(14.50 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, mnozí z vás jistě znáte a máte stejnou zkušenost jako já se stížnostmi na vysoké a stále rostoucí zatížení legislativními požadavky, které se projevují kromě jiného i růstem nákladů. A když se teď věnujeme zákonu, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, zejména proto, že je třeba přizpůsobit současný právní stav novému nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, chtěla bych připomenout, že v konzultačním materiálu Ministerstva financí k nařízení o prospektu a k dalším souvisejícím otázkám je kromě jiného uvedeno:

Světová banka ve své zprávě však upozorňuje, že předpisy Evropské unie jsou velmi preskriptivní a zatěžující, a proto přináší velké náklady. Dle názoru Světové banky by tyto náklady neměly být ještě navyšovány národní úpravou, která jde nad rámec minimálního standardu vyžadovaného právem Evropské unie, protože jakékoliv další národní požadavky mohou snížit konkurenceschopnost českých subjektů na kapitálovém trhu a představovat závažné překážky pro jeho rozvoj. (V sále je hluk.)

Překvapilo mě proto, když jsem se v nyní projednávaném sněmovním tisku 398 v odůvodnění k novelizačnímu bodu 13 dočetla: "Navrhuje se úprava, která jde nad rámec povinné transpozice MiFID II." Tak jsem se na to podívala trochu zblízka a zjistila jsem, že novelizace § 17 zákona o podnikání na kapitálovém trhu byla Ministerstvem financí do meziresortního připomínkového řízení navržena v jiném znění, než máme nyní ve sněmovním tisku. Původní textace byla revidována do současné podoby na žádost České národní banky.

K tomu finanční komise Legislativní rady vlády...

Já se omlouvám, pane místopředsedo, ale je tu dost hlučno.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Já vás poprosím o klid, abyste nerušili paní poslankyni ve vyjádření. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. K tomu finanční komise Legislativní rady vlády ve svém vyjádření kromě jiného konstatovala, že jinak by bylo žádoucí posoudit ještě jednou úpravu § 17, jak byla Ministerstvem financí předložena do meziresortního připomínkového řízení. Tento návrh je sice podrobnější, ale zřejmě lépe odpovídá potřebám praxe.

Paragraf 17 se týká nahrávání telefonických hovorů a navržená novelizace rozšiřuje povinnosti nahrávat telefonické hovory nad rámec MiFID II a je vážným zásahem do soukromí zákazníků, obchodníků s cennými papíry a zvýšila by náklady, aniž je pro to nějaký závažný důvod. To dokládá sama Česká národní banka ve své zprávě o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017, ve které uvádí, že průměrný počet podání veřejnosti v oblasti odborné péče u úvěrových institucí přijatých ČNB za posledních pět let je 541, z toho však počet podání na banky jako obchodníky s cennými papíry je v průměru jen 26, to je necelých 5 % z celkového počtu podání. Pokud jde o nebankovní obchodníky s cennými papíry, kromě zahraničních, u kterých ČNB nemá kompetenci vést šetření, tak výše uvedená zpráva za rok 2017 uvádí 48 podání. V obou případech se tedy jedná o nižší desítky podání za rok, přičemž ne u všech oblastí je nahrávání relevantním nástrojem k jejich eliminaci.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že by stálo za úvahu, zda by tato nepřiměřená regulace neměla být zmírněna, popřípadě odstraněna. Těším se na diskusi ve výborech, a pokud bude vůle, tak předložím pozměňovací návrh, popřípadě podpořím návrh kohokoliv z vás, který bude sledovat stejný cíl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se ještě rozhlédnu, zdali ještě někdo další má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže já obecnou rozpravu končím. Táži se na zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Máte zájem. Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom velice krátce zareaguji na paní poslankyni Kovářovou. Ano, my jsme to velmi debatovali v rámci připomínkového řízení. Já jsem se sešla se zástupci jak České národní banky, tak příslušné asociace. Vyslechla jsem argumenty obou stran a nakonec jsem rozhodla tu úpravu nechat v legislativním procesu tak, jak je v současném znění. Velmi jsem vážila na miskách vah argumenty, které říkáte vy, a argumenty, kterými jsou ochrana spotřebitelů, a vůbec, jak to technicky zabezpečit. Protože co je důležité? Ochránit klienta. A dopředu se neví, jaká část hovoru se bude týkat nějakého problému, neví se, o čem ten hovor přesně bude. Proto jsem se nakonec rozhodla a nechala jsem v legislativním procesu prostě nahrávání kompletní, protože jsem si neuměla představit, jak jinak by to bylo možné zabezpečit, abychom ochránili klienta a přitom vlastně zabezpečili to, že bude nahráno to, co je třeba. Byl to takový pragmatický závěr, že jsem vlastně nevěděla, jak to jinak udělat. Když jsem vyslechla obě strany, osobně jsem se toho účastnila, tak ty argumenty to převážily. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní pan zpravodaj, pan poslanec Řehounek - máte zájem o závěrečné slovo? Máte. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Děkuji, pane předsedající. Předtím než doporučím postoupení do druhého čtení a projednání ve výborech, tak bych chtěl podpořit to, co tady říkala paní ministryně. Mám více než desetileté zkušenosti z této oblasti a opravdu možná i v tom, co tady probíhalo před polední pauzou, kde jsme nějakým způsobem řešili, jak ochránit spotřebitele na realitním trhu, tak i já tady jednoznačně jsem pro, aby opravdu ochrana spotřebitele tady byla na prvním místě. Nevěřím, že by všechny instituce, které na finančním trhu působí, neunesly náklady spojené se záznamem hovorů. Takže to v uvozovkách po obsahové stránce.

A nyní formální stránka. Rád bych podpořil jako zpravodaj postoupení tohoto sněmovního tisku k dalšímu projednání ve výborech.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl zpravodaj poslanec Jan Řehounek. Nemám tady žádný návrh, o kterém bychom hlasovali, co se týče vrácení či zamítnutí, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Já se táži do pléna, zdali má někdo z vás návrh na přikázání jinému výboru jako garančnímu. Žádný návrh nevidím. Já zagonguji, abychom svolali poslance do jednacího sálu. Je tu žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování. Já ještě jednou zopakuji: budeme hlasovat o návrhu organizačního výboru, který navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 111, přihlášeno 133 poslanců, pro 132, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP