(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji také za přesné dodržení času. A nyní se rozhlédnu po sále, zdali má někdo ještě další zájem vystoupit v obecné rozpravě, ale nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Ptám se na zájem o závěrečná slova. Takže pan senátor Czernin - nemáte zájem, zpravodaj poslanec Zdeněk Ondráček - nemáte zájem.

Já tím pádem tady zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že případné pozměňovací i jiné návrhy přenesené v podrobné rozpravě musí být zde odůvodněny. Nicméně žádného zájemce tady nevidím, takže se rozhlédnu... a končím tedy podrobnou rozpravu. Táži se znova na závěrečná slova. Pan senátor, pan zpravodaj - nemáte zájem.

Přistoupíme tedy k hlasování o jednom návrhu, který tady mám. Je to návrh na zkrácení lhůty. Já tedy zagonguji. Dáme prostor, aby se poslanci dostavili do sálu. Mám tady žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlašuji a přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Takže já zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Je to návrh pana poslance Bartoška.

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení na sedm dnů? Kdo je proti?

Hlasování číslo 110, přihlášeno 117 poslanců, pro 41, proti 3. Návrh na zkrácení lhůty byl zamítnut.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu. Přečtu omluvu. Pan poslanec Lukáš Kolářík se omlouvá z dnešního jednání od 15.00 do 16.30 z pracovních důvodů.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu tisku. Je jím

 

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
/sněmovní tisk 398/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně financí Alena Schillerová... (Ministryně hovoří krátce s předsedajícím mimo mikrofon.) Ano. Ale jenom bych chtěl dodat, že bod byl přerušen. Bod byl přerušen po úvodním slově ministryně financí. Takže paní ministryně financí už uvedla, protože po vašem vystoupení byl bod přerušen, a prosím tedy, aby se slova kontinuálně ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jan Řehounek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, paní ministryně, vzhledem k tomu, že právě zpráva paní ministryně byla čtena už těsně před koncem, tak bych s dovolením byl možná trošku obšírnější, abych přečetl opravdu, čeho se tento návrh zákona týká. Je to tisk 398, jehož primární cílení je na úpravu novely spočívající v adaptaci na nařízení o prospektu Evropského parlamentu a Rady EU z roku 2017, pod č. 1129, které ruší dosavadní evropskou směrnici, která je transponována do zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a nahrazuje ji.

Bylo využito toho, že vlastně dochází k této úpravě, a po dohodě, tak jak tady už avizovala paní ministryně, s Českou národní bankou, s asociacemi, které vlastně sdružují subjekty podnikající na finančním trhu, dochází ke změnám v některých dalších zákonech. A já bych je tady s dovolením v krátkosti uvedl.

Takže primárně tedy jde o novelu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, kde tedy kromě nařízení o prospektu, jak jsem již tady uvedl, tou další změnou je změna ve vztahu k nahrávání telefonních hovorů, kdy vlastně navržená úprava ukládá povinnost nahrávat obchodníkovi s cennými papíry všechny hovory a nejen ty vybrané.

Další věc. Dochází k transpozici směrnice o garančních schématech, kdy obchodník s cennými papíry bude nově povinen informovat zákazníka o systému odškodnění zákazníků, kterého je účasten, a o rozsahu a výši krytí majetku zákazníka.

Dalším zákonem, kterého se tato novela týká, je zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Novela upřesňuje, že Česká národní banka má pravomoc vyžadovat informace potřebné pro výkon dohledu nad kapitálovým trhem od každého, tedy i od poskytovatelů veřejně dostupné telefonní služby.

Dalším zákonem, kterého se tento sněmovní tisk týká, je zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Je to z důvodu neexistence databáze listinných korporátních dluhopisů bez prospektu. Aktuálně se vlastně v té databázi objevují pouze dluhopisy zaknihované. To znamená, bude nově přidělována vlastně ISIN všem emisím mezinárodních dluhopisů. A zároveň další změnou je uložení povinnosti emitentovi informovat investory v emisních podmínkách o tom, že Česká národní banka neposuzuje prospekt z hlediska obsahu, ale pouze kontroluje po formální stránce úplnost údajů, které jsou vyžadovány.

Dále jde o novelu zákona č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, tzv. insolvenční zákon. To tady zmiňovala paní ministryně. V současné době při faktickém úpadku jednoho z podfondů může být způsoben úpadek celé akciové společnosti, která je emitentem, resp. správcem těchto podfondů. Pro účely insolvenčního řízení se proto navrhuje výslovné přiznání procesní subjektivity všem podílovým fondům a podfondům ze zákona. To znamená, ty tak budou propříště samy subjektem insolvenčního řízení a výše uvedené negativní důsledky na investiční společnost nedopadnou.

Potom je to novela zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, kde dochází k modernizaci úpravy promotéra, což je vlastně otec základní myšlenky investiční strategie. Ex ante kontrola depozitářem, tolerance nevýznamných chyb v oceňování a outsourcing pro fondy kvalifikovaných investorů, shromáždění podílníků a adaptace zákona na některá evropská nařízení, která začala platit od působnosti a účinnosti toho stávajícího zákona.

Dalším zákonem je zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, kde cílem novely je oddělit investiční zprostředkování a zprostředkování doplňkového penzijního spoření. To znamená, v současné době je na zprostředkovatele v obou těchto částech trhu nahlíženo společně. Nyní dojde k tomu faktickému oddělení od klasického investičního zprostředkování a zároveň na druhé straně to zprostředkování doplňkového penzijního spoření.

A potom jsou tady tři novely zákonů, které se týkají těch původních šesti. Je tam novela zákona 634/2004 o správních poplatcích, kde je to nezbytná úprava s ohledem na tu harmonizaci. To, co jsem říkal předtím, to oddělení tedy toho doplňkového penzijního spoření od investičního zprostředkování. Zároveň se to týká novely zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. A poslední zákon, který je dotčen, je distribuce pojištění a zajištění.

Já jsem se to snažil takto shrnout. To znamená, je to tisk, který vypadá zdánlivě velmi složitě. Na druhou stranu jsou tam opravdu dvě, maximálně tři zásadní věci, které tady jenom chci vypíchnout. To znamená, je to opravdu adaptace na to nařízení o prospektu v těch dluhopisech. A potom takovou druhou velkou oblastí je právě to oddělení doplňkového penzijního spoření. Tolik na úvod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ano, paní poslankyně Kovářová se hlásí. Jste jediná, takže prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP