(16.50 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Vážené kolegyně, kolegové. Já už se nebudu opakovat. Původní pozměňovací návrh, který jsem přednesl v obecné rozpravě, týkající se možného jmenování do vyššího hodnostního označení in memoriam nebo pro bývalého příslušníka, jsem popsal a zdůvodnil. Stejně tak možnost, nebo respektive rozpoutání svázaných rukou pro vládu, aby mohla v rámci svého nařízení, kterým stanoví základní tarify příslušníků bezpečnostních sborů, lépe rozdělovat finanční prostředky, které jsou alokovány do kapitoly jednotlivých bezpečnostních sborů, ale tak, aby byl zachován princip zásluhovosti mezi jednotlivými tarify a samozřejmě i stupni. Tento materiál máte jako sněmovní dokument 2452 a plně se na něj odkazuji.

Zároveň mi, pane předsedající, dovolte, abych načetl ještě jeden pozměňovací návrh, který však není v systému, a proto bych vás požádal o větší pozornost... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám rozumím, také jsem chtěl požádat sněmovnu o klid. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím klid. Pokud potřebujete probírat něco jiného než současný zákon, prosím, učiňte tak v předsálí. Pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. V článku 3 se slova "dnem 1. července 2019" nahrazují slovy "dnem jeho vyhlášení".

Odůvodnění: Návrh zákona má podle vlády nabýt účinnosti dne 1. července 2019 a uvedené datum navazuje na nález Ústavního soudu PL.US2417, který s účinností k 30. červnu 2019 zrušuje ustanovení § 48, odst. 2 zákona 361/2003 Sb. V současné době se jeví jako již skoro nereálné a hrozí, že návrh zákona se nepodaří přijmout a publikovat ve Sbírce zákonů do konce června tohoto roku. Je třeba vzít v úvahu předpokládanou délku projednávání ve Sněmovně, dnešní druhé čtení, garanční výbor, třetí čtení, odeslání do Senátu a tak dále, podpis prezidenta a délku navázaných lhůt - Senát, prezident republiky. Z uvedeného důvodu navržené nabytí účinnosti stanovené pevně na den 1. července 2019 se jeví jako nevhodné a mohlo by být ohroženo. Proto se zde v pozměňovacím návrhu navrhuje, aby návrh tohoto zákona nabyl účinnosti nejbližším možným dnem, to je dnem vyhlášení zákona.

Takto ustanovené nabytí účinnosti se používá spíše výjimečně. Zde je použito proto, že se jedná o neodkladnou záležitost a nová právní úprava je poměrně stručná. Čím dříve nabude novelizace účinnosti, tím kratší bude trvání mezery v zákoně způsobené eventuálním opožděním reakce zákonodárce na nález Ústavního soudu. Současně se lze domnívat, že adresátům právní úpravy je nutnost urychleného přijetí nové právní úpravy známá, neměli by tedy být zaskočeni, nabude-li účinnost dnem jejího vyhlášení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Jako další je přihlášen do rozpravy poslanec Žáček. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo. Vypadá to, že sněmovna je trošku klidnější.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Já budu velmi stručný, už jsem se vypovídal dostatečně. Na základě toho svého zdůvodnění se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu kolegyně Jany Černochové, který je v systému uveden pod číslem 2616. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Odůvodnění již zaznělo. A nyní prosím poslance Koláříka, který je přihlášen. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo. Já bych tady rád načetl svůj pozměňovací návrh, který je pod dokumentem 2687. On je vcelku jednoduchý, jednořádkový. Do § 60 odst. 3 se doplňuje věta, která zní: "Přiměřená doba na jídlo a odpočinek se započítává do služby."

Tento můj pozměňovací návrh synchronizuje v podstatě zákoník práce a zákon o vojácích z povolání, kdy běžní zaměstnanci i vojáci tuto přiměřenou dobu mají započtenou do služby, kdežto u bezpečnostních sborů to tak není. Myslím si, že by to měli mít všichni stejně, takže to napravuje tuto nesrovnalost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan ministr do rozpravy. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Já bych se v podrobné rozpravě chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který do jisté míry avizoval poslanec Žáček. Má číslo 2677.

Chci se pouze ohradit proti tomu pojmu přílepek. To není přílepek. My jsme jako vláda navrhovali, aby tento materiál byl projednán podle § 90. V tom případě by žádné pozměňovací návrhy možné nebyly. Opozice uplatnila dle svého uvážení právo veta. V té chvíli ten zákon je otevřený a je možné uplatňovat pozměňovací návrhy. Můj návrh se týká zaprvé možnosti zavedení takzvaného stabilizačního příplatku a zadruhé se zabývá postavením bývalých příslušníků bezpečnostních sborů, to znamená, je to věc, která souvisí s tímto zákonem, a nejedná se o žádný přílepek. Podrobné odůvodnění je součástí toho tisku, nebo materiálu 2677. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška do rozpravy. Ptám se, jestli se do rozpravy ještě někdo hlásí z místa. Není tomu tak, tedy rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova pana ministra nebo pana zpravodaje. Nevypadá to, že by byl zájem o závěrečná slova. V tom případě bychom měli hlasovat o návrzích. Nicméně mám za to, že žádné návrhy na zkrácení lhůt či podobně nepadly. Tedy končím druhé čtení tohoto návrhu a posuneme se dál. Děkuji panu navrhovateli a děkuji panu zpravodaji.

 

Jako další bod je zde bod číslo

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
/sněmovní tisk 301/ - druhé čtení

Mám zde pověření ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, ale již to není třeba. Takže z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. To bylo pověření z důvodu toho jednání s vietnamskou delegací, ale už jsem přítomen, takže si materiál uvedu sám.

Dovolte, abych stručně připomněl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy. Ten jsem vám podrobně představil v průběhu prvního čtení, které proběhlo v lednu tohoto roku na 26. schůzi Sněmovny.

Hlavním důvodem předložení tohoto návrhu je potřeba adaptace některých předpisů v působnosti Ministerstva vnitra na nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii. Tento přímo použitelný předpis Evropské unie umožňuje nahradit požadavek na úřední překlad některých dokumentů, jako jsou například matriční doklady, vícejazyčným standardním formulářem vydaným příslušným úřadem spolu s vlastním dokladem. V návaznosti na to je zapotřebí v českém právu zavést odpovídající kompetence úřadů tyto formuláře vydávat. Tato změna přináší českým občanům zjednodušení administrativy v případě, že předkládají českým úřadům dokumenty v cizím jazyce, stejně jako když předkládají v zahraničí dokumenty české.

Dále jsou v návrhu zahrnuty změny reagující na poznatky z praxe, zejména ve vztahu k provádění ověřování kopií a ověřování podpisů, ve vztahu ke správě základních registrů či změny týkající se možnosti zavedení zřizovat a spravovat datové schránky výlučně elektronicky, například s využitím elektronického občanského průkazu, tedy bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu.

Návrh zákona projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jakožto garanční, který ve svém usnesení uplatnil pozměňovací návrhy. Ty mají legislativně technický charakter, přičemž navrhováno je mimo jiné posunutí termínu nabytí účinnosti zákona v návaznosti na dosavadní průběh legislativního procesu. S těmito návrhy za Ministerstvo vnitra souhlasím a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A chtěl bych požádat sněmovnu o větší klid. Je tu poměrně šum, případně ty diskusní skupinky v pravé části sálu rozpustit.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 301/1 a 301/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Milan Pour a informoval nás o projednání návrhu na výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Pour: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem garančního výboru k předloženému vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákony na úseku vnitřní správy.

Návrh zákona byl projednán v garančním výboru, tedy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, dne 7. února 2019, kdy projednávání přerušil, a následně dne 22. února 2019, kdy doporučil Sněmovně schválit ve znění pozměňovacích návrhů. Toto usnesení vám bylo doručeno, jak už bylo řečeno, jako sněmovní tisk číslo 301/2 dne 22. února 2019.

Pozměňovací návrh pod bodem 1 odstraňuje drobnou legislativně technickou nesrovnalost, respektive textovou nesrovnalost návrhu zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy.

K návrhu pod bodem 2 uvádím, že se jedná o úpravy nabytí účinnosti, kdy se oproti původně navrhovanému datu nabytí účinnosti 16. února 2019 navrhuje využití standardní délky legisvakance, tedy nabytí účinnosti zákona patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Děkuji vám za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP