(16.40 hodin)
(pokračuje Holomčík)

Co je další taková věc, kterou ale budeme chtít upravit ve druhém čtení, je to, že v návrhu zákona se nerozlišují kastrované a nekastrované feny. Asi těžko budete zakládat množírnu s pěti nebo třemi kastrovanými fenami, které prostě nemůžou mít štěňata.

Další věc, která je asi méně důležitá, ale někoho se může týkat. Je tam popsáno, že pokud dojde ke snížení na počet menší, než jsou tři feny, tak to chovatel musí hlásit do sedmi dnů, což znamená, že vám ten pejsek pojde. Já to tak třeba úplně nemám, ale vím, že pro řadu lidí je pes členem rodiny a myslím si, že je zbytečné zatěžovat lidi v nelehké situaci touto povinností hned po sedmi dnech od úmrtí.

A co je další věc - tak se prostě nahlásí nárůst. Já si pořídím tři feny, ty nahlásím na veterině, pak si pořídím dalších 300 a to už nikdo neví. To v tom zákoně není. Ale to jsou všechno věci, které se dají upravit ve druhém čtení. Určitě i proto vítám návrh pana zpravodaje na prodloužení lhůty k projednávání.

Dále bych zmínil dvě věci, které souvisí s veterinou a nesouvisí přímo s tímto zákonem, ale myslím si, že je důležité, aby zazněly.

První je to, že mě velice mrzí postoj Ministerstva zemědělství k detašovaným pracovištím jatek, to znamená k umožnění porážet nějaké menší množství skotu vlastně v blízkosti pastvin nebo chovu. Řada indicií nám ukazuje, že je to poměrně zajímavý potenciál zejména pro menší chovatele, ale nejen pro ně, za cenu minimálních nákladů, které by s tím byly spojeny. Veterina by logicky musela nabrat pár veterinářů, kteří by objížděli tato pracoviště, ale odhady nákladů jsou někde kolem deseti milionů ročně. Když vezmeme ten potenciál, jaký tento způsob tvorby v podstatě nového sortimentu masa by u nás měl, tak některé odhady hovoří o tom, že přidaná hodnota by odpovídala té zátěži. A dali bychom zemědělcům a vlastně i spotřebitelům nový sortiment, který obzvlášť za stavu, když se bavíme o dvojí kvalitě potravin, by mohl být zajímavý.

Poslední věc, kterou bych tady rád zmínil - tady bych se malinko rád zastal veterinární správy. Já jsem hovořil s řadou zemědělců. Naprostá většina z nich činnost veterinární správy chválí. Někteří dokonce říkají, že veterinární správa funguje o řadu levelů lépe než všechny ostatní organizace, které nějakým způsobem dohlížejí na činnost zemědělců.

Pokud je veterinární správa kritizována, tak je nejčastěji kritizována ze strany ochránců práv zvířat nebo ochránců zvířat před týráním. Já v tomhle veterinářům nezávidím, protože v naprosté většině případů to, co jim je vytýkáno, není jejich chyba. Je jim vytýkáno, že mají problém zakročit, mají problém týraná zvířata zabavit. U menších zvířat, psů, koček, tam neziskový sektor a vlastně nějaká existující síť útulků je schopna si většinou poradit. Ne vždycky, ale většinou ano. Ale kde je velký problém, tak to je u velkých zvířat - krávy, koně. Veterináři přijedou na místo, zjistí týrání a vlastně nemohou ta zvířata odebrat, protože je prostě nemají kam dát.

Myslím, že tohle je věc, o které bychom se měli bavit - opět vítám návrh na prodloužení rozpravy o třicet dnů. Protože pokud platí nový občanský zákoník, podle kterého už zvíře není věc, ale je to cítící bytost, která si zaslouží nějakou větší ochranu, tak si myslím, že bychom měli jako stát tu ochranu být schopni poskytnout, a proto potřebujeme nějakou infrastrukturu. To určitě bude bod, který budu nějakým způsobem reflektovat i při projednávání na výborech.

Jinak za pirátský klub - my s tímto zákonem až na výtky zde uvedené nemáme problém. Pustíme ho do druhého čtení. Já osobně podpořím návrh na prodloužení lhůty na projednání ve výborech o třicet dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu poslanci za jeho vystoupení. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy. Dívám se, jestli se nehlásí někdo z místa. Nikdo se nehlásí. Končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Já zagonguji, abych přivolal poslance z předsálí.

 

Budeme hlasovat o přikázání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 116, přihlášeno 176 poslankyň a poslanců, pro 143. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Je nějaký jiný návrh z pléna? Nevidím, takže tohle považuji za uzavřené.

 

Ještě se vypořádáme s jedním hlasováním a je to návrh na prodloužení lhůty k projednání o třicet dnů.

Zahájil jsem hlasování. Hlasujte prosím. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 117, přihlášeno 176 poslankyň a poslanců, pro 142. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento tisk byl přikázán výboru zemědělskému jako výboru garančnímu. Žádnému dalšímu výboru nebyl přikázán. Lhůta k projednání byla prodloužena o třicet dnů. Děkuji.

 

Přistoupíme k dalšímu tisku, kterým je

 

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 454/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně Klára Dostálová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych uvedla vládní návrh novely zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

Předkládaný návrh zákona je implementační na nařízení EU o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin a na nařízení EU o úředních kontrolách. Cílem je vypuštění duplicitních ustanovení, která jsou nově obsažena v přímo použitelných nařízeních, určení kompetencí příslušných orgánů, stanovení podrobných procesních pravidel tam, kde nařízení obsahují pouze obecnou úpravu, a v neposlední řadě stanovení sankcí za porušení povinností, stanovených nařízeními.

Nad rámec implementace na výše uvedená nařízení je cílem návrhu zejména: provést změny v oblasti označování, přebalování, přemisťování a skladování přípravků na ochranu rostlin v zájmu zvýšení jejich dohledatelnosti; provést změny v oblasti uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, pokud u nich prošla doba použitelnosti zajišťující zvýšení bezpečnosti takových přípravků; zpřesnění v oblasti odborné způsobilosti při výkonu státní správy, při výkonu odborných rostlinolékařských činností nebo v případě aplikace přípravků nebezpečných pro včely, zkrácení vzdálenosti rozhodné pro vymezení dotčených chovatelů včel z 5 km na 2 km od hranice pozemku, a to pro účel stanovení oznamovací povinnosti zemědělců vůči chovatelům včel. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP