praktického lékařství, aby při vstupní lékařské prohlídce uchazečů o zaměstnání ze zemí s vyšším výskytem tuberkulózy, než je 40 případů na 100 000 obyvatel - seznam těchto zemí pravidelně aktualizujeme na základě WHO informací, a je dostupný na našich stránkách, z tohoto mohou poskytovatelé vycházet - postupovali v souladu s onou vyhláškou o pracovnělékařských službách a využili všechny možnosti indikovat potřebná odborná vyšetření. V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 písm. d) zmiňované vyhlášky lze základní vyšetření rozšířit o další odborná vyšetření, která jsou indikována posuzujícím lékařem a jsou nutná k vyloučení daného onemocnění.

Pokud jde o specifické onemocnění tuberkulózy, tak se metodickým doporučením dává na zvážení, aby poskytovatel zdravotních služeb uchazečů o zaměstnání ze zemí s vyšším výskytem tuberkulózy, než je 40 případů na 100 000 obyvatel, což jsou právě země, o kterých jsem hovořil, které jsou pravidelně aktualizovány na stránkách ministerstva, aby tedy byla provedena vyšetření, která směřují k zamezení vzniku a šíření tuberkulózy. Jde například o skiagram hrudníku, tuberkulinový test nebo IGRA test. Jsou tam jasná doporučení, která mohou poskytovatelé pracovnělékařských služeb aplikovat.

Pokud se metodický postup zdá nedostatečný, tak se určitě nebráníme jeho aktualizaci, ale musím říci, že byl vytvářen ve spolupráci s vnitrem, s odbornými společnostmi, takže v tomto směru jsme asi udělali maximum možného, ale určitě nějakým konkrétním podnětům na jeho zlepšení se nebráníme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Děkuji vám, pane ministře, za shrnutí. Podle mého názoru by asi stálo za to vyhodnotit účinnost tohoto metodického pokynu, protože jenom v loňském roce, pokud vím, minimálně ve dvou krajích se u zahraničních pracovníků objevil výskyt otevřené formy tuberkulózy, to znamená, že to nebezpečí tady skutečně je. Pokud tady máme metodický pokyn, bylo by dobře, aby orgány ochrany veřejného zdraví, podle mého názoru přímo odbor hlavního hygienika vyhodnotil, jakým způsobem to je v praxi naplňováno, a pokud dojdeme k tomu, že to v praxi nefunguje, tak jak bychom si představovali, tak pak si myslím, že je namístě uvažovat o nějaké revizi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Tuto interpelaci máme vyřízenou. Dalším v pořadí je pan poslanec Marian Jurečka s interpelací na pana ministra Dana Ťoka ve věci SŽDC, problém starých nádražních budov. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovoluji si se svou interpelací obrátit na nepřítomného pana ministra dopravy Ťoka. Zaznamenal jsem v praxi v regionech, že tam, kde probíhají modernizace tratí, koridorů apod., jsou v blízkosti těchto tratí, v blízkosti drážních těles už staré opuštěné drážní objekty, o které případně mají zájem i občanská sdružení, která by je chtěla dále nekomerčně využívat, ale potýkají se s tím, že není úplně příliš vstřícný přístup jednotlivých regionálních pracovišť SŽDC.

Já jsem vás chtěl, pane ministře, požádat, kdyby v této věci ten přístup mohl být vstřícnější, abychom mohli podporovat to, že by tyto památky, nebo tyto budovy nejsou památkami, nebo kulturními památkami, tak aby mohly ale zachovat a přispět k našemu tradičnímu rázu krajiny a mohly být v budoucnu třeba i smysluplně využívány pro pozitivní společenské záležitosti .

Zároveň bych tady tedy využil toho, že bych se chtěl také, pane ministře, doptat na jednu záležitost, která se týká také modernizace tratí a následně toho, když se trať vede jinou trasou v krajině a zůstává to staré opuštěné drážní těleso, tak od starostů mám připomínky na to, aby při těch projektech bylo plánováno také s tím, jakým způsobem revitalizovat tyto staré tratě, kde se nejenom snesou koleje a pražce a zůstává tady stále určitý dopad, zářez v krajině apod., aby i tyto části krajiny byly revitalizovány, aby se na to pamatovalo hned při tom prvním projektu, aby to nebylo potom převedeno na obce, obce, starejte se, a potom starostové nemají finanční prostředky a hledají komplikovaně, jakým způsobem tuto záležitost řešit. Prosím i na to odpovědět. Děkuji mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně na tuto interpelaci.

Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Kaňkovský s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou pěkné odpoledne, či spíše podvečer. Vážený pane ministře, v druhém pololetí minulého roku jste se opakovaně v médiích vyjádřil k platům zdravotních sester s tím, že od 1. ledna tohoto roku budou navýšeny o 7 % na tarifech a o 5 tisíc za příplatek na směnnost. Bohužel jak ukázaly prvé měsíce tohoto roku, tak naplnění v praxi není, a to z více důvodů. Jednak s tím evidentně nepočítala úhradová vyhláška, ta vyšla už koncem října, zatímco nařízení o platech vyšlo až v listopadu, ale celkově je potřeba říci, že už ten prvotní plán nemohl počítat s navýšením příplatku na směnnost u všech sester u lůžka, resp. ve směnném provozu o 5 tisíc korun.

Situace je teď taková, že zdravotnická zařízení nemají dostatek finančních prostředků na to, aby dala všem sestřičkám, které by na to měly mít nárok, příplatek ve výši 5 tisíc korun, nebo navýšila ho o 5 tisíc korun, a pokud se k tomu některé příspěvkové organizace nebo některé nemocnice ve formě příspěvkových organizací odvážily, tak už teď propočty jejich ekonomického výsledku pro tento rok hovoří o desetimilionových ztrátách. My jsme o tom hovořili i na úrovni našeho kraje, ale týká se to samozřejmě i krajů jiných.

Chci se vás zeptat, pane ministře, jak chcete tuto situaci řešit, protože hrozí to, že nemocnice se dostanou objektivně do ztrát v tomto roce, a zda jste ochoten něco s tím dělat ještě v průběhu tohoto roku. Děkuji za odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP