(16.30 hodin)
(pokračuje Pikal)

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednávání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Tedy přistoupíme k hlasování.

 

Budeme hlasovat tedy o přiřazení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.

Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování 114 je přihlášeno 186 poslanců a poslankyň, pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na další výbor? Není tomu tak. V tom případě zde ještě zazněl návrh v obecné rozpravě na prodloužení lhůt na projednávání ve výborech, a to o dvacet dní. Myslím, že je jasno, o čem budeme hlasovat.

 

Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty. Kdo je proti prodloužení lhůty na projednávání? Já vám děkuji.

hlasování číslo 115 je přihlášeno 176 poslanců a poslankyň, pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto návrhu v prvém čtení. Děkuji navrhovatelce a zpravodaji a předávám předsedání.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Než začneme projednávat další bod, tak tady mám tři omluvenky. Pan poslanec Marek Benda se omlouvá dnes od 16.45 do 19.00 z důvodu účasti na pietní akci, paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková z dnešního jednání od 16.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Václav Klaus z dnešního jednání od 16.30 do konce jednacího dne z důvodu účasti na pietním aktu k výročí arménské genocidy.

 

Dalším bodem je

 

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 435/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně Dostálová. Prosím, aby se ujala slova.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych uvedla vládní návrh novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.

Předkládaná novela adaptuje nařízení EU o úředních kontrolách, které zavádí novou právní úpravu úředních kontrol v oblasti veterinární péče. Nad rámec adaptace uvedeného nařízení je cílem návrhu upravit veterinární podmínky chovu hmyzu jako hospodářských zvířat, je-li určen k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny, stanovit veterinární a hygienické požadavky na podniky, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty z hmyzu určeného k lidské spotřebě, zakotvit průkaz prohlížitelů zvěřiny a průkaz prohlížitelů včelstev, stanovit povinnost dotčených subjektů strpět zveřejnění informací nezbytných k ochraně zdraví lidí a zvířat prostřednictvím letáků nebo plakátů, zakotvit zvláštní opatření úřední veterinární závěry k zajištění živočišných produktů.

V návaznosti na diskusi týkající se množíren psů dochází ke zpřísnění oznamovací povinnosti chovatelů, kteří chovají tři a více fen starších dvanácti měsíců, a dále ke zvýšení sankcí za porušení této administrativní povinnosti. Současně dochází ke zpřesnění okruhu subjektů, na které se tato povinnost nevztahuje - útulek pro zvířata, hotel nebo penzion pro zvířata, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, vojenská policie nebo obecní policie, chovatelé vodících nebo asistenčních psů.

Další opatření jsou v této souvislosti připravena v rámci návrhu novely zákona na ochranu zvířat proti týrání, který byl již projednán v pracovních komisích Legislativní rady vlády a v nejbližší době bude zařazen na program jednání vlády.

V návaznosti na opatření ke zdolávání afrického moru prasat na Zlínsku se navrhuje zpřesnit a doplnit obsah mimořádných veterinárních opatření ukládaných orgány veterinární správy, stanovit kompetenci kraje odpovídající kompetenci obce, podílet se na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření, zpřesnit možnost poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených v důsledku zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka pro uživatele honitby a osoby obhospodařující zemědělskou půdu.

Součástí návrhu zákona je i novela zákona o správních poplatcích, která zejména doplňuje správní poplatek za vydání souhlasu k neškodnému odstranění kadáveru koně v zájmovém chovu chovatelem na jeho vlastním pozemku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji, paní ministryně, a prosím, aby se slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, paní ministryně velmi dokonale zobrazila, o co v této novele veterinárního zákona jde. Já tedy jenom snad zdůrazním to, že jde o implementační novelu, která současně reaguje na některé záležitosti, které v uplynulých měsících nebo několika málo letech hýbou i mediálním prostředím, a teď mám na mysli ony množírny, které tady paní ministryně zmínila, nebo nastupující nové trendy, např. chov hmyzu pro výrobu bílkoviny i pro lidskou spotřebu, ale také reaguje na výzvy, které jsou dány např. i africkým morem prasat, zkušenostmi z jeho tlumení a likvidace a další a další věci.

Takže já se omezím jenom na to odkázání se na řeč paní ministryně a dovolím si po dohodě s panem ministrem zemědělství navrhnout prodloužení doby pro projednávání ve výborech o třicet dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Radek Holomčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Já děkuji za slovo. Vážené dámy a vážení pánové, já bych k novele veterinárního zákona, kterou zde projednáváme, rád řekl čtyři věci.

Co bych rád zhodnotil velice pozitivně, a už to tady naznačil i pan zpravodaj, je to, že i česká legislativa začíná brát hmyz jako potravinu a jeho chov jako něco, co by mělo spadat pod veterinární zákon. Myslím si, když to řeknu trošku odlehčeně, že v budoucnu bříška řady lidí ocení, když v párcích bude méně separátů a více hmyzí bílkoviny. Myslím si, že v tomhle směru je to potravina nového typu, která má velký potenciál. Česká republika má potenciál být v tomhle směru jedním ze světových lídrů. Nehledě na to, že vlastně s chovem hmyzu je spojena poměrně malá, pokud vůbec žádná, nebo pokud vůbec nějaká zátěž životního prostředí.

Co mi už tolik pozitivní nepřijde, je změna, která se týká oznamovací povinnosti chovatelů psů. Ten počet je snížení z pěti na tři. A já si myslím, že bylo-li avizováno, že tato novela bude nějakým způsobem řešit problematiku množíren, tak tato změna ji neřeší. Ten problém není ve třech nebo ve čtyřech psech. Ten problém je v deseti, ve dvaceti a ve větších počtech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP