(16.50 hodin)
(pokračuje Dostálová)

Návrh zákona dále obsahuje technickou doprovodnou novelu zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, která rovněž adaptuje obě zmíněná nařízení Evropské unie.

Součástí návrhu zákona je rovněž novela zákona o správních poplatcích, která zejména umožní vybírat správní poplatky za úkony prováděné podle nařízení, a dále zvyšuje správní poplatek za přijetí žádosti o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu ze třetích zemí na úroveň, která je srovnatelná s ostatními státy EU, zejména Slovenskem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, paní ministryně, za úvodní slovo. Poprosím poslance určeného jako zpravodaje pro prvé čtení, pana Josefa Kotta. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo. Pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za úvodní slovo, které bylo velice obšírné, paní ministryni a dovolil bych si v krátkosti dle svého názoru vypíchnout ty nejdůležitější záležitosti.

Návrh novely zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, je reakcí na přehodnocení systému rostlinolékařské péče v rámci Evropské unie. V evropském systému rostlinolékařské péče došlo ke zrušení příslušné směrnice a jejímu nahrazení nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/2031 ze dne 16. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin. Dále došlo k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách.

A teď tedy ve stručnosti, čeho se jednotlivé zákony týkají.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, je tedy nutné v návaznosti na obě zmíněná nařízení upravit. K adaptaci se přistupuje tak, že se - za prvé - ze zákona o rostlinolékařské péči vypouštějí ustanovení, která by duplikovala úpravu stanovenou předmětnými nařízeními, a to včetně základních pojmů; za druhé - určují se kompetence příslušným orgánům; za třetí - stanoví se procesní pravidla tam, kde nařízení obsahují pouze obecnou hmotně právní úpravu; za čtvrté - stanoví se sankce za porušení povinností stanovených nařízeními.

Návrh zákona doplňují úpravy, jejichž potřeba vyvstává na základě zjištění z aplikační praxe, například změny v oblasti označení, přebalování, přemísťování a skladování přípravků na ochranu rostlin, změny v oblasti uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, pokud u nich prošla doba použitelnosti, zrušení povinnosti písemně požádat o souhlas s použitím přípravku, který je klasifikován jako akutně toxický kategorie první nebo druhé, a také změny v oblasti odborné způsobilosti při výkonu státní správy při výkonu odborných rostlinolékařských činností.

Dále se navrhuje související úprava zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a úprava sazebníků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Protože i tato novela zákona si dle mého názoru zaslouží širší diskusi, tak si dovolím navrhnout prodloužení lhůty na projednávání ve výborech o 30 dnů. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu zpravodaji za úvodní slovo a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho písemně přihlášeného a nevidím ani nikoho z místa, tudíž končím obecnou rozpravu a ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím.

 

Budeme hlasovat o přikázání jako garančnímu výboru výboru zemědělskému.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 118. Přihlášeno 176 poslankyň a poslanců, pro 144, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Nikoho nevidím.

 

Ještě vypořádáme s posledním hlasováním, je to hlasování o návrhu na prodloužení lhůty na projednání ve výborech o 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 119. Přihlášeno 176 poslankyň a poslanců. Pro 144. Návrh byl přijat. Děkuji.

 

Dalším bodem je

 

35.
Vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
/sněmovní tisk 451/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, kterého prosím, aby se ujal slova. A poprosím Poslaneckou sněmovnu o to, aby se ztišila. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte tedy, abych uvedl návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Musím říci, že tento návrh v zásadě plní určitý dluh z minulosti, protože opakovaně v minulých letech bylo přislibováno, že zkrátka tento návrh má být předložen, neboť v současné době existuje nepříznivý právní stav, kdy neexistuje v právním řádu České republiky žádný právní titul, na základě kterého by se osoba, které vznikla újma na zdraví v důsledku povinného očkování, mohla úspěšně domoci odškodnění této újmy. Požadavek vychází jednak z debaty jak odborné, tak samozřejmě i laické veřejnosti, opakovaně na toto upozorňoval i Ústavní soud v rámci svých nálezů, stejně tak jako veřejná ochránkyně práv. Tento návrh zákona upravuje i nárok osoby blízké na náhradu újmy za její duševní útrapy při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví jí blízké osoby, jež podstoupila povinné očkování.

Předložený návrh zákona tedy stanovuje, že újmu na zdraví, která je důsledkem podstoupení povinného očkování, odčiní stát, který uložil povinnost nechat se naočkovat, a tím tedy přispět k budování kolektivní imunity populace v České republice, což je bezesporu správná věc. V České republice máme povinné očkování ze zákona, ale právě pokud stát tedy tuto povinnost stanovuje, tak by měl v konečném důsledku přijmout i odpovědnost, pokud dojde ke způsobení újmy daným očkováním. Obecně samozřejmě očkování je namístě, je správné a je významným předpokladem účinné prevence šíření infekčních nemocí, a tedy i ochranou veřejného zdraví v České republice.

Pokud dojde k odčinění takové újmy na zdraví, která je důsledkem nesprávného postupu poskytovatele zdravotních služeb, který očkování provedl, nebo pokud je újma důsledkem vady očkovací látky, má stát právo požadovat regresní úhradu.

S ohledem na skutečnost, že se újma na zdraví jako důsledek podání očkovací látky zpravidla prokazuje velmi obtížně, počítá návrh s tím, že nebude primárně vyžadováno prokázání příčinné souvislosti. Zakotvuje se vyvratitelná domněnka, z níž vyplývá, že pokud nastanou následky, které budou obsahem prováděcí vyhlášky, v čase v ní uvedená, bude daná újma považována za újmu způsobenou povinným očkováním. To znamená, nebude nutné prokazovat příčinnou souvislost, ale v té vyhlášce jsou jasně dané následky, které jsou opřené o evident based studie - anafylaktický šok, encefalitida a tak dále. Je to jasně stanoveno. Takže v těchto případech zkrátka bude daná vyvratitelná domněnka. Ve všech ostatních případech bude nutno prokazovat příčinnou souvislost, tedy jestli je újma na zdraví způsobena povinným očkováním. Tam bude samozřejmě pak standardní prokazování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP