(Jednání pokračovalo v 16.22 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 16.22 hodin, tedy doba pro poradu klubu ČSSD uplynula. Než pozvu jejich zástupce k pultíku, mám pro vás omluvenku. Pan poslanec Klaus se nám omlouvá mezi 16.30 a 19.00 z pracovních důvodů kvůli výročí arménské genocidy. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Po poradě klubu si dovoluji sdělit stanovisko ČSSD. My podpoříme návrh paní kolegyně Richterové na prodloužení lhůty pro projednání o dvacet dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za sdělení stanoviska. Ještě zde mám jednu omluvenku a je to od paní poslankyně Langšádlové mezi 16.30 a 19.00 z pracovních důvodů. Pokud vím, tak jsme ukončili obecnou rozpravu. Takže bych se chtěl zeptat paní navrhovatelky, jestli má zájem o závěrečné slovo. (Ano.) Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo. Já to zkusím vzít tedy postupně tak, jak to bylo. Nejprve je potřeba ale samozřejmě upozornit na to, že současné znění zákona o fondu rozvoje bydlení už dnes umožňuje podporu nejen bydlení, ale komplexně regionálního rozvoje. My jsme šli ale do toho, že jsme v § 3 velmi detailně rozebrali aktivity, které bude potenciálně možno podporovat, abychom se neschovávali jenom pod hlavičku regionální rozvoj. Nicméně když se podíváte na § 3, tak vidíte, že většina všech těch bodů se týká právě bydlení, neboť Ministerstvo pro místní rozvoj je koncepčně zodpovědné za bytovou politiku. A právě tu koncepci si chceme naplňovat i prostřednictvím dotačně-úvěrových nástrojů přes státní fond.

Naším cílem je - a velmi dobře to tady řekl pan poslanec Juránek - naším cílem je skutečně zefektivnit tu podporu. Protože když na jedné straně bude možná i masivní bytová výstavba, tak samozřejmě je to fond pro obce a města hlavně. Samozřejmě i potenciálně kraje, pokud by se řešila technická infrastruktura. Ale pokud stavíte významnou bytovou výstavbu, tak vzápětí přijdou požadavky obcí na školky, na hřiště, na volnočasové aktivity a tak dále. To jsou prostě přirozené věci. A tyto projekty by měly jít ruku v ruce.

Další obrovská výhoda fondu je - a řekl to tady pan poslanec Adamec - že se nedrží rozpočtový rok. Prostě tyhle investiční projekty nelze realizovat v jednom roce. To znamená, vyhlásit výzvu, postavit a profinancovat. Samozřejmě výhoda toho fondu je, že ty zdroje se přelévají z roku na rok tak, jak obce ty projekty potřebují, protože ty projekty jsou minimálně dvouleté.

Co tady považuji za velmi důležité asi zmínit, je, že debata o tom, odkud bude státní fond financován, je opravdu velmi legitimní. Nicméně to určitě nevyřeší tato podoba zákona, ale musíme se o tom bavit zejména s Ministerstvem financí a s obcemi. Protože co si budeme říkat, samozřejmě těch možností je několik včetně daňového systému, ale to si určitě zaslouží daleko širší rozpravu.

Co se týká samotné výzvy, tak jak na to tady upozorňoval pan poslanec Bartoš, tak tam samozřejmě ta výzva, to je opravdu výzva k tomu, že můžete podávat projekty do konkrétního dotačního programu. Ale samotný příjem žádostí může být odložen třeba o dva až tři měsíce. Jde totiž o to, aby ti jednotliví aktéři, to znamená příjemci podpory, měli dostatečný prostor se na to připravit.

Co se týká toho složení výboru, tam samozřejmě tím hlavně sledujeme to - a proto tam ministerstvo má čtyři zástupce - dva požadavky. První požadavek byl Ministerstva financí, že pokud se tam samozřejmě dávají prostředky státního rozpočtu, aby prostředky toho ministerstva nebo prostředky toho fondu mělo ministerstvo pod kontrolou tak, jako to mají všechny ostatní fondy. A druhá věc je, že právě proto, že jsme nositelem koncepce bytové politiky, tak si potřebujeme uhlídat to, že se budou podporovat zejména projekty v oblasti bytové výstavby.

Další dotazy tady byly o tom, proč nezaniknul ten fond a proč nevznikl nový. My jsme toto debatovali i s Legislativní radou vlády, ale byli jsme upozorněni na to, že nejde o žádnou koncepční změnu toho fondu, ale pouze o rozšíření aktivit. Takže k těmto věcem není žádný důvod. Proto jdeme touto novelou toho, že v podstatě rozšiřujeme ty věci a pojmenováváme to tak, aby to samozřejmě zahrnulo i aktivity v oblasti technické infrastruktury.

Co se týká materiálního vybavení, státní fond nově sídlí asi rok a půl na Vinohradské. Tam samozřejmě prostory - to znamená, materiálně i technicky je zabezpečen. Nepředpokládáme žádné navyšování dalších lidí. Maximálně přesun lidí z MMR na fond, protože teď je to vlastně dáno tak, že ministerstvo může poskytovat dotace a fond dělá úvěry. Ale naším cílem jsou dotačně-úvěrové nástroje, tak aby to samozřejmě bylo efektivní pro obce, protože to nemůže zůstat na ministerstvu, protože ministerstvo nemůže poskytovat úvěry. To může pouze fond. Proto jsme zvolili tu cestu přesunu na státní fond.

Tolik asi ode mě. Já samozřejmě tady potvrzuji a souhlasím s tím, že prodloužíme lhůtu o dvacet dnů, abychom si ty věci vydiskutovali. Ale skutečně není důvod k žádným obavám, že by bytová politika měla být někde v ústraní. Právě naopak.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji paní ministryni za závěrečné slovo navrhovatele v obecné rozpravě. Nyní prosím o závěrečné slovo pana zpravodaje v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já bych jenom uvedl, že jsem zaznamenal dva návrhy v obecné rozpravě. Zazněl tady tedy návrh na zamítnutí a v případě, že tento neuspěje, potom i návrh na prodloužení doby o dvacet dní, k němuž se tedy vyjádřil pan místopředseda sociální demokracie za klub sociální demokracie i paní ministryně Klára Dostálová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byla závěrečná slova. Nyní tedy budeme hlasovat o návrzích. Svolám kolegy do sálu. (Gong.) Zopakuji, že zazněl návrh na zamítnutí předloženého návrhu a to od paní poslankyně Richterové. Vypadá to, že už všichni kolegové dorazili do sálu.

 

Zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 113 bylo přihlášeno 176 poslanců a poslankyň, pro 26, proti 78. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP