(9.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

A je velká škoda, že Lakšmí Mittal to prodává v balíku. Kdyby prodával ArcelorMittal sám, tak bychom se určitě ucházeli o tu firmu a Prisco by klidně se mohlo ucházet, protože vždycky jako bývalý podnikatel jsem řekl, je potřeba dělat vertikály. A kdo má surovinu, to hnědé uhlí, tak může dělat ty vertikály. A kdysi dávno to ti zlí komunisté tak udělali, že celý ten komplex fungoval. A je velká škoda, že nekoupil ArcelorMittal tehdy Třinecké železárny, bylo by to zůstalo v českých rukou. A jak se začal vlastně privatizovat ArcelorMittal, tak já jsem mluvil s těmi firmami a v celém regionu fungují Třinecké železárny. A jsou v českých rukou a fungují skvěle. Takže záložní plán máme a určitě, pokud budeme mít z toho špatný pocit, tak klidně můžeme tomu novému majiteli říct "tak hele, tak nám to prodej" a to Prisco si to koupí a začne tam znovu nějaká vertikální integrace.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, pane premiére, vládo, milé kolegyně, kolegové, já si dovolím jenom s faktickou tady vystoupit, protože když tady pan premiér Babiš mluví o tom, že on, já, já jsem vyřešil, já jsem koupil, tak kdyby to tak platilo, tak je dneska společnost OKD asi ve skupině a holdingu Agrofert. Což myslím si, že není. A pokud si, pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího, vzpomínáte, tehdy jste o tom nerozhodl vy. Rozhodla o tom celá vláda. Vláda a byl to vládní materiál společný Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí, který tehdy říkal, že ano, takovýto postup za Českou republiku vláda a následným usnesením vám byl dán úkol, abyste to udělal. Jenom prosím pro faktickou a pro ty, kteří to sledují, aby bylo jasné, jak to proběhlo. Kdybyste to kupoval vy, bylo by to za vaše a bylo by to v Agrofertu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu.

Já s dovolením přečtu několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Ondřej Polanský z dnešního jednání od 10 do 13 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Pavel Bělobrádek od 11.30 do 14 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se pan ministr Robert Plaga z dnešního jednání z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Iva Kalátová dnes mezi 15. a 19. hodinou z pracovních důvodů. Ještě je zde omluva pana poslance Marka Nováka od 9.30 do 14 hodin z pracovních důvodů.

Tak, ptám se ještě jednou, zda někdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Jestliže tomu tak není, končím všeobecnou rozpravu. Je zájem o závěrečné slovo ze strany navrhovatele? Je. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, jak již jsem v úvodu avizoval, není připraven žádný návrh usnesení. Tento bod je zařazen hlavně z toho titulu, aby tady ta slova, která tady zazněla, správně zazněla na této půdě, protože momentálně jsme ve stavu, kdy nemáme ministra průmyslu a obchodu, který by to měl jasně úkolem. Ta situace nesnese odkladu. Evropská komise rozhodla, jak rozhodla. Jsem velice rád, že pan premiér si to vzal za své, a pevně věřím, že bude to jeden z nejčastěji diskutovaných úkolů na Ministerstvu průmyslu a obchodu - situace v průmyslu a hlavně v ArcelorMittal Ostrava. Pane premiére, budu velice rád, když po analýze zprávy Evropské komise sdělíte ctěné Sněmovně výstupy české vlády k pokračování v této kauze.

Děkuji moc za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím a vzhledem k tomu, že v podrobné rozpravě nebylo načteno žádné usnesení, nemáme tedy o čem hlasovat. Já tady konstatuji, že jsme tento bod řádně projednali, a jeho projednání končím. Děkuji.

 

Otevírám bod číslo

 

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších zákonů
/sněmovní tisk 420/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh přednese paní ministryně Schillerová a já ji poprosím, aby se ujala slova. A poprosím o klid v sále. Děkuji.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dobrý den. Dovolte, abych vám představila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Současný právní stav nepodporuje plně rozvoj konkurence na trhu elektronických komunikací, zejména na trhu mobilních operátorů, který ze své podstaty naplňuje oligopolní znaky. Zákazníci mobilních operátorů jsou vázáni 24měsíčními úvazky, které snižují jejich možnost migrovat mezi operátory. Současně uplatňovaná výše smluvní pokuty za předčasné ukončení smluvního vztahu odrazuje účastníky od přechodu mezi operátory v době trvání úvazku a operátory odrazuje od podávání aktivních konkurenčních nabídek. Proto, zejména proto vláda předkládá tuto novelu zákona o elektronických komunikacích, která přichází s cílem podpořit konkurenci na trhu elektronických komunikací a podpořit tak hospodářskou soutěž ku prospěchu spotřebitelů. K tomu by mělo přispět zásadní omezení možnosti požadovat úhradu v případě ukončování smluv na dobu určitou a legislativní podpora takzvaného one-stop-shopu v případě přenesení čísla, tak aby účastník, který si chce změnit operátora, nebyl odrazován složitostí administrativního postupu, tedy veškerou administrativu by za něj zajistil operátor, ke kterému přechází. Současně se navrhuje zkrácení lhůty pro zahájení smlouvy v případě přenesení čísla, a to na dva dny.

Návrh byl již projednán na dvou podvýborech, ze kterých vyplývá, že bude k návrhu zákona vedena další diskuse a debata na půdě Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Jiránek.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Děkuji paní ministryni za představení návrhu k novele zákona o elektronických komunikacích. Hlavní principy návrhu představila, proto budu ve zpravodajské zprávě stručný a poté se ihned přihlásím do rozpravy, kde věc rozeberu obšírněji a vypořádám se i s druhým návrhem na stejné téma, což je sněmovní tisk 417, bod 28.

Nejprve jako zpravodaj musím konstatovat, že zákon vznikl na vládě v mimořádně rychlém tempu několika dní bez standardního připomínkového řízení. To jistě není běžný postup. Na druhou stranu to vnímám jako snahu o rychlé řešení akutního problému, což vzhledem k blížící se aukci kmitočtů určitě je.

Nyní tedy k jednotlivým bodům. Jde o složitý materiál, budu věcný a stručný.

Zlevnění pokuty v prvních třech měsících na pět procent a následně nula procent, tedy bez pokuty. Nyní je stav takový, že koncový zákazník platí pokutu dvacet procent ze součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. To jsou často za jedno číslo i tisícikorunové částky. Firmy to mají přísnější, ty platí dokonce celých sto procent. Na podvýboru pro ICT jsme se s experty bavili i o tom, že by nakonec možná bylo jednodušší zrušit tu pokutu úplně i v prvních třech měsících, jak to nyní představuje vládní návrh, protože i z diskuse s operátory vyšlo, že tuto sníženou pokutu velmi pravděpodobně v nové úpravě nejspíš ani nebudou používat. Ale to je otázka do diskuse.

Druhý bod, jak představila paní ministryně takzvaný one-stop-shop, tedy aby mohl zákazník přejít mezi operátory pouze na jednom místě. Nyní musí na místa dvě. Musí jít ke stávajícímu operátorovi, kde si řekne o takzvané ČVOP, což je číslo pro přenesení, které sdělí následně operátorovi novému. Zde však často dochází k různým formám marketingu, přemlouvání, aby zákazník zůstal, či nabízení lepších nabídek. Pro část lidí je tento tlak natolik nepříjemný, že raději zůstávají u stávajícího operátora a o dané ČVOP si ani požádat nejdou. Pokud projde návrh, přechod mezi operátory bude řešen návštěvou pouze nového operátora. Je tam jedna drobnost, protože v tomto případě hrozí trošičku bezpečnostní rizika s identifikací nového zákazníka, kdy může docházet k pokusům o ukradení čísla. To se určitě bude řešit tak, aby tento přenos byl bezpečný. Řešíme to s kolegou Nacherem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP