(9.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Takže stahujete svůj návrh. Dobře, to by mělo být vše, ostatně již není ani prostor pro další návrhy. Takže bychom se přesunuli k hlasování o návrzích. Budu číst jednotlivé návrhy v tom pořadí, v jakém dorazily, a budeme se s tím postupně vyrovnávat hlasováním. Takže jako první zazněl návrh paní poslankyně Balcerové na nový bod. Ten byl vetován dvěma kluby ČSSD a ANO.

 

Poté zazněl návrh pana předsedy Chvojky na zařazení pátého bodu, to znamená pojistné sociální zabezpečení, druhé čtení, dnes pevně na 12 hodin. Já myslím, že je srozumitelné, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Já vám děkuji. V hlasování číslo 284 je přihlášeno 169 poslanců a poslankyň, pro 109, proti 34. Návrh byl přijat.

 

S dalším návrhem vystoupil pan předseda volební komise Kolovratník, který navrhl zařadit na středu 27. 3. ve 12.30 volební body, a to druhé kolo bodů 117, 118, 119, 120 a 121 a dále tam zařadit nové body a to je GA ČR a TA ČR. Já bych se chtěl zeptat, jestli někdo namítá, abychom se s tím vyrovnali jedním hlasováním, i když je to zařazení nových bodů a přitom pevné zařazení. Nikdo nic nenamítá. V tom případě to bude jedním hlasováním.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 285 je přihlášeno 169 poslanců a poslankyň, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já vám děkuji.

 

Jako další vystoupil pan předseda Michálek s návrhem pevně zařadit bod 149 dnes jako první bod. Jedná se o informaci vlády o mýtném systému. Já to zjednodušuji. Myslím, že všem je zřejmé, co to je.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 286 je přihlášeno 169 poslanců a poslankyň, pro 20, proti 63. Návrh byl zamítnut.

 

Pan předseda Bartošek svůj návrh, aby to bylo zařazeno ve variabilní týden, stáhl, protože je to součástí jiného návrhu.

Dále pan předseda Michálek vystoupil s návrhem, aby byl zařazen nový bod, což jsou informace vlády o postoji ke změně klimatu, a to na středu odpoledne po pevně zařazených bodech. To jsme ještě nehlasovali. Pan předseda Michálek stahuje, takže pokud někdo není proti, tak tento návrh je stažen.

 

Dále pan poslanec Feri vystoupil s návrhem, aby bod číslo 4, což je majetkové vyrovnání s církvemi, vratka ze Senátu, byl zařazen na variabilní týden ve středu jako první bod. Já myslím, že je srozumitelné, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 287 je přihlášeno 169 poslanců a poslankyň, pro 15, proti 6. Návrh byl zamítnut.

 

Dále je zde návrh pana předsedy Faltýnka, a to aby ve středu 27. 3. byl jako první bod ráno informace vlády o postoji ke země klimatu. Ano. A poté odpoledne ve 14.30 bylo pořadí bodů jako první bod financování sociálních služeb a jako druhý bod doprojednání záležitosti mýta. To je ta část, kterou lze hlasovat nyní.

Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 288 je přihlášeno 169 poslanců a poslankyň, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já vám děkuji.

 

Tím jsme se vyrovnali se změnami pořadu a nyní přistoupíme k prvnímu zařazenému bodu, což je bod 87, kterým je

 

87.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se
plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019
v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
/sněmovní tisk 414-E/ - prvé čtení

Než budu pokračovat v tomto bodu, přečtu vám další omluvenky. Omlouvá se nám pan ministr školství Robert Plaga dnes na celý den z pracovních důvodů a omlouvá se nám pan poslanec Pustějovský od 11.30 z pracovních důvodů.

Vláda předložila návrh na vyslovení souhlasu Sněmovny podle § 109 jednacího řádu Poslanecké sněmovny bez zbytečného odkladu, tak aby umožnila jeho včasné projednání. Předložený návrh uvede ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý den dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámila s návrhem nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie.

Datum vystoupení Spojeného království z Evropské unie se blíží. Stále však není jasné, jakým způsobem proběhne. Na národní i evropské úrovni proto probíhají přípravy na všechny scénáře, a to pro nejrůznější oblasti vzájemných vztahů. V oblasti rozpočtu by vystoupení Spojeného království z Evropské unie bez dohody, tzv. tvrdý brexit, způsobilo, že by neexistovala právně závazná ujednání o rozpočtových vztazích mezi Spojeným královstvím a Unií a toto právní vakuum by vytvářeno nejistotu a problémy při implementaci rozpočtu Unie. Spojené království, které je čistým plátcem do rozpočtu EU, by dnem vystoupení přestalo do rozpočtu EU přispívat a naopak britští příjemci by přestali být způsobilí pobírat finanční příspěvky.

Evropská komise proto na konci ledna schválila a předložila členským státům a jejich národním parlamentům návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie. Návrh nařízení dočasně, to je do konce roku 2019, umožní, aby se Spojené království i po tvrdém brexitu mohlo podílet na financování rozpočtu EU a naopak z něj čerpat stejně, jako by bylo nadále členem EU.

Vláda přijala k návrhu nařízení rámcovou pozici, kterou schválila 12. února. Z pohledu České republiky je klíčové, aby Spojené království v maximální míře dostálo svým finančním závazkům z doby svého členství v EU, a proto vláda návrh Komise přivítala. Návrh Komise umožní, aby Spojené království do rozpočtu EU v roce 2019 dále přispívalo, a tím se minimalizovaly dopady brexitu na rozpočty ostatních členských států včetně České republiky. Evropská komise zvolila jako právní základ pro toto nařízení článek 352 Smlouvy o fungování Evropské unie, tzv. doložku flexibility. Ta vyžaduje, aby v souladu s kontrolou principu subsidiarity byly informovány obě komory Parlamentu České republiky. V souladu s jednacími řády Poslanecké sněmovny a Senátu je vláda povinna si předtím, než udělí souhlas v Radě, vyžádat souhlas obou komor Parlamentu České republiky. Proto nyní vláda předkládá návrh uvedeného nařízení Komise oběma komorám Parlamentu k vyslovení předchozího souhlasu tak, aby za Českou republiku mohla toto nařízení v Radě Evropy schválit. (V sále je silný hluk.)

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP